รวมลิ้งค์เตรียมสอบ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 2562 (5 ตำแหน่ง)


รวมลิ้งค์เตรียมสอบ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 2562 ลิ้งค์วิชากฎหมายต่างๆ 5 ตำแหน่ง อัตรา

ลิ้งค์/ข้อมูลจำเป็น
    - โหลดไฟล์ ประกาศรับสมัคร
          ตำแหน่งที่รับสมัคร
              1. นิติกรปฏิบัติการ  (2 อัตรา) 
              2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  (3 อัตรา)
              3. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  (2 อัตรา) 
              4. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  (1 อัตรา) 
              5. นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ  (1 อัตรา)
          วันรับสมัคร 17 ธันวาคม 2561 - 8 มกราคม 2562
          ค่าธรรมเนียมการสมัคร 230 บาท
    - เว็บสมัครสอบออนไลน์
    - เว็บสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
    - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 22 มกราคม 2562
      ประกาศวัน เวลา ระเบียบการสอบ (สอบวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562)
      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
    - ยื่นหนังสือรับรองผลการสอบผ่านภาค ก. ของ ก.พ. ภายใน 29 มีนาคม 2562
------------ ภาค ข. ------------

ลิ้งค์เตรียมสอบ (ภาค ข.) วิชากฎหมาย สอบข้อเขียนแบบปรนัยและอัตนัย ทั้ง 5 ตำแหน่ง 
    1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 (ทุกตำแหน่ง)
        พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2553)
        กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2561
        ระเบียบสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วยการใช้มาตรการบังคับทางปกครองสำหรับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2556 , ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560)
        แนวข้อสอบ 74 ข้อ (เว็บ แนวข้อสอบราชการไทย)


    2. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (ทุกตำแหน่ง)
        พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2558)
        กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553
        กฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556
        กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. 2551 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2556)
        กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ พ.ศ. 2551 
        แนวข้อสอบ 30 ข้อ (เว็บ แนวข้อสอบราชการไทย)


    3. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 (ทุกตำแหน่ง)
        ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560)
        แบบหนังสือท้ายระเบียบ
        YOUTUBE ระเบียบสารบรรณ (ล่าสุด)
        ข้อสอบ-พร้อมเฉลย (50 ข้อ) (เว็บ ข้อสอบออนไลน์)
        แนวข้อสอบงานสารบรรณ (100 ข้อ) (เว็บ 9anant.com)


    4. จรรยาบรรณข้าราชการพลเรือนสามัญ (ทุกตำแหน่ง)
        ข้อบังคับ ก.พ. ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2537
        ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
        จริยธรรมข้าราชการพลเรือน
        แนวคำถาม-คำตอบประมวลจริยธรรม (เว็บ สำนักงาน ก.พ.)


    5. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (นิติกร)
        รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ตัวบท)
        พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 10 ฉบับ (ตัวบท)
        สรุปสาระสำคัญรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 (สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร)
        สื่อประชาสัมพันธ์ของ กกต. ชุด การเลือกตั้ง , พรรคการเมือง
        หมายกำหนดการ พระราชพิธีประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
        หน้าที่ของปวงชนชาวไทย ตามรัฐธรรมนูญ
        โครงสร้างรัฐธรรมนูญ'60
        Facebook รองไผ่ ข้อสอบ 32 ข้อ
        ข้อสอบ e-testing 20 ข้อ (เว็บ ว.วิชาการ)


    6. พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 (นิติกร และ นักจัดการงานทั่วไป)
        พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559
        กฎกระทรวง การอนุญาตเป็นเจ้าหน้าที่ดำเนินการทางเทคนิคเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์ พ.ศ. 2561
        กฎกระทรวง การอนุญาตนำกากกัมมันตรังสีเข้ามาในและส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2561
        กฎกระทรวง ความมั่นคงปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. 2561
        กฎกระทรวง ความปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. 2561
        กฎกระทรวง การจัดการกากกัมมันตรังสี พ.ศ. 2561
        กฎกระทรวง การปล่อยทิ้งกากกัมมันตรังสี พ.ศ. 2561
        ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560


    7. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 (นิติกร)
        พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2561)
        ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด เรื่อง วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2560)


    8. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 (นิติกร)
        พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2557)
        กฎกระทรวง ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2543) กำหนดลักษณะคำสั่งทางปกครอง
                          ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2542) กำหนดเจ้าหน้าที่เป็นพยานวางหนังสือ 
                          ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2542) กำหนดผู้มีอำนาจสั่งยึด อายัดฯ
                          ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2542) กำหนดการมอบอำนาจการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง
                          ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2540) กำหนดเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ฯ
        ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง คำสั่งทางปกครองที่ต้องระบุเหตุผลไว้ในคำสั่งหรือในเอกสารแนบท้ายคำสั่ง


