โครงสร้างรัฐธรรมนูญ'60


          การศึกษาโครงสร้างของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หรือกฎหมายอื่นๆ มีความสำคัญซึ่งจะช่วยให้มองเห็นภาพรวมของรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายนั้น สามารถศึกษาและทำความเข้าใจเนื้อหาบทบัญญัติต่างๆ สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน สำหรับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปัจจุบัน (2560) มีบทบัญญัติทั้งสิ้น 279 มาตรา แบ่งออกเป็น 16 หมวด และบทเฉพาะกาลอีก 18 มาตรา ดังนี้

          หมวด 1 บททั่วไป (มาตรา 1-5)

          หมวด 2 พระมหากษัตริย์ (มาตรา 6-24) 

          หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย (มาตรา 25-49)

          หมวด 4 หน้าที่ของปวงชนชาวไทย (มาตรา 50)

          หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ (มาตรา 51-63)

          หมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ (มาตรา 64-78)

          หมวด 7 รัฐสภา (มาตรา 79-157)
                       ส่วนที่ 1 บททั่วไป (มาตรา 79-82)
                       ส่วนที่ 2 สภาผู้แทนราษฎร (มาตรา 83-106)
                       ส่วนที่ 3 วุฒิสภา (มาตรา 107-113)
                       ส่วนที่ 4 บทที่ใช้แก่สภาทั้งสอง (มาตรา 114-155)
                       ส่วนที่ 5 การประชุมร่วมกันของรัฐสภา (มาตรา 156-157)

          หมวด 8 คณะรัฐมนตรี (มาตรา 158-183)

          หมวด 9 การขัดกันแห่งผลประโยชน์ (มาตรา 184-187)

          หมวด 10 ศาล (มาตรา 188-199)
                         ส่วนที่ 1 บททั่วไป (มาตรา 188-193)
                         ส่วนที่ 2 ศาลยุติธรรม (มาตรา 194-196)
                         ส่วนที่ 3 ศาลปกครอง (มาตรา 197-198)
                         ส่วนที่ 4 ศาลทหาร (มาตรา 199)

          หมวด 11 ศาลรัฐธรรมนูญ (มาตรา 200-214)

          หมวด 12 องค์กรอิสระ (มาตรา 215-247)
                         ส่วนที่ 1 บททั่วไป (มาตรา 215-221)
                         ส่วนที่ 2 คณะกรรมการการเลือกตั้ง (มาตรา 222-227)
                         ส่วนที่ 3 ผู้ตรวจการแผ่นดิน (มาตรา 228-231)
                         ส่วนที่ 4 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (มาตรา 232-237)
                         ส่วนที่ 5 คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (มาตรา 238-245)
                         ส่วนที่ 6 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (มาตรา 246-247)

          หมวด 13 องค์กรอัยการ (มาตรา 248)

          หมวด 14 การปกครองส่วนท้องถิ่น (มาตรา 249-254)

          หมวด 15 การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ (มาตรา 255-256)

          หมวด 16 การปฏิรูปประเทศ (มาตรา 257-261)

          บทเฉพาะกาล (มาตรา 262-279)


#นักเรียนกฎหมาย
26 ตุลาคม 2561

ความคิดเห็น