ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก กันยายน, 2018

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. 2560 (39 ข้อ)

          เมื่อช่วงกลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา กรมศุลกากร ได้รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ  ตำแหน่งนักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ ประจำปี พ.ศ. 2561            ล่าสุดได้ประกาศวันสอบข้อเขียนและจำนวนผู้สมัครออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดวันสอบข้อเขียนในวันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2561 ที่ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ทั้งนี้ มียอดผู้สมัครสูงถึง 15,052 คน เปรียบเทียบอัตราการแข่งขัน 1 : 500 คน จึงเป็นสนามการแข่งขันที่ดุเดือดอีกสนามหนึ่ง           ผู้เขียนเป็นกำลังใจให้ผู้เข้าสอบทุกท่าน อย่าเพิ่งท้อ จนถอดใจครับ ลองดูแนวข้อสอบชุดนี้ก่อนครับ เป็นแนวข้อสอบ ตาม  พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. 2560 จำนวน 39 ข้อ พร้อมเฉลยด้านล่าง เพื่อทดสอบ และเรียกความพร้อม ก่อนถึงวันลงสนามสอบจริงกันครับ           1. พนักงานศุลกากร คือผู้ใด               ก . ปลัดอำเภอซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แต่งตั้ง               ข . ปลัดอำเภอซึ่งปลัดกระทรวงการคลังแต่งตั้ง               ค . ปลัดอำเภอซึ่งอธิบดีกรมศุลกากรแต่งตั้ง               ง . ถูกทุกข้อ           2. พระราชบัญญัติศุลกากร พ . ศ . 2560 ถือเป็นกฎหมายที่มีบ

ธุรกิจทัวร์นำเที่ยว ต้องทำประกันอุบัติเหตุให้คณะทัวร์

          ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2561 เป็นต้นไป ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว จะต้องจัดให้มีการทำประกันภัยอุบัติเหตุให้แก่คณะทัวร์ในระหว่างการเดินทาง           คณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 ได้ออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การประกันภัยสำหรับอุบัติเหตุให้แก่นักท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว ในระหว่างเดินทางท่องเที่ยว ซึ่งเผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษาวันนี้  (คลิกดู ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135/ตอนพิเศษ 240 ง/หน้า 24/28 กันยายน 2561)           หลักเกณฑ์ตามประกาศนี้ กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว มีหน้าที่ต้องจัดให้มีการประกันภัยสำหรับอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวให้แก่คณะทัวร์ ประกอบด้วย นักท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว           ทั้งนี้ จำนวนเงินเอาประกันแบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพ ไม่ต่ำกว่า 1 ล้านบาทต่อคน ส่วนกรณีได้รับบาดเจ็บไม่ต่ำกว่า 5 แสนบาทต่อคน #นักเรียนกฎหมาย 28 กันยายน 2561

การขออนุญาตฎีกา ในคดียาเสพติด

ตัวอย่างคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2869/2561  จากเว็บไซต์ศาลฎีกา            ในชั้นตรวจคำฟ้อง ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องใน คดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด  โจทก์ยื่นอุทธรณ์ขอให้ศาลชั้นต้นรับชำระคดี ถือว่าเป็นการอุทธรณ์ในคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ย่อมเป็นที่สุด ตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550 มาตรา 18 วรรคหนึ่ง และมาตรา 19 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า หากโจทก์จะฎีกาต้องยื่นคำร้องขออนุญาตฎีกาต่อศาลฎีกาซึ่งเป็นกฎหมายเฉพาะ            ไม่อาจนำบทบัญญัติหรือวิธีพิจารณาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งเป็นกฎหมายทั่วไปมาใช้บังคับได้            การที่อัยการสูงสุดลงลายมือชื่อรับรองฎีกาของโจทก์ ว่ามีเหตุอันสมควรที่ศาลฎีกาจะได้วินิจฉัย เป็นการรับรองให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 221 มิใช่การยื่นคำร้องขออนุญาตฎีกาต่อศาลฎีกา            เมื่อโจทก์ยื่นฎีกาโดยมิได้ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาเพื่อขอให้พิจารณารับฎีกาของโจทก์ไว้วินิจฉัย จึงเป็นการไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550 มาตรา 19 วรรคหนึ่ง เป็นฎีกาที่ไม่ชอบ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย #นักเรียนกฎหมา