    9. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (นิติกร)
        ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับกฤษฎีกา รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึง คำสั่งหัวหน้า คสช. 21/2560)
        ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป (E-BOOK ม.รามคำแหง)
        แนวปรนัยกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน (ห้องเรียนนิติศาสตร์ไทย)
        แนวข้อสอบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 20 ข้อ (อาจารย์พรณรงค์)


    10. ประมวลกฎหมายอาญา (นิติกร)
        ประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับกฤษฎีกา รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 26 พ.ศ. 2560)
        ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายอาญา (เว็บ มสธ.)
        สรุปกฎหมายอาญาสำหรับรัฐศาสตร์
        อายุความในคดีอาญา (เว็บ กฤษฎีกา)
        หลักกฎหมายอาญาทั่วไป (ม.หอการค้าไทย)
        ปัญหาในกฎหมายอาญา E-BOOK ม.รามคำแหง
        แนวข้อสอบตำรวจ แนวข้อสอบกฎหมายอาญา พร้อมเฉลยประกอบคำอธิบาย 70 ข้อ (เว็บ แนวข้อสอบ 2012)
        แนวข้อสอบ ป.อาญา 50 ข้อ (เว็บ Zohan)
        ข้อสอบปรนัยกฎหมายอาญาภาคความผิด ความผิดต่อชีวิต 40 ข้อ (เว็บสำนักกฎหมายนิติศาสตร์ขาดรัก)
        แนวข้อสอบกฎหมายอาญา 10 ข้อ (Facebook ประเด็นกฎหมายขั้นเทพ อาจารย์พรณรงค์ บวรชัยธรรม)


    11. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (นิติกร)
        ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับกฤษฎีกา รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 30 พ.ศ. 2560)
        กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 E-BOOK ม.รามคำแหง
        ข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 (เว็บ เอ็มเจชีทรามฟรี)
        ข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 (เว็บ เอ็มเจชีทรามฟรี)
        แบบทดสอบกฎหมายออนไลน์ (เว็บ LawSiam.com)


    12. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (นิติกร)
        ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับกฤษฎีกา รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 32 พ.ศ. 2559)
        กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2 E-BOOK ม.รามคำแหง
        สรุป ป.วิ.อาญา (เว็บ สรุปหลักกฎหมาย)
        กฎหมายวิธีสบัญญัติ 3 (เว็บ ห้องเรียนนิติศาสตร์ไทย)
        แนวข้อสอบตำรวจ ป.วิ.อาญา 20 ข้อ ชุดที่ 1 (เว็บ แนวข้อสอบ 2012)
        แนวข้อสอบตำรวจ ป.วิ.อาญา 20 ข้อ ชุดที่ 2 (เว็บ แนวข้อสอบ 2012)


    13. การร่างกฎหมาย (นิติกร)
        คู่มือแบบการร่างกฎหมาย (เว็บ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา)
        แนวทางการจัดทำและการเสนอร่างกฎหมาย ตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (เว็บ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี)
        การเสนอร่างกฎหมายโดยประชาชน (เว็บ สถาบันพระปกเกล้า)
        การร่างกฎหมายลำดับรอง (เว็บ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา)
------------ ภาค ค. ------------

ลิ้งค์เตรียมสอบ (ภาค ค.) สัมภาษณ์ 100 คะแนน
    เป็นการทดสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง โดยวิธีการสัมภาษณ์หรือวิธีอื่น เพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย ทัศนคติการปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพและพฤติกรรม ผู้เข้าสอบแข่งขัน เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
        เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ (เว็บ JOBBKK)
        10 คำถามยอดฮิต ในการสัมภาษณ์งาน (เว็บ jobthaiweb)
        การสัมภาษณ์ (เว็บ khonlung)


เกณฑ์การตัดสิน  ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของแต่ละภาค 

การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้  เรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมของ ภาค ข. และภาค ค. จากมากไปน้อย กรณีได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนน ภาค ค. มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่า ถ้าได้คะแนน ภาค ค. เท่ากัน ให้เรียงลำดับตามเลขประจำตัวสอบแข่งขันจากน้อยไปหามาก

อัพเดตข้อมูล
ครั้งที่ 1  ::  25 พฤศจิกายน 2561
ครั้งที่ 2  ::  5 ธันวาคม 2561  
#นักเรียนกฎหมาย
25 พฤศจิกายน 2561

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (30 ข้อ)

สาระสำคัญ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (ฉบับเตรียมสอบ)

การส่งเด็กเข้าเรียนตามกฎหมาย

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 (55 ข้อ)

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ พนักงานราชการ

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ สารบรรณ (ชุดที่ 3)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 (20 ข้อ)