กฎหมายน่ารู้ 8 กลุ่ม

กฎหมายน่ารู้ ดังนี้
    (กฎหมายจัดตั้งศาลปกครอง , วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง , ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ,
    ระเบียบข้าราชการพลเรือน , ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ , ข้อมูลข่าวสารของราชการ) 

    (กฎหมายคุ้มครองแรงงาน , เงินทดแทน , แรงงานสัมพันธ์ , จัดตั้งศาลแรงงาน)

    (ประมวลรัษฎากร , ภาษีสรรพสามิต)

    (กฎหมายเรือไทย , การเดินเรือในน่านน้ำไทย , จราจรทางบก , รถยนต์)

5. กฎหมายการเงิน การคลัง
    (กฎหมายวิธีการงบประมาณ , การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ)

6. กฎหมายราชทัณฑ์ คุมประพฤติ
    (กฎหมายราชทัณฑ์ , คุมประพฤติ)

7. กฎหมายอื่นที่น่าสนใจ
    (เช่น กฎหมายลิขสิทธิ์ , ประกันสังคม)

8. รูปภาพกฎหมาย 


ความคิดเห็น