บทความ

สาระสำคัญ พ.ร.บ.สถิติ พ.ศ. 2550 (ฉบับเตรียมสอบ)

1. พระราชบัญญัติสถิติแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ตราขึ้นโดยคำแนะนำและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยสถิติฉบับเดิม ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2550 โดยมี พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี เป็นผู้สนองพระบรมราชโองการ 2. พ.ร.บ.นี้ ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (หรือตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2550 เป็นต้นไป) และมีผลเป็นการยกเลิก พ.ร.บ.สถิติ พ.ศ. 2508  3. มีบทบัญญัติทั้งสิ้น 22 มาตรา 4. บทนิยาม   “สถิติ” หมายความว่า ข้อความหรือตัวเลขที่แสดงผล ที่ประมวลจากข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้    (เก็บรวบรวม ==> ประมวลผล ==> แสดงผล)    “การสำรวจ” หมายความว่า การเก็บรวบรวมข้อมูล ที่เป็นอยู่จริง เพื่อให้ได้มาซึ่งสถิติ    “สำมะโน” หมายความว่า การสำรวจ โดยการแจงนับจากทุกหน่วย ที่เกี่ยวกับข้อมูลนั้น ๆ   “การสำรวจตัวอย่าง” หมายความว่า การสำรวจ โดยการแจงนับ จากหน่วยที่เกี่ยวกับข้อมูลนั้น ๆ เพียงบางหน่วย ที่เลือกเป็นตัวอย่าง    “หน่วยงาน” หมายความว่า ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล

สาระสำคัญ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (ฉบับเตรียมสอบ)

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) (ฉบับเตรียมสอบ)

ข้อสอบกฎหมาย กรมเจ้าท่า (7 สิงหาคม 2565)

สาระสำคัญ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน (ฉบับเตรียมสอบ)

สาระสำคัญ พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 (ฉบับเตรียมสอบ)

พ.ร.บ.ยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจำเป็นหรือซ้ำซ้อนกับกฎหมายอื่น พ.ศ. 2565

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 6)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 5)