บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก กันยายน, 2018

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. 2560 (39 ข้อ)

รูปภาพ
1. พนักงานศุลกากร คือผู้ใด ก . ปลัดอำเภอซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แต่งตั้ง ข . ปลัดอำเภอซึ่งปลัดกระทรวงการคลังแต่งตั้ง ค . ปลัดอำเภอซึ่งอธิบดีกรมศุลกากรแต่งตั้ง ง . ถูกทุกข้อ 2. พระราชบัญญัติศุลกากร พ . ศ . 2560 ถือเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติจำนวนมาก โดยมีจำนวนทั้งสิ้นกี่มาตรา ก . 260 มาตรา ข . 261 มาตรา ค . 262 มาตรา ง . 263 มาตรา 3. การกำหนดเขตควบคุมศุลกากร มีจุดประสงค์ในข้อใด ก . เพื่อเพิ่มอำนาจให้แก่พนักงานศุลกากรในการจัดเก็บอากร ข . เพื่อขยายขอบเขตการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร ค . เพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับศุลกากร ง . เพื่อกำหนดขอบเขตพื้นที่ยกเว้นการบังคับใช้กฎหมายทั่วไป 4. ข้อใดไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวินิจฉัยอากรศุลกากร ก . มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี   ข . เมื่อครบวาระ อาจได้รับแต่งตั้งใหม่ได้ ค . พ้นจากตำแหน่งเมื่อได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ง . ถูกทุกข้อ 5. ค่าธรรมเนียมการยื่นใบขนสินค้าเท่าใด ก . ฉบับละ 100 บาท ข . รายละ 100 บาท ค . ฉบับละ 200 บาท ง . รายละ 200