บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก มีนาคม, 2020

ท้องที่กระทำความผิด : กรณีโอนเงินทางธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์

รูปภาพ
   การโอนเงินผ่านทางธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์แตกต่างจากการส่งมอบเงินสด เพราะมีธนาคารเป็นตัวกลางในการส่งมอบเงินสด ผ่านขั้นตอนของธนาคารที่ส่งถ่ายข้อมูลด้วยความเร็วแสงโดยใช้ตัวเลขเงินในบัญชีเป็นหลักฐานยืนยันในการรับโอนเงิน ทำให้ผู้รับโอนสามารถรับเงินได้แม้อยู่ในระยะไกล การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ย่อมเสร็จสิ้นสมบูรณ์เมื่อผู้รับโอนได้รับเครดิตยอดเงินทางบัญชีครบถ้วนแล้ว      เมื่อ ป. โอนเงินให้แก่จำเลย และปรากฏว่ามีเครดิตยอดเงินเข้าบัญชีของจำเลยเรียบร้อย ขณะอยู่ที่อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่และตู้เบิกถอนเงินสดอัตโนมัติเป็นเครื่องมือในการทำธุรกรรม แสดงว่าการป้อนคำสั่งให้โอนเงินจากบัญชีของ ป. ในจังหวัดปทุมธานี ไปเข้าบัญชีของจำเลยที่กรุงเทพมหานคร เกิดขึ้นที่อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี     เงินอันเป็นต้นเหตุของการกระทำความผิดฐานยักยอก จึงหลุดพ้นจากความครอบครองของ ป. และเข้าไปอยู่ในความครอบครองของจำเลย ตั้งแต่ ป. สั่งโอนเงินผ่านทางธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ขณะอยู่ที่อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี จำเลยสามารถเบิกถอนเงินจำนวนดังกล่าวจากสถานที่ใดเวลาใดนับจากที่ได้รับโอ

โครงสร้าง พ.ร.บ.แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543

รูปภาพ
   กฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ฉบับปัจจุบันใช้บังคับมาตั้งแต่เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2543 โดยยกเลิกกฎหมายเดิม (พระราชบัญญัติพนักงานรััฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2534) เพื่อให้ฝ่ายบริหารกับพนักงานและลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจ มีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบในขอบเขตที่เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาและส่งเสริมเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนความมั่นคงของประเทศ และสอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540     พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 มีบทบัญญัติทั้งสิ้น 97 มาตรา แบ่งออกเป็นบทบัญญัติทั่วไป บทบัญญัติเฉพาะ 6 หมวด และบทเฉพาะกาล  ดังนี้      - บทบัญญัติทั่วไป (มาตรา 1 ถึงมาตรา 7)     -   หมวด 1 คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (มาตรา 8 ถึงมาตรา 18)     -   หมวด 2 คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ (มาตรา 19 ถึงมาตรา 24)     -   หมวด 3 ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างและวิธีระงับข้อพิพาทแรงงาน (มาตรา 25 ถึงมาตรา 39)     -   หมวด 4 สหภาพแรงงาน (มาตรา 40 ถึงมาตรา 69)     -   หมวด 5 สหพันธ์แรงงาน (มาตรา 70 ถึงมาตรา 72)     -   หมวด 6