กรมการค้าต่างประเทศ ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประชาชน-ทะเบียนบ้าน

          กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้มีประกาศยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน           โดยออก ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน พ.ศ. 2561           เพื่อให้เป็นไปตาม คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ  ที่กำหนดให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานราชการ ในการอำนวยความสะดวกด้านเอกสารราชการ ที่จะต้องใช้ประกอบการยื่นคำขอให้แก่ประชาชนผู้มาใช้บริการ และ มติคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand 4.0 ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 ให้ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government)           มีสาระสำคัญ ดังนี้           1. กรณีการพิจารณาการขออนุญาต การขอหนังสือรับรอง การขอขึ้นทะเบียน การขอต่อทะเบียน การจดแจ้ง หรือการดำเนินการอื่นใด ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่เรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ/หรือสำเนาทะเบียนบ้าน    

ปรับปรุง Blog

          เมื่อวันก่อน เพื่อนของผมมาสะกิดบอกว่า หน้าตา Blog ที่ผมทำนี้ ดูธรรมดา ไม่ค่อยน่าสนใจ บวกกับเนื้อหากฎหมายด้วย คนทั่วไปคงไม่อยากอ่าน           แน่นอนอยู่แล้ว วิชากฎหมายเป็นวิชาชีพเฉพาะทาง การทำความเข้าใจกฎหมายแต่ละบทก็ใช้เวลาไม่น้อย ถ้าไม่รักจริงก็คงไม่อ่าน           ถ้าอย่างนั้น ก็ลองปรับหน้าตา Blog ให้ดูทันสมัยขึ้นดีกว่า           ใจ ล้วนๆ เลยครับ!! ที่คิดว่าการเปลี่ยนธีม คงไม่ยากอะไรมากมาย           พอเจอ หน้างาน เท่านั้น อะไรเนี่ยยยย!! ทั้งภาษาคอม HTML ทั้งรูปแบบ ต้องทำไปด้วย หาอ่านบทความที่ผู้รู้ได้แนะนำวิธีต่างๆ ไปด้วย           ยิ่งทำ ยิ่งเละ ความเครียดเริ่มก่อตัวขึ้น.. ประมาณว่า งานเละกว่าของเดิมซะอีก แต่ทำไงได้ ก็ต้องแก้ไขให้ถึงที่สุด สรุปแล้วใช้เวลาร่วม 10 ชั่วโมง ได้ผลงานออกมาแค่นี้ แหละครับ สำหรับคนที่ไม่มีความรู้ด้านนี้ ได้เท่านี้ก็ภูมิใจแล้วครับ           สำคัญที่สุดเลย ต้องขอบคุณผู้ที่แนะนำการใช้งานวิธีต่างๆ และธีมที่แจกฟรีจำนวนมากบนเว็บไซต์            สำหรับผมช่วงนี้ก็จะต้องปรับอีกหลายส่วน เพราะดูแล้วยังไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางเท่าไร.. และต้องขออภ

การโอนงบประมาณรายจ่าย

          หลักทั่วไปตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ กำหนดไว้ว่า รายจ่ายที่กำหนดไว้สำหรับส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจใด ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม จะโอนหรือนำไปใช้สำหรับส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจอื่น ไม่ได้             อย่างไรก็ตาม กฎหมายดังกล่าวกำหนด ข้อยกเว้น ให้สามารถทำการโอนงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการได้ 2 ประการ  คือ             1. มีการตราพระราชบัญญัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายหรือนำงบประมาณรายจ่ายไปใช้ได้ เช่น            - พระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2507            - พระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2558            - พระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2559            -  พระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2560            - พระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2561           นอกจากนี้ยังมีการตราพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินหรือแบ่งโครงสร้างของส่วนราชการ ซึ่งกำหนดให้มีการโอนงบประมาณรายจ่าย เช่น                     - ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การโอนงบประมาณและข้าราชการข

13 เหตุผลที่ทำให้อาชีพรับราชการน่าสนใจ

          ในภาวะเศรษฐกิจโลกผันผวนไม่แน่นอน อาชีพที่มีความมั่นคงที่สุดคงหนีไม่พ้นอาชีพรับราชการ เนื่องจากมีระบบสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลตอบแทนเงินเดือนที่ไม่สูงมากนักเมื่อเปรียบเทียบกับภาคเอกชน โดยมี เหตุผล 13 ข้อ ที่ทำให้อาชีพรับราชการเป็นอาชีพที่น่าสนใจ และมีความมั่นคงในชีวิต ได้แก่           การลา 10 ประเภท            ค่ารักษาพยาบาล ครอบคลุมบิดา มารดา คู่สมรส และบุตร            เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร            เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ            โครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยของข้าราชการ            เครื่องราชอิสริยาภรณ์            บำเหน็จความชอบ            บำเหน็จบำนาญ            ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ            ค่าเช่าบ้าน            เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ            รถประจำตำแหน่ง            โทรศัพท์ของทางราชการที่อนุมัติให้ใช้เป็นรายบุคคล #นักเรียนกฎหมาย 21 กันยายน 2561 ที่มา  ข้อมูลและภาพประกอบจาก เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.

รวมลิ้งก์ ข่าวสมัครงานราชการ

1. ศูนย์รวมข่าวสารงานราชการ สำนักงาน ก.พ. 2. ประกาศผลสอบ 3. เปิดสอบทูเดย์ 4. ครูวันดีดอทคอม 5. ชีทราม 6. JOB-108 7. JOBTHAIWEB 8. หางานราชการ 9. Thaijobsgov  

จำนวน ส.ส. แต่ละจังหวัด

          หลังจากที่เมื่อวานนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ออกระเบียบว่าด้วยวิธีการแบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส. โดยผู้เขียนได้สรุปขั้นตอนและวิธีการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการแบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส. คลิกอ่าน...สรุปขั้นตอนและวิธีการแบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส.           ล่าสุดวันนี้ ก.ก.ต. ได้มีประกาศกำหนดจำนวน ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่แต่ละจังหวัดพึงจะมี และจำนวนเขตเลือกตั้งในแต่ละจังหวัด ผลเฉลี่ยจำนวนราษฎร 189,110 คน ต่อ ส.ส. 1 คน รวม ส.ส. 350 คน (คลิกอ่าน...ประกาศ ก.ก.ต.)           โดยมีจำนวน ส.ส. และเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด ดังนี้           จังหวัดที่มีจำนวน ส.ส. มากที่สุด คือ กรุงเทพมหานคร มี ส.ส. ได้ 30 คน รองลงมาคือ นครราชสีมา 14 คน ขอนแก่นและอุบลราชธานี จังหวัดละ 10 คน ส่วนจังหวัดที่มี ส.ส. 1 คน จำนวน 8 จังหวัด คือ ตราด นครนายก พังงา แม่ฮ่องสอน ระนอง สมุทรสงคราม สิงห์บุรี อ่างทอง #นักเรียนกฎหมาย 19 กันยายน 2561

สรุปขั้นตอนและวิธีการแบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส.

          คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ ก.ก.ต. ได้ออก ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 และมีผลใช้บังคับทันที  โดยระเบียบ ก.ก.ต. ดังกล่าว กำหนดวิธีดำเนินการ ดังนี้            1. การกำหนดจำนวน ส.ส. แต่ละจังหวัด จะต้องทำให้แล้วเสร็จ ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ (ให้เสร็จภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2561)                1.1 ให้ใช้จำนวนราษฎรทั้งประเทศ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เฉลี่ยนด้วยจำนวน ส.ส. 350 คน ให้ถือว่าจำนวนราษฎรที่ได้รับต่อ ส.ส. 1 คน               1.2  จังหวัดที่มีราษฎรไม่ถึงเกณฑ์จำนวนราษฎรต่อ ส.ส. 1 คน ก็ให้มี ส.ส. ได้ 1 คน               1.3  จังหวัดที่มีราษฎรเกินจำนวนราษฎรต่อ ส.ส. 1 คน ให้มี ส.ส. เพิ่มขึ้นอีก 1 คน ทุกจำนวนราษฎรที่ถึงเกณฑ์จำนวนราษฎรต่อ ส.ส. 1 คน               1.4  เมื่อได้จำนวน ส.ส. แต่ละจังหวัดแล้ว ถ้าจำนวน ส.ส. ยังไม่ครบ 350 คน ให้จังหวัดที่มีเศษเหลือจากการคำนวณมากที่สุด มี ส.ส. เพิ่มขึ้นอีก 1 คน และให้เพ

หน้าที่พิเศษของนิติกร : การจัดสอบเพื่อเป็นข้าราชการ

          เมื่อวันเสาร์-อาทิตย์ที่ผ่านมา ผู้เขียนได้มีโอกาสทำหน้าที่กรรมการรับ-ส่งข้อสอบ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) รวมทั้งได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงอยากแชร์ประสบการณ์สำหรับรุ่นน้องๆ ที่จะต้องทำงานในอนาคต เพื่อเตรียมพร้อมทำงานให้สัมฤทธิ์ผล แม้จะต้องทำงานในวันหยุดก็ตาม            โดยทั่วไปแล้ว หน่วยงานของรัฐหลายๆ แห่งที่จัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ก็มักจะใช้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับบริหารทรัพยากรมนุษย์ ตั้งแต่ผู้บริหาร ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ผู้อำนวยการกลุ่ม/ส่วน/ฝ่าย นักทรัพยากรบุคคล/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้แล้ว หลายหน่วยงานที่กำหนดมาตรการพิเศษ ก็มักจะแต่งตั้งนิติกร ให้ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในการจัดสอบแต่ละครั้งด้วย           ในการสอบแข่งขันของ สพฐ. ในปี พ.ศ. 2561 ได้เปิดรับสมัครสอบ จำนวน 10 ตำแหน่ง บรรจุครั้งแรกเดือนพฤศจิกายน 2561 ประมาณ 50 อัตรา ผู้เขียนดำรง ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ   ของ สพฐ. ได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่ ที่เล็งเห็นผลการทำงาน จึงให้โอกาสปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ในการจัดสอบครั้งนี้

คุณสมบัติเจ้าพนักงานเรือนจำ

          กฎหมายว่าด้วยราชทัณฑ์ กำหนดให้เจ้าพนักงานเรือนจำจะต้องมีคุณสมบัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมประกาศกำหนด และอธิบดีกรมราชทัณฑ์แต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามกฎหมายนี้คือ พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560           ปัจจุบัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้มีประกาศกำหนดคุณสมบัติของเจ้าพนักงานเรือนจำ ตามประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่อง กำหนดคุณสมบัติเจ้าพนักงานเรือนจำตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560            รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้กำหนดให้ ข้าราชการ ทุกประเภทและทุกระดับ พนักงานราชการ และ  ลูกจ้างประจำ  สังกัดกรมราชทัณฑ์ เป็นเจ้าพนักงานเรือนจำ โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันพรุ่งนี้ (12 กันยายน 2561) เป็นต้นไป #นักเรียนกฎหมาย 11 กันยายน 2561

ร่างพ.ร.บ.หลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ....

          สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. .... เป็นเรื่องเสร็จที่ 824/2561            ประโยชน์ที่จะได้รับจากร่างพ.ร.บ.นี้ คือ มีกลไกการจัดทำกฎหมายที่โปร่งใส มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างเป็นระบบ มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบตามเวลาที่กำหนด มีการปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมายที่เป็นภาระกับประชาชนเกินสมควร กฎหมายที่ล้าสมัยหรือไม่เหมาะสมกับปัจจุบัน และมีช่องทางในการได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆ ผ่านระบบกลาง ซึ่งเป็นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวกและไม่มีค่าใช้จ่าย           ร่างพ.ร.บ.ดังกล่าว มีประเด็นที่น่าสนใจจำนวนมาก เช่น ร่างมาตรา 38 กำหนดว่าเมื่อมีแนวทางเกี่ยวกับการประเมินผลสัมฤทธิ์มีผลใช้บังคับแล้ว ให้ยกเลิกพระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. 2558 สำหรับประเด็นอื่นๆ ที่น่าสนใจ สามารถ คลิกอ่าน ร่างพ.ร.บ. บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสำคัญของร่างพ.ร.บ. หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจำเป็นในการ