บทความ

เจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน เพื่อช่วยเหลือไม่ให้รับโทษหนัก หรือไม่ตรวจสอบการกระทำผิด ไม่ใช่การขู่เข็ญ ไม่ผิดกรรโชก (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3123/2564)

จำเลยไม่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามเงื่อนไขคุมความประพฤติ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3785/2564)

ข้าราชการครูเล่นการพนันประเภทที่ห้ามเด็ดขาด (ไพ่ป๊อกแปด - เก้า) ถูกลงโทษปลดออกจากราชการ เหมาะสมกับความผิดแล้ว

ฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งทางปกครอง แต่ประเด็นข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิในที่ดิน อยู่ในอำนาจพิจารณาของศาลยุติธรรม (คำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลที่ 114/2564)

กฎหมายใหม่ เดือนกุมภาพันธ์ 2565