รวมพระราชกฤษฎีกา กำหนดหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (ลำดับ 59-60)


          ตามที่ผู้เขียนได้รวบรวม พระราชกฤษฎีกา กำหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 (คลิก..เพื่ออ่าน รวมพระราชกฤษฎีกา กำหนดหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่) ซึ่งมีทั้งหมด 58 หน่วยงาน นั้น

          ต่อมาเดือนพฤศจิกายน 2561 ได้มีการตรา พระราชกฤษฎีกากำหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 (ฉบับที่ 28) พ.ศ. 2561 กำหนดให้หน่วยงานอีก 2 แห่ง เป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ในลำดับที่ 59 และลำดับที่ 60 ได้แก่
          ลำดับที่ 59 สัตวแพทยสภา
          ลำดับที่ 60 กองทุนการออมแห่งชาติ

          ดังนั้น ในปัจจุบันจึงมีหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติดังกล่าว รวม 60 หน่วยงาน

ดาวน์โหลดไฟล์ พระราชกฤษฎีกากำหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 (ฉบับที่ 28) พ.ศ. 2561

#นักเรียนกฎหมาย
28 ธันวาคม 2561

ความคิดเห็น