บทความ

อายุความเรื่องความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ กรณีมีการดำเนินคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องคดีอาญา

ระบายรหัสประจำตัวสอบผิด ยังมีสิทธิได้รับคะแนน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.479/2558)

ริบรถพ่วงและตัวรถกึ่งพ่วง ซึ่งบรรทุกน้ำหนักเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6260/2562)

ข้อเท็จจริงเพียงพอที่จะกำหนดโทษ จึงไม่ต้องให้พนักงานคุมประพฤติสืบเสาะและพินิจ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 8387/2563)

ประเภทของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

ใส่รหัส (PIN) เบิกถอนเงินสด เท่ากับลงลายมือชื่อตามกฎหมาย (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 8089/2556)

ไม่แสดงหลักฐานว่าได้รับแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์เมื่อใด ต้องสันนิษฐานตาม พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 249/2558 ประชุมใหญ่)