โพสต์

ระบบกลางทางกฎหมาย

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (ลักษณะ 3 บททั่วไป)

การสิ้นผลของกฎหมายลำดับรอง

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557

การกำหนดระยะเวลาอุทธรณ์คำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นคุณยิ่งกว่าที่กฎหมายกำหนด จะนับระยะเวลาในการใช้มาตรการบังคับทางปกครองอย่างไร?

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2556 (ชุดที่ 2)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2556 (ชุดที่ 1)

คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด : อบต. ละเลยการซ่อมแซมสะพานขาดชำรุด

เว็บ นักเรียนกฎหมาย.com จัดหมวดหมู่ใหม่! สะดวกขึ้น!!

คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด : การลงโทษทางวินัย ต้องเหมาะสมกับพฤติการณ์การกระทำความผิด

การออกเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม (ผู้ประกันตนมาตรา 33) ปี 2564

การชักธงชาติในสถานศึกษา (ใช้บังคับ 5 มกราคม 2564)

สวัสดีปีใหม่ 2564 ✨

ตรวจรับงานที่ยังไม่เสร็จและไม่เรียกค่าปรับที่ส่งงานล่าช้ากว่ากำหนด ถือเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ

คำแนะนำของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยแนวทางการใช้โทษอาญา พ.ศ. 2563

หนังสือกฎหมายล้มละลาย

"ผู้มีส่วนได้เสีย" ในสัญญาจ้างของสมาชิกสภาท้องถิ่น (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.526/2556)

หนังสือแนวทางการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

แนวทางการปฏิบัติต่อผู้เสียหายในคดีอาญา

การบังคับคดีผู้ประกันในคดีอาญา

ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง พ.ศ. 2563