โครงสร้างรัฐธรรมนูญ'60

การศึกษาโครงสร้างของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หรือกฎหมายอื่นๆ มีความสำคัญมาก ซึ่งจะช่วยให้มองเห็นภาพรวมของกฎหมายนั้น สามารถศึกษาและทำความเข้าใจเนื้อหาบทบัญญัติต่าง ๆ สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน สำหรับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปัจจุบัน (2560) มีบทบัญญัติทั้งสิ้น 279 มาตรา แบ่งออกเป็น 16 หมวด และบทเฉพาะกาลอีก 18 มาตรา ดังนี้

หมวด 1 บททั่วไป (มาตรา 1-5)

หมวด 2 พระมหากษัตริย์ (มาตรา 6-24) 

หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย (มาตรา 25-49)

หมวด 4 หน้าที่ของปวงชนชาวไทย (มาตรา 50)

หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ (มาตรา 51-63)

หมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ (มาตรา 64-78)

หมวด 7 รัฐสภา (มาตรา 79-157)
    ส่วนที่ 1 บททั่วไป (มาตรา 79-82)
    ส่วนที่ 2 สภาผู้แทนราษฎร (มาตรา 83-106)
    ส่วนที่ 3 วุฒิสภา (มาตรา 107-113)
    ส่วนที่ 4 บทที่ใช้แก่สภาทั้งสอง (มาตรา 114-155)
    ส่วนที่ 5 การประชุมร่วมกันของรัฐสภา (มาตรา 156-157)

 หมวด 8 คณะรัฐมนตรี (มาตรา 158-183)

 หมวด 9 การขัดกันแห่งผลประโยชน์ (มาตรา 184-187)

 หมวด 10 ศาล (มาตรา 188-199)
    ส่วนที่ 1 บททั่วไป (มาตรา 188-193)
    ส่วนที่ 2 ศาลยุติธรรม (มาตรา 194-196)
    ส่วนที่ 3 ศาลปกครอง (มาตรา 197-198)
    ส่วนที่ 4 ศาลทหาร (มาตรา 199)

 หมวด 11 ศาลรัฐธรรมนูญ (มาตรา 200-214)

 หมวด 12 องค์กรอิสระ (มาตรา 215-247)
    ส่วนที่ 1 บททั่วไป (มาตรา 215-221)
    ส่วนที่ 2 คณะกรรมการการเลือกตั้ง (มาตรา 222-227)
    ส่วนที่ 3 ผู้ตรวจการแผ่นดิน (มาตรา 228-231)
    ส่วนที่ 4 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (มาตรา 232-237)
    ส่วนที่ 5 คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (มาตรา 238-245)
    ส่วนที่ 6 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (มาตรา 246-247)

 หมวด 13 องค์กรอัยการ (มาตรา 248)

 หมวด 14 การปกครองส่วนท้องถิ่น (มาตรา 249-254)

 หมวด 15 การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ (มาตรา 255-256)

 หมวด 16 การปฏิรูปประเทศ (มาตรา 257-261)

 บทเฉพาะกาล (มาตรา 262-279)

ดาวน์โหลดไฟล์ 


ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

การส่งเด็กเข้าเรียนตามกฎหมาย

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ สารบรรณ (ชุดที่ 3)

แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 (20 ข้อ)

สาระสำคัญ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (ฉบับเตรียมสอบ)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562