บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก กรกฎาคม, 2018

การส่งเด็กเข้าเรียนตามกฎหมาย

รูปภาพ
การส่งเด็กเข้าเรียนในการศึกษาภาคบังคับ เป็นไปตาม "ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2546" และ "ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติสำหรับผู้ที่มิใช่ผู้ปกครองซึ่งมีเด็กที่มีอายุในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับอาศัยอยู่" ออกตามความในพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 ซึ่งเป็นกฎหมายที่มีโทษทางอาญา  โดยมีสาระสำคัญดังนี้ 1. คำว่า "เด็ก" หมายถึง เด็กซึ่งมีอายุย่างเข้าปีที่ 7 จนถึงอายุย่างเข้าปีที่ 16 เว้นแต่เด็กที่สอบได้ชั้นปีที่ 9 ของการศึกษาภาคบังคับแล้ว 2. ผู้ปกครอง คือ      2.1 บิดามารดา      2.2 บิดาหรือมารดา ซึ่งเป็นผู้ใช้อำนาจปกครอง      2.3 ผู้ปกครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์      2.4 บุคคลที่เด็กอยู่ด้วยเป็นประจำหรือที่เด็กอยู่รับใช้การงาน 3. ผู้ปกครองดังกล่าว มีหน้าที่ ส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาในวันแรกของการเปิดเรียนภาคต้น (ภาคเรียนที่ 1) 4. กรณีผู้ปกครองยังไม่ได้ส่งเด็กเข้าเรียนภายใน 7 วัน นับแต่วันแรกของการเปิดเรียนภาคต้น ถ้าสถานศึกษายังมิได้รับเด็กเข้าเรียน        4.1  สถานศึก

แนวข้อสอบกฎหมายเงินคงคลัง

รูปภาพ
          แนวข้อสอบกฎหมายