แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539


ข้อ 1 นาย เอ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ของเทศบาลบี ปฏิบัติหน้าที่ขับรถเก็บขยะมูลฝอยด้วยความประมาทชนท้ายรถยนต์ของนาย ซี ทำให้รถยนต์ของนาย ซี เสียหาย จากข้อเท็จจริงดังกล่าว ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง
ก. นาย เอ เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ข. การกระทำของนาย เอ เป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายในการให้บริการสาธารณะเกี่ยวกับการรักษาความสะอาด
ค. เทศบาลบี เป็นหน่วยงานของรัฐ ที่ต้องรับผิดต่อผู้เสียหายในผลแห่งละเมิดที่ นาย เอ ได้กระทำไปในการปฏิบัติหน้าที่
ง. นายซี มีอำนาจฟ้องเทศบาลบี ต่อศาลปกครอง

ข้อ 2 การกำหนดหน่วยงานอื่นของรัฐให้เป็นหน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ต้องออกเป็นกฎหมายใด
ก. พระราชบัญญัติ
ข. พระราชกฤษฎีกา
ค. พระราชกำหนด
ง. กฎกระทรวง

ข้อ 3 ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. การกระทำโดยจงใจ คือ รู้สำนึกถึงการกระทำว่าจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่น
ข. การกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง คือ ไม่มีเจตนา แต่พึงคาดหมายได้ว่าอาจก่อให้เกิดความเสียหายขึ้น และหากใช้ความระมัดระวังเพียงเล็กน้อย ก็อาจป้องกันมิให้เกิดความเสียหายได้ แต่ไม่ได้ใช้ความระมัดระวังเลย
ค. ผู้เสียหายซึ่งไม่พอใจกับจำนวนค่าสินไหมทดแทนที่หน่วยงานของรัฐวินิจฉัย ต้องฟ้องคดีต่อศาลปกครอง
ง. เหตุละเมิดอันเกิดจากการกระทำของเจ้าหน้าที่หลายคน ไม่ให้นำหลักลูกหนี้ร่วมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับกับเจ้าหน้าที่

ข้อ 4 การขยายอายุความฟ้องผู้ที่ต้องรับผิดซึ่งมิได้ถูกเรียกเข้ามาในคดี มีระยะเวลาใด
ก. 3 เดือน นับแต่วันที่คำพิพากษาถึงที่สุด
ข. 90 วัน นับแต่วันที่คำพิพากษาถึงที่สุด
ค. 6 เดือน นับแต่วันที่คำพิพากษาถึงที่สุด
ง. 180 วัน นับแต่วันที่คำพิพากษาถึงที่สุด

ตัวเลือกต่อไปนี้ ตอบคำถามข้อ 5 - 7
ก. วันที่ 14 พฤศจิกายน 2539
ข. วันที่ 15 พฤศจิกายน 2539
ค. วันที่ 14 พฤศจิกายน 2540
ง. ไม่มีข้อใดถูกต้อง

ข้อ 5 วันใช้บังคับพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

ข้อ 6 วันประกาศระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ 7 วันใช้บังคับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 

ข้อ 8 ผู้เสียหายมีสิทธิฟ้องคดีต่อผู้ใดในกรณีเจ้าหน้าที่ได้กระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่
ก. หน่วยงานของรัฐ
ข. เจ้าหน้าที่
ค. กรมบัญชีกลาง
ง. หน่วยงานตามพระราชกฤษฎีกา

ข้อ 9 กรณีหน่วยงานของรัฐได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายแล้ว สิทธิไล่เบี้ยของหน่วยงานของรัฐมีกำหนดเวลาตามข้อใด
ก. 1 ปี นับแต่ได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย
ข. 1 ปี นับแต่มีคำสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลัง
ค. 2 ปี นับแต่หน่วยงานของรัฐทราบเหตุ
ง. 2 ปี นับแต่กระทรวงการคลังแจ้งผลการพิจารณา

ข้อ 10 การคิดดอกเบี้ยกรณีผู้เสียหายยื่นคำขอให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ข้อใดถูกต้อง
ก. ตามอัตราดอกเบี้ยผิดนัด นับแต่วันทำละเมิดจนถึงวันที่หน่วยงานของรัฐได้รับคำขอ
ข. ตามอัตราดอกเบี้ยผิดนัด นับแต่วันทำละเมิดจนถึงวันที่ชำระค่าสินไหมทดแทน
ค. ตามอัตราดอกเบี้ยที่กฎหมายกำหนด นับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐได้รับคำขอ
ง. ตามอัตราดอกเบี้ยที่กฎหมายกำหนด นับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐได้รับคำขอจนถึงคดีถึงที่สุด

ข้อ 11 ผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ต้องส่งสำนวนการสอบสวนให้กระทรวงการคลังพิจารณาภายในเวลากี่วัน
ก. 7 วัน
ข. 15 วัน
ค. 30 วัน
ง. 60 วัน

ข้อ 12 หน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาคำขอของผู้เสียหายที่ขอให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แล้วเสร็จภายในกำหนดกี่วัน
ก. 30 วัน
ข. 60 วัน
ค. 120 วัน
ง. 180 วัน

ข้อ 13 จากข้อ 12 หากพิจารณาไม่เสร็จตามกำหนดดังกล่าว ต้องขออนุมัติขยายระยะเวลาต่อใคร
ก. หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ข. หัวหน้าส่วนราชการ
ค. รัฐมนตรี
ง. กระทรวงการคลัง

ข้อ 14 จากข้อ 13 บุคคลดังกล่าวมีอำนาจอนุมัติให้ขยายระยะเวลาได้ไม่เกินเท่ากี่วัน
ก. 60 วัน
ข. 120 วัน
ค. 180 วัน
ง. 240 วัน

ข้อ 15 ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินของหน่วยงานของรัฐไม่เกินจำนวนครั้งละเท่าใด ที่ไม่ต้องรายงานความรับผิดทางละเมิดให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ
ก. 200,000 บาท
ข. 500,000 บาท
ค. 1,000,000 บาท
ง. 10,000,000 บาท

เฉลย
ข้อ 1 ตอบ ง. แม้มาตรา 14 พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดฯ บัญญัติให้ฟ้องคดีต่อศาลปกครอง แต่เนื่องจากการขับรถเก็บขยะมูลฝอย เป็นการละเมิดจากการปฏิบัติหน้าที่ธรรมดาทั่วไป การละเมิดไม่ได้เกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายที่จะอยู่ในอำนาจของศาลปกครอง ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3) ประกอบกับมาตรา 106 พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 คดีดังกล่าวจึงอยู่ในอำนาจของศาลยุติธรรม (เทียบเคียงคำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 278/2549)
ข้อ 2 ตอบ ข. มาตรา 4 "หน่วยงานของรัฐ" ...ให้หมายความรวมถึง หน่วยงานอื่นของรัฐที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้เป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย
ข้อ 3 ตอบ ค. ผู้เสียหายมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองหรือศาลยุติธรรม แล้วแต่กรณี
ข้อ 4 ตอบ ค. มาตรา 7 วรรคสอง ถ้าศาลพิพากษายกฟ้อง เพราะเหตุที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ที่ถูกฟ้องมิใช่ผู้ต้องรับผิด ให้ขยายอายุความฟ้องร้องผู้ที่ต้องรับผิดซึ่งมิได้ถูกเรียกเข้ามาในคดีออกไปถึง 6 เดือน นับแต่วันที่คำพิพากษานั้นถึงที่สุด
ข้อ 5 ตอบ ข. 15 พฤศจิกายน 2539 พระราชบัญญัติดังกล่าว ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2539 ซึ่งมาตรา 2 บัญญัติให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศฯ เป็นต้นไป
ข้อ 6 ตอบ ข. 15 พฤศจิกายน 2539 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีดังกล่าว ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2539
ข้อ 7 ตอบ ง. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีดังกล่าว ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2539 เป็นต้นไป
ข้อ 8 ตอบ ก. มาตรา 5 วรรคหนึ่ง ต้องฟ้องหน่วยงานของรัฐ จะฟ้องเจ้าหน้าที่ไม่ได้
ข้อ 9 ตอบ ก. มาตรา 9 สิทธิไล่เบี้ยมีกำหนด 1 ปี นับแต่วันที่ได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย
ข้อ 10 ตอบ ข. ข้อ 34 วรรคสอง แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ให้คิดดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยผิดนัด นับแต่วันทำละเมิดจนถึงวันที่ชำระค่าสินไหมทดแทน
ข้อ 11 ตอบ ก. 7 วัน ตามข้อ 17 วรรคสอง แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
ข้อ 12 ตอบ ง. 180 วัน ตามมาตรา 11 วรรคสอง "ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาคำขอที่ได้รับ.. ให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน หากเรื่องใดที่ไม่อาจพิจารณาได้ทันในกำหนดนั้น จะต้องรายงานปัญหาและอุปสรรคให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือกำกับหรือควบคุมดูแลหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นทราบ และขออนุมัติขยายระยะเวลาออกไปได้ แต่รัฐมนตรีดังกล่าวจะพิจารณาอนุมัติให้ขยายระยะเวลาให้อีกได้ไม่เกิน 180 วัน
ข้อ 13 ตอบ ค. รัฐมนตรี ตามมาตรา 11 วรรคสอง ดังกล่าว
ข้อ 14 ตอบ ค. 180 วัน ตามมาตรา 11 วรรคสอง ดังกล่าว
ข้อ 15 ตอบ ค. 1,000,000 บาท ตามข้อ 5.1 ของประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่ไม่ต้องรายงานให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ พ.ศ. 2562

เนื้อหาที่น่าสนใจเพิ่มเติม

ความคิดเห็น