กฎหมายบางประเภทที่ไม่ต้องประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย


พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 กำหนดข้อยกเว้น ให้กฎหมายบางประเภทไม่ต้องประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย ดังนี้
   1. กฎหมายที่มีผลใช้บังคับเฉพาะระยะเวลาหนึ่งและระยะเวลานั้นได้ล่วงพ้นไปแล้ว
   2. กฎหมายที่บัญญัติให้ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง และได้มีการดำเนินการตามกฎหมายนั้นแล้ว เช่น กฎหมายให้ใช้ประมวลกฎหมาย กฎหมายเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ กฎหมายโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน กฎหมายจัดตั้งศาล กฎหมายจัดตั้งจังหวัด กฎหมายเกี่ยวกับการออกเหรียญ ธนบัตร หรือเครื่องราชอิสริยาภรณ์ กฎหมายกำหนดยศ กฎหมายกำหนดวิทยฐานะ
   3. กฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม หรือการจัดตั้งหรือการจัดองค์กรของหน่วยงานของรัฐเฉพาะที่ไม่มีผลกระทบต่อประชาชน
   4. กฎหมายที่กำหนดลักษณะของเครื่องแสดงวิทยฐานะ เครื่องหมาย หรือเครื่องแบบ เช่น กฎหมายกำหนดครุยวิทยฐานะ กฎหมายกำหนดเครื่องหมายราชการ กฎหมายกำหนดเครื่องแบบ
   5. ประมวลกฎหมาย
   6. กฎหมายอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ออก กฎกระทรวงกำหนดกฎหมายตามมาตรา 29 (6) พ.ศ. 2562 ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136/ตอนที่ 132 ก/หน้า 1/27 พฤศจิกายน 2562 กำหนดให้กฎหมาย 4 ประเภทต่อไปนี้ ไม่ต้องประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย ประกอบด้วย
       1) กฎมณเฑียรบาลทุกฉบับและที่แก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมายเกี่ยวกับกิจการในพระมหากษัตริย์
       2) กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารการศาสนา
       3) กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ
       4) กฎหมายเกี่ยวกับเอกสิทธิ์และความคุ้มกันสำหรับองค์การระหว่างประเทศและการประชุมระหว่างประเทศในประเทศไทย

คลิกดาวน์โหลดไฟล์ กฎกระทรวงกำหนดกฎหมายตามมาตรา 29 (6) พ.ศ. 2562
#นักเรียนกฎหมาย
27 พฤศจิกายน 2562

ความคิดเห็น