รวมลิ้งค์ เตรียมสอบ นิติกร/เจ้าพนักงานศาลยุติธรรม 2561

รวมลิ้งค์ เตรียมสอบ นิติกร/เจ้าพนักงานศาลยุติธรรม 2561 ได้รวบรวมลิ้งค์ต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับเตรียมตัวสอบ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ ของสำนักงานศาลยุติธรรม ปี พ.ศ. 2561


--------1--------

ลิ้งค์จำเป็น
          - โหลดไฟล์ ประกาศรับสมัคร
                    วันรับสมัคร 12-30 พฤศจิกายน 2561
                    ค่าสมัคร ผู้ที่ผ่านภาค ก. แล้ว 450 บาท / ผู้ที่ยังไม่ผ่านภาค ก. 550 บาท
                    สอบภาค ก. วันเสาร์ที่ 5 มกราคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น.
                    สอบภาค ข. วันเสาร์ที่ 5 มกราคม 2562 เวลา 13.30-16.30 น.
          - เว็บสมัครออนไลน์ 
          - เว็บสำนักการเจ้าหน้าที่ สำนักงานศาลยุติธรรม
          - เว็บตรวจสอบผลคะแนนด้วยตนเอง

--------2--------

ลิ้งค์เตรียมสอบ แยกตามขอบเขตการสอบ
1. ภาค ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ปรนัย 200 คะแนน ***หากผู้สมัครรายใด เป็นผู้สอบผ่าน ภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. หรือของสำนักงานศาลยุติธรรม สามารถใช้หนังสือรับรองผลการสอบผ่าน ภาค ก. ดังกล่าว แทนการสอบ ภาค ก. ครั้งนี้ได้ จึงไม่ต้องสอบภาค ก. ในครั้งนี้ แต่หากผู้สมัครรายใด ไม่มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านภาค ก. ดังกล่าว จะต้องสอบภาค ก. ตามที่กำหนด 
          1.1 วิชาความสามารถทั่วไป และวิชาภาษาไทย 150 คะแนน ประกอบด้วย
                วิชาความสามารถทั่วไป 100 คะแนน เพื่อวัดความสามารถ
                1) ด้านการคิดคำนวณ โดยทดสอบความสามารถในการประยุกต์ใช้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจำนวนหรือปริมาณการแก้ปัญหาเชิงปริมาณ และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณต่างๆ
                2) ด้านเหตุผล โดยทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคำ ข้อความ หรือรูปภาพ การหาข้อยุติหรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ รูปภาพ สถานการณ์ หรือแบบจำลองต่างๆ
                    ตัวอย่างข้อสอบ ภาค ก. (สำนักงาน ก.พ.)
                    เทคนิคการสอบภาค ก. ให้ผ่าน
                    ตัวอย่างข้อสอบ แนวคิดคำนวณ (เว็บ แนวข้อสอบ กพ)
                    ข้อสอบความสามารถทั่วไปด้านเหตุผล (เว็บ ทองจุล ขันขาว)      
                    YouTube ความสามารถด้านเหตุผล 

                วิชาภาษาไทย 50 คะแนน เพื่อวัดความสามารถ
                1) ด้านความเข้าใจภาษา โดยทดสอบความสามารถในการอ่าน และการทำความเข้าใจกับบทความ หรือข้อความที่กำหนดให้ แล้วตอบคำถามที่ตามมาในแต่ละบทความหรือข้อความ รวมทั้งการสรุปความและตีความ
                2) ด้านการใช้ภาษา โดยทดสอบความสามารถในการเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ การเขียนประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษา และการเรียงข้อความ
                    ข้อสอบความสามารถทั่วไป ด้านเหตุผล ภาษา (เว็บ ทองจุล ขันขาว)       
                    YouTube ความสามารถทั่วไปด้านภาษาไทย

