รวมกฎหมายใช้สอบ กระทรวงการต่างประเทศ 2563 (34 อัตรา)


รวมกฎหมายใช้สอบ กระทรวงการต่างประเทศ 2563 (34 อัตรา) รวบรวมลิงก์เนื้อหา และแนวข้อสอบกฎหมายแต่ละฉบับที่ใช้ในการสอบครั้งนี้ โดยจะอัพเดตข้อมูลจนถึงวันสอบ

ตำแหน่งที่เปิดสอบ
- เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (15 อัตรา)
- นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (4 อัตรา)
- นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ (4 อัตรา)
- นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (2 อัตรา)
- นิติกรปฏิบัติการ (9 อัตรา)

รับสมัคร ทุกตำแหน่ง 10-30 กันยายน 2563 

ประกาศรับสมัคร แยก 2 ฉบับ


2. พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
3. พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561

4. พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
5. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
6. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

7. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม


9. กฎหมายระหว่างประเทศ

10. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

11. ประมวลกฎหมายอาญา

12. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

*******************

ความคิดเห็น