รวมกฎหมายใช้สอบ กระทรวงการต่างประเทศ 2563 (34 อัตรา)


รวมกฎหมายใช้สอบ กระทรวงการต่างประเทศ 2563 (34 อัตรา) รวบรวมลิงก์เนื้อหา และแนวข้อสอบกฎหมายแต่ละฉบับที่ใช้ในการสอบครั้งนี้ โดยจะอัพเดตข้อมูลจนถึงวันสอบ

ตำแหน่งที่เปิดสอบ
- เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (15 อัตรา)
- นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (4 อัตรา)
- นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ (4 อัตรา)
- นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (2 อัตรา)
- นิติกรปฏิบัติการ (9 อัตรา)

รับสมัคร ทุกตำแหน่ง 10-30 กันยายน 2563 

ประกาศรับสมัคร แยก 2 ฉบับ


1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม2. พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 25603. พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 25614. พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561


5. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม


6. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
   เนื้อหา
   แนวข้อสอบ7. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
   เนื้อหา
   แนวข้อสอบ8. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 25409. กฎหมายระหว่างประเทศ
   เนื้อหา
   ข้อสอบ10. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
   เนื้อหา
   แนวข้อสอบ11. ประมวลกฎหมายอาญา
   เนื้อหา
   แนวข้อสอบ12. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
   เนื้อหา
   แนวข้อสอบ14. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง


*******************
อัพเดตข้อมูล 
ครั้งที่ 1 : 29 สิงหาคม 2563
#นักเรียนกฎหมาย

ความคิดเห็น