บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก มิถุนายน, 2019

สาระสำคัญ ข้อบังคับกรมการพัฒนาชุมชน ว่าด้วยจริยธรรมและจรรยาข้าราชการ

สาระสำคัญ ข้อบังคับกรมการพัฒนาชุมชน ว่าด้วยจริยธรรมและจรรยาข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2559  ความเป็นมา     เดิม กรมการพัฒนาชุมชนได้ออก " ข้อบังคับกรมการพัฒนาชุมชน ว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2552" และ "มาตรฐานจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งพัฒนาการจังหวัด พ.ศ. 2557" ต่อมา คณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมการพัฒนาชุมชน มีมติเสนอให้รวบรวมไว้เป็นฉบับเดียวกัน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบังคับใช้ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน  ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนเห็นชอบด้วย จึงออกข้อบังคับฉบับใหม่ฉบับเดียว มีชื่อว่า "ข้อบังคับกรมการพัฒนาชุมชน ว่าด้วยจริยธรรมและจรรยาข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2559" คำจำกัดความ     "ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน" คือ ข้าราชการในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน รวมถึง พนักงานราชการและลูกจ้างในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชนด้วย     "จริยธรรม" คือ ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ     "จรรยา" คือ กรอบมาตรฐานความประพฤติในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ จริยธรรมและจรรยาที่ต้องประพฤติปฏิบัติ     1. ต้องยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอัน

หน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ

     "คณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ" ตามพระราชบัญญัติการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ 2562 มีหน้าที่และอำนาจดังนี้       1. กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สินให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา 5              กล่าวคือ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์อ้างอิง หรือเป็นฐานในการจัดเก็บภาษีอากรและค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามกฎหมาย หรือเพื่อใช้ประโยชน์อย่างอื่นของรัฐ       2. เสนอแนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในการออกกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัตินี้       3. ออกระเบียบที่เกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สิน ให้สอดคล้องกับหลักการตามมาตรา 6 ดังนี้             1) วิธีการประเมินราคาทรัพย์สินต้องเหมาะสมกับประเภทและลักษณะของทรัพย์สิน             2) การกำหนดราคาทรัพย์สินต้องเป็นไปตามหลักการพื้นฐานทางด้านการประเมินราคาทรัพย์สินและหลักเศรษฐศาสตร์             3) กระบวนการประเมินราคาทรัพย์สินต้องมีความชัดเจนและโปร่งใส       4. ให้ความเห็นและคำปรึกษาแก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการประเมินราคาทรัพย์สิน       5.