บทความ

ไฮไลท์สำคัญ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547

ไฮไลท์สำคัญ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 จะเน้นจุดสำคัญของกฎหมาย เพื่อประหยัดเวลาในการเตรียมตัวสอบให้มากที่สุด (ผมจะทยอยอัพเดตข้อมูลเพิ่มเติมให้นะครับ)    มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า "พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547"   มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป *ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121/ตอนพิเศษ 79 ก/หน้า 22/23 ธันวาคม 2547 และมีผล ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2547 เป็นต้นไป   มาตรา 3 ให้ยกเลิก   (1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู พ.ศ. 2523   (2) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535   (3) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2538 *เป็นไปตามหลักทั่วไป ตรากฎหมายใหม่ ยกเลิกกฎหมายเก่า   มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้   "ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา" หมายความว่า บุคคลซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามพระราชบัญญัตินี้ ให้รับราชการโดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณแผ่นดิน งบบุคลากรที่จ่ายในลักษณะเงินเดือน ในกระทรวงศึกษ

พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 29) พ.ศ. 2565 (มาตรา 73 วรรคหนึ่ง , มาตรา 74)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 (20 ข้อ)

ผู้ประกันตนฟ้องเรียกเงินบำนาญชราภาพ ไม่อยู่ในอำนาจศาลปกครอง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.15/2564)

ความเห็นของกระทรวงการคลังในการตรวจสอบสำนวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ถือเป็นวัตถุแห่งคดี (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 290/2559 (ประชุมใหญ่))

ฟ้องเพิกถอนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 95/2554 (ประชุมใหญ่))

ฟ้องเพิกถอนการโอนหุ้นชนิดระบุชื่อ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3829/2564)

หนังสือทวงถามให้ชำระเงิน ไม่ใช่คำสั่งทางปกครอง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 427/2559 (ประชุมใหญ่))

ดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำในคดีปกครอง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 458/2558 (ประชุมใหญ่))

ฟ้องเพิกถอนกฎที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ต้องฟ้องภายใน 90 วัน (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.260/2564)

สัญญาเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหาร ภายในศูนย์อาหารของเทศบาล ไม่ใช่สัญญาทางปกครอง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 48/2564)

เจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน เพื่อช่วยเหลือไม่ให้รับโทษหนัก หรือไม่ตรวจสอบการกระทำผิด ไม่ใช่การขู่เข็ญ ไม่ผิดกรรโชก (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3123/2564)

จำเลยไม่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามเงื่อนไขคุมความประพฤติ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3785/2564)