บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก พฤษภาคม, 2018

รวมขอบเขตสอบนิติกร

รูปภาพ
      การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ของส่วนราชการต่างๆ จะกำหนดหลักสูตรและวิธีการสอบไว้แตกต่างกันตามภารกิจและสมรรถนะที่จำเป็นของแต่ละหน่วยงาน อย่างไรก็ตามมักจะปรากฏขอบเขตการสอบโดยวัดความรู้จาก "กฎหมายกลาง" เกือบทุกหน่วยงาน บทความนี้ จึงเป็นการรวบรวมขอบเขตหรือเนื้อหาที่จะใช้อ่านสอบ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ โดยรวบรวมจากประกาศรับสมัครสอบของหน่วยงานต่างๆ ให้มากที่สุด เพื่อความสะดวกในการเตรียมตัวสอบ (จะอัพเดตข้อมูลเพิ่มเติมไว้ในบทความนี้) 1. กรมการปกครอง         รับสมัครนิติกรปฏิบัติการ 31พ.ค.-25มิ.ย.2561 จำนวน 10 อัตรา 2. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา        รับสมัครนิติกรปฏิบัติการ 28พ.ค.-19มิ.ย.2561 จำนวน 3 อัตรา 3. สำนักงบประมาณ       รับสมัครนิติกรปฏิบัติการ 1-22พ.ค.2561 จำนวน 4 อัตรา 4. สำนักงาน ก.พ.       รับสมัครนิติกรปฏิบัติการ 9-30มี.ค.2561 จำนวน 2 อัตรา 5. กรมโยธาธิการและผังเมือง       รับสมัครนิติกรปฏิบัติการ 26ก.พ.-29มี.ค.2561 จำนวน 1 อัตรา 6. สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร       รับสมัครนิติกรปฏิบั