บทความ

การยื่นคำคัดค้าน เมื่อเจ้าหน้าที่มีส่วนได้เสียหรือไม่เป็นกลาง

กฎหมายใหม่ เดือนกันยายน 2564

คำสั่งลงโทษทางวินัย? ที่มีประธานกรรมการสอบสวนวินัย เป็นอนุกรรมการพิจารณาดำเนินการทางวินัย และเป็นอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์

ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

กฎหมายใหม่ เดือนกรกฎาคม 2564

สรุปความรู้จากการสัมมนา เรื่อง การนำกระบวนการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทมาใช้ในคดีปกครอง

สิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านของข้าราชการ (ที่มีสิทธิเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ)

ข้าราชการเรียกรับเงินค่าวิ่งเต้นสอบเข้าทำงาน มีโทษไล่ออก (ไม่มีเหตุลดหย่อนโทษ)

ยักยอกทรัพย์ที่ผู้อื่นส่งมอบให้โดยสำคัญผิด

เอาทรัพย์สินหาย ในระหว่างเจ้าของกำลังติดตามเอาคืน ผิดลักทรัพย์

แนวทางการดำเนินคดีของรัฐ

สรุปคำบรรยาย กฎหมายอาญา 3 (ครั้งที่ 3)

สรุปคำบรรยาย กฎหมายอาญา 3 (ครั้งที่ 2)

แนวปฏิบัติของกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับการฟ้องคดีตามสัญญาทางปกครอง

สรุปคำบรรยาย กฎหมายอาญา 3 (ครั้งที่ 1)