บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก กันยายน, 2019

ข้อมูลกรมสรรพากร2562

รูปภาพ
ข้อมูลกรมสรรพากร 2562 ประวัติการจัดตั้ง (ดูรายละเอียด) การจัดตั้งกรมสรรพากร (ดูรายละเอียด) สถานที่ตั้ง (ดูรายละเอียด) พระนามและนามอธิบดี (ดูรายละเอียด) ตราประจำกระทรวงและกรม (ดูรายละเอียด) พิพิธภัณฑ์กรม (ดูรายละเอียด) วิสัยทัศน์    จัดเก็บภาษีทันสมัย ใส่ใจบริการ ยึดมั่นธรรมาภิบาล เพื่อพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมไทย พันธกิจ    1. จัดเก็บภาษีอากรให้ได้ตามประมาณการ    2. ยกระดับการให้บริการและสร้างความสมัครใจในการเสียภาษี    3. เสนอแนะนโยบายทางภาษีอากรต่อกระทรวงการคลัง ค่านิยม    I A M R D    Integrity จริยธรรมและจรรยาบรรณ    Accountability ความรับผิดชอบ    Mastery ความเป็นมืออาชีพ    Respect & Responsiveness การให้เกียรติและสนองต่อลูกค้า    Development การพัฒนาและคิดค้นสิ่งใหม่ โครงสร้าง  (ภาพจากเว็บกรมสรรพากร)   อำนาจหน้าที่    กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง พ.ศ.2560 (ดาวน์โหลดไฟล์) ยุทธศาสตร์    ยุทธศาสตร์ที่ 1 รักษาเสถียรภาพทางรายได้ภาษีอย่างยั่งยืน    ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบการบริหารและการบริการ เพื่อเสริมสร้างการแข่งขันทางเศ

เตรียมสอบ สรรพากร2562

รวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมสอบ กรมสรรพากร 2562 ไว้ที่นี่ โดยจะทยอยอัพเดตข้อมูลที่สำคัญในการเตรียมตัวสอบทั้ง 9 ตำแหน่ง บรรจุครั้งแรก 760 อัตรา    - นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ 400 อัตรา    - นักวิชาการภาษีปฏิบัติการ 80 อัตรา    - นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ 2 อัตรา    - เจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน 230 อัตรา    - เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 30 อัตรา    - เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 6 อัตรา    - เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน 10 อัตรา    - เจ้าพนักงานห้องสมุดปฏิบัติงาน 1 อัตรา    - นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน 1 อัตรา ปฏิทินการสอบ    - ประกาศรับสมัคร ดาวน์โหลดไฟล์    - รับสมัครออนไลน์ (27 กันยายน - 24 ตุลาคม 2562)  คลิกเข้าสู่เว็บไซต์รับสมัคร    - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลาและสถานที่สอบ ภาค ข. (1 พฤศจิกายน 2562)       คลิกดูประกาศวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบการสอบ  , ดูรายชื่อที่เว็บไซต์รับสมัคร        (สอบวันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562)    - รายชื่อผู้สอบผ่าน ภาค ข. ที่มีสิทธิสอบ ภาค ค. สัมภาษณ์ (รอประกาศ)    - ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบผ่าน (รอประกาศ) ขอบเขต

ข้อกำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา

รูปภาพ
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 มาตรา 64 บัญญัติให้นักเรียนและนักศึกษาต้องประพฤติตนตามระเบียบของโรงเรียนหรือสถานศึกษาและตามที่กำหนดในกฎกระทรวง  เมื่อปี พ.ศ. 2548  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงออกกฎกระทรวงเพื่อกำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา ไว้ 9 ข้อ ซึ่งต่อมาในปี พ.ศ. 2562 มีการแก้ไขเพิ่มเติม โดยกำหนดพฤติการณ์ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น ว่านักเรียนและนักศึกษาจะต้องไม่ประพฤติตนดังนี้ 1. หนีเรียน หรือออกนอกสถานศึกษาโดยไม่ได้รับอนุญาตในช่วงเวลาเรียน 2. เล่นการพนัน จัดให้มีการเล่นการพนัน หรือมั่วสุมในวงการพนัน 3. พกพาอาวุธหรือวัตถุระเบิด 4. ซื้อ จำหน่าย แลกเปลี่ยน เสพสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สิ่งมึนเมา บุหรี่ หรือยาเสพติด 5. ลักทรัพย์ กรรโชกทรัพย์ ข่มขู่ หรือบังคับขืนใจเพื่อเอาทรัพย์บุคคลอื่น 6. ก่อเหตุทะเลาะวิวาท ทำร้ายร่างกายผู้อื่น เตรียมการหรือกระทำการใด ๆ อันน่าจะก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยหรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือรวมกลุ่มหรือมั่วสุมเพื่อกระทำการดังกล่าว     (กฎกระทรวงฉบับแรก กำหนดความประพฤติไว้แต่เพียง การก่อเหตุทะเลาะวิวาท ทำร้ายร่างกายผู้อื่น เตรียม

กฎหมายทรัพย์อิงสิทธิ

รูปภาพ
      ทรัพย์อิงสิทธิ คือ ทรัพย์สินที่อิงจากสิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ดินที่มีโฉนดที่ดิน/ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในที่ดินที่มีโฉนดที่ดิน/ห้องชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด โดยเหตุผลความจำเป็นที่สำคัญเนื่องมาจาก การเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มีลักษณะเป็นสิทธิตามสัญญาที่ใช้บังคับระหว่างบุคคลคู่สัญญาโดยเฉพาะ ซึ่งมีข้อจำกัดบางประการในการนำไปใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ส่วนการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมมีขอบเขตการบังคับใช้ที่จำกัด ทำให้ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากกฎหมายดังกล่าวในหลายกรณี สมควรกำหนดให้มีทรัพย์อิงสิทธิเป็นสิทธิการใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ซึ่งสามารถโอนและตราเป็นประกันการชำระหนี้โดยการจำนองได้ อันจะส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และผลักดันการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม จึงได้ตราพระราชบัญญัติทรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ. 2562 ขึ้น โดยมีสาระสำคัญดังนี้      1. พ.ร.บ.ทรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136/ตอนที่ 56 ก/หน้า97/30 เมษายน 2562 มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 180 วัน นับแต