          1.2 วิชาภาษาอังกฤษ 30 คะแนน เพื่อวัดความสามารถด้านการพูด เขียน อ่าน และฟังภาษาอังกฤษ และความเข้าใจสาระสำคัญของข้อความในระดับเบื้องต้น
                    YouTube แนวข้อสอบ ก.พ. ภาษาอังกฤษ ป.ตรี-โท
                    YouTube กุญแจ (เทคนิคการเดาบทความ)
                    ข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. ภาษาอังกฤษ (เว็บ starpluscity) 

          1.3 วิชาความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 20 คะแนน เพื่อวัดความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเบื้องต้น
                    YouTube ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ


--------3--------

2. ภาค ข. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ปรนัย 200 คะแนน
          2.1 ขอบเขตร่วมกันทั้ง 2 ตำแหน่ง ความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติราชการ
                1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
                    พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 (ฉบับกฤษฎีกา อัพเดตล่าสุด ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2558)
                    YouTube ติวสรุปศาลยุติธรรม (อ.ภูเมธ)
                    สรุปสาระสำคัญ (เว็บ กฤษฎีกา)
                    แนวข้อสอบ 17 ข้อ (เว็บ ก เอ๋ย ก ไก่)
                    แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ชุดที่ 1)
                    แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ชุดที่ 2)

                2) ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
                    รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ตัวบท)
                    พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 10 ฉบับ (ตัวบท)
                    สรุปสาระสำคัญรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 (สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร)
                    สื่อประชาสัมพันธ์ของ กกต. ชุด การเลือกตั้ง , พรรคการเมือง
                    หมายกำหนดการ พระราชพิธีประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
                    หน้าที่ของปวงชนชาวไทย ตามรัฐธรรมนูญ
                    โครงสร้างรัฐธรรมนูญ'60
                    Facebook รองไผ่ ข้อสอบ 32 ข้อ
                    ข้อสอบ e-testing 20 ข้อ (เว็บ ว.วิชาการ)

                3) กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับข้าราชการพลเรือน
                    พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2558)
                    กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553
                    กฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556  
                    ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
                    จริยธรรมข้าราชการพลเรือน
                    แนวคำถาม-คำตอบประมวลจริยธรรม (เว็บ สำนักงาน ก.พ.)

                4) ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ของคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
                    ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยการจ่ายค่าพาหนะ ค่าป่วยการ และค่าเช่าที่พักแก่พยานซึ่งมาศาลตามหมายเรียกในคดีอาญา พ.ศ. 2561
                    ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยการจ่ายค่าป่วยการ ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายแก่พยานบุคคลที่ศาลเรียกมา บุคคลซึ่งมาให้ถ้อยคำ บุคคลหรือคณะบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ และผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ ในคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2561 
                    ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยการจ่ายค่าป่วยการ ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายแก่พยานบุคคลที่ศาลเรียกมา บุคคลซึ่งมาให้ถ้อยคำ บุคคลหรือคณะบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ และผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ ในคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. 2561
                    ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยคุณสมบัติ ลักษณะต้องการ การแต่งตั้งและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้กำกับดูและผู้ถูกปล่อยชั่วคราว การจ่ายค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายของผู้กำกับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราว ค่าพาหนะแก่ผู้ถูกปล่อยชั่วคราวที่ยากไร้ เงินสินบนแก่ผู้แจ้งความนำจับ และเงินรางวัลแก่เจ้าหน้าที่ผู้จับผู้ถูกปล่อยชั่วคราวโดยศาลที่หลบหนี พ.ศ. 2561
                    ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานศาลยุติธรรม พ.ศ. 2555
                    ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการทำและใช้เครื่องหมายราชการสำนักงานศาลยุติธรรม ตราสัญลักษณ์ศาลยุติธรรม และตราสัญลักษณ์สำนักงานศาลยุติธรรม พ.ศ. 2547
                    ประกาศคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในและกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม พ.ศ. 2559 (ฉบับกฤษฎีกา อัพเดตฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560)
                    ประกาศคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในและกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
                    ประกาศคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในและกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561
                    ประกาศคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม เรื่อง การจัดตั้งแผนกในศาลฎีกา (แผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจในศาลฎีกา) , ฉบับที่ 2 แผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลฎีกา , ฉบับที่ 3 แผนกคดีผู้บริโภคในศาลฎีกา , ฉบับที่ 4 แผนกคดีเลือกตั้งในศาลฎีกา และ ฉบับที่ 5 แผนกคดีคำสั่งคำร้องและขออนุญาตฎีกาในศาลฎีกา
                    ประกาศคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม เรื่อง การจัดตั้งแผนกในศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาค (แผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาค, แผนกคดียาเสพติดและคดีผู้บริโภคในศาลอุทธรณ์) , ฉบับที่ 2 แผนกคดีผู้บริโภคในศาลอุทธรณ์ภาค และ ฉบับที่ 3 แผนกคดีเลือกตั้ง

                5) ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ของคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม
                    ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ว่าด้วยคณะอนุกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและการออกจากราชการ พ.ศ. 2550 (อัพเดตล่าสุด ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559)
                    ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. 2559
                    ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. 2559
                    ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการศาลยุติธรรม ลูกจ้าง และพนักงานราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2557
                    ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการจัดประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่งของข้าราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2552
                    ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการแต่งตั้งเจ้าพนักงานคดี พ.ศ. 2551 (อัพเดตล่าสุด ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560)
                    ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของสำนักงานศาลยุติธรรม พ.ศ. 2544
                    ประกาศคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม เรื่อง การจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และจัดตำแหน่งข้าราชการศาลยุติธรรม เข้าประเภทตำแหน่ง สายงาน และระดับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (รวมอัพเดต ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2561) , ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2561 (ประกาศราชกิจจานุเบกษา 16 พฤศจิกายน 2561)

          2.2 ขอบเขตเพิ่มเติมของ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ 
                1) กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
                    ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับกฤษฎีกา รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึง คำสั่งหัวหน้า คสช. 21/2560)
                    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป (E-BOOK ม.รามคำแหง)
                    แนวปรนัยกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน (ห้องเรียนนิติศาสตร์ไทย)
                    แนวข้อสอบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 20 ข้อ (อาจารย์พรณรงค์)

                2) กฎหมายอาญา
                    ประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับกฤษฎีกา รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 26 พ.ศ. 2560)
                    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายอาญา (เว็บ มสธ.)
                    สรุปกฎหมายอาญาสำหรับรัฐศาสตร์
                    อายุความในคดีอาญา (เว็บ กฤษฎีกา)
                    หลักกฎหมายอาญาทั่วไป (ม.หอการค้าไทย)
                    ปัญหาในกฎหมายอาญา E-BOOK ม.รามคำแหง
                    แนวข้อสอบตำรวจ แนวข้อสอบกฎหมายอาญา พร้อมเฉลยประกอบคำอธิบาย 70 ข้อ (เว็บ แนวข้อสอบ 2012)
                    แนวข้อสอบ ป.อาญา 50 ข้อ (เว็บ Zohan)
                    ข้อสอบปรนัยกฎหมายอาญาภาคความผิด ความผิดต่อชีวิต 40 ข้อ (เว็บสำนักกฎหมายนิติศาสตร์ขาดรัก)
                    แนวข้อสอบกฎหมายอาญา 10 ข้อ (Facebook ประเด็นกฎหมายขั้นเทพ อาจารย์พรณรงค์ บวรชัยธรรม)

                3) กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
                    ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับกฤษฎีกา รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 30 พ.ศ. 2560)
                    กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 E-BOOK ม.รามคำแหง
                    ข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 (เว็บ เอ็มเจชีทรามฟรี)
                    ข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 (เว็บ เอ็มเจชีทรามฟรี)
                    แบบทดสอบกฎหมายออนไลน์ (เว็บ LawSiam.com)

                4) กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
                    ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับกฤษฎีกา รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 32 พ.ศ. 2559)
                    กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2 E-BOOK ม.รามคำแหง
                    สรุป ป.วิ.อาญา (เว็บ สรุปหลักกฎหมาย)
                    กฎหมายวิธีสบัญญัติ 3 (เว็บ ห้องเรียนนิติศาสตร์ไทย)
                    แนวข้อสอบตำรวจ ป.วิ.อาญา 20 ข้อ ชุดที่ 1 (เว็บ แนวข้อสอบ 2012)
                    แนวข้อสอบตำรวจ ป.วิ.อาญา 20 ข้อ ชุดที่ 2 (เว็บ แนวข้อสอบ 2012)

                5) พระธรรมนูญศาลยุติธรรม
                    พระธรรมนูญศาลยุติธรรม (เว็บ เนติบัณฑิตยสภา)
                    สรุปสาระสำคัญ (เว็บ กฤษฎีกา)
                    
                6) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติในตำแหน่งนิติกร
                    ลักษณะงานด้านกฎหมายในราชการพลเรือน (เว็บ ก.พ.)


          2.3 ขอบเขตเพิ่มเติมของ ตำแหน่งเจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ
                1) ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานธุรการทั่วไป และงานธุรการคดีของศาลยุติธรรม
                    งานธุรการ (เว็บ ก.พ.)
                    แนวทางปฏิบัติงานธุรการในระบบพิจารณาคดีครบองค์คณะและต่อเนื่อง (PDF 119 หน้า, เว็บ ศาลยุติธรรม)
                    คู่มือมาตรฐานระบบงานธุรการคดีในศาลชั้นอุทธรณ์ (PDF 179 หน้า, เว็บ ศาลยุติธรรม)

                2) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติในตำแหน่งเจ้าพนักงานศาลยุติธรรม
                    มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (เว็บ ศาลยุติธรรม)


--------4--------

3. ภาค ค. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง สัมภาษณ์ 100 คะแนน 
          โดยการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณของข้าราชการ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณ ไหวพริบ และบุคลิกภาพอื่น เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะในงานของตำแหน่ง
                    เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ (เว็บ JOBBKK)
                    10 คำถามยอดฮิต ในการสัมภาษณ์งาน (เว็บ jobthaiweb)
                    การสัมภาษณ์ (เว็บ khonlung)

--------5--------

เกณฑ์การตัดสิน ร้อยละ 60 ของการสอบแต่ละภาค 

การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขัน ใช้คะแนนรวมจากภาค ข. และภาค ค. เท่านั้น และเรียงลำดับจากสูงสุดลงมาตามลำดับ ถ้าคะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนภาค ค. มากกกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่า ถ้าได้คะแนน ภาค ค. เท่ากัน ให้ผู้ที่ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแข่งขันก่อน เป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่า ถ้าเวลาในการชำระเงินยังคงเท่ากันอีก ให้ผู้ที่สมัครสอบแข่งขันก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่า บัญชีผู้สอบแข่งขันได้นี้ มีกำหนดอายุ 2 ปี

อัพเดตข้อมูล
ครั้งที่ 1 :: 3 พฤศจิกายน 2561
ครั้งที่ 2 :: 5 พฤศจิกายน 2561
ครั้งที่ 3 :: 13 พฤศจิกายน 2561
ครั้งที่ 4 :: 16 พฤศจิกายน 2561
ครั้งที่ 5 :: 5 ธันวาคม 2561

#นักเรียนกฎหมาย
3 พฤศจิกายน 2561

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 (55 ข้อ)

การส่งเด็กเข้าเรียนตามกฎหมาย

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

กฎกระทรวงกำหนดกรณีอื่นที่เจ้าหน้าที่จะทำการพิจารณาทางปกครองไม่ได้ พ.ศ. 2566

สาระสำคัญ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (ฉบับเตรียมสอบ)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 (20 ข้อ)

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ สารบรรณ (ชุดที่ 3)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (30 ข้อ)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)