รวมกฎหมายใช้สอบ กรมโรงงานอุตสาหกรรม 2563 (13 อัตรา)


รวมกฎหมายใช้สอบ กรมโรงงานอุตสาหกรรม 2563 (13 อัตรา) รวบรวมลิงก์เนื้อหา และแนวข้อสอบกฎหมายแต่ละฉบับที่ใช้ในการสอบครั้งนี้ โดยจะอัพเดตข้อมูลจนถึงวันสอบ
***ประกาศ รับสมัคร 17 สิงหาคม 2563 - 4 กันยายน 2563

1. พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
   เนื้อหา
   แนวข้อสอบ

2. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
   เนื้อหา
   แนวข้อสอบ


3. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
   เนื้อหา
   แนวข้อสอบ


4. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
   เนื้อหา
   แนวข้อสอบ


5. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
   เนื้อหา
   แนวข้อสอบ

6. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
   เนื้อหา
   แนวข้อสอบ


7. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
   เนื้อหา
   แนวข้อสอบ


8. พระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. 2514 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
   เนื้อหา
   แนวข้อสอบ

9. พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม


10. ประมวลกฎหมายอาญา
   เนื้อหา
   แนวข้อสอบ


11. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
   เนื้อหา
   แนวข้อสอบ


13. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง


*******************************************
อัพเดต ครั้งที่ 1 : 25 สิงหาคม 2563
อัพเดต ครั้งที่ 2 : 26 สิงหาคม 2563
อัพเดต ครั้งที่ 3 : 29 สิงหาคม 2563
#นักเรียนกฎหมาย

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ พนักงานราชการ

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)

การส่งเด็กเข้าเรียนตามกฎหมาย

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ สารบรรณ (ชุดที่ 3)

สาระสำคัญ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (ฉบับเตรียมสอบ)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 (55 ข้อ)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 5)