บทความ

ผู้มีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัย ตามกฎหมายต่างๆ

การปิดเว็บไซต์การพนัน ตามพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

ความหมาย "การดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย"