แนวข้อสอบ1. เตรียมสอบ นิติกร (ครั้ง 1)

3. สอบปลัดอำเภอ'61 ไม่ง่ายอย่างที่คิด (เตรียมรับมือให้ดี)
4. แนวข้อสอบกฎหมายเงินคงคลัง
5. กรมศุลกรกร เปิดรับนักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ
6. แนวข้อสอบ กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (มาตรา 1-11)
7. สคร. เปิดสอบ นิติกรปฏิบัติการ 2 อัตรา
8. ไฮไลท์ กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (มาตรา 12-20)
9. ไฮไลท์ กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (มาตรา 21-33)
10. ไฮไลท์ กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (มาตรา 34-43)
11. ไฮไลท์ กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (มาตรา 44-63)
12. ไฮไลท์ กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (มาตรา 64-87)
13. รวมแนวข้อสอบ และไฮไลท์ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
14. รวมเว็บไซต์ ข่าวสมัครงานราชการ
15. 13 เหตุผลที่ทำให้อาชีพรับราชการน่าสนใจ
16. แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. 2560 (39 ข้อ)
17. กรมเจ้าท่า รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ นิติกร 17 อัตรา และตำแหน่งอื่น รวม 23 อัตรา
18. เตรียมสอบกรมเจ้าท่า 2561 วิชากฎหมาย (รวมไว้ให้ดาวน์โหลด)
19. แนวข้อสอบ จรรยาข้าราชการกรมเจ้าท่า (15 ข้อ)
20. 54 คำศัพท์กฎหมาย ใช้สอบกรมเจ้าท่า
21. ข้อมูลทั่วไปของกรมเจ้าท่า
22. ข้อสอบเก่า นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ (วันนี้ 7ต.ค.2561)
23. พ.ร.บ.เงินทดแทน พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม และไฮไลท์สำคัญ
24. แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย (ชุดที่ 1)
25. แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย (ชุดที่ 2)
26. แนวข้อสอบ พ.ร.บ.เรือไทย (ชุดที่ 1)
27. แนวข้อสอบ พ.ร.บ.เรือไทย (ชุดที่ 2)
28. แนวข้อสอบ พ.ร.บ.เรือไทย (ชุดที่ 3)
29. ขอบเขตสอบนิติกรและเจ้าพนักงานศาลยุติธรรม
30. รวมลิ้งค์ เตรียมสอบ นิติกร/เจ้าพนักงานศาลยุติธรรม 2561
31. แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ชุดที่ 1)
32. แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ชุดที่ 2)
33. แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 (55 ข้อ)
34. รวมลิ้งค์เตรียมสอบ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 2562 (5 ตำแหน่ง)
35. สตง. เปิดสอบข้าราชการ ปี 2562 (100 อัตรา)
36. แนวข้อสอบ พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
37. ข้อมูลกรมสรรพากร2562
38. เตรียมสอบ สรรพากร2562
39. แนวข้อสอบ พ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562
40. แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2562)
41. แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2562
42. แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (บทบัญญัติทั่วไป)
43. แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 (บทบัญญัติว่าด้วย ก.พ. และ ก.พ.ค.)
44. แนวข้อสอบ ระเบียบฯ สารบรรณ (ชุดที่ 1)
48. แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 (ชุดที่ 1)
49. แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 (ชุดที่ 2)
50. แนวข้อสอบ พ.ร.บ.จดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. 2514 53. แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ

ความคิดเห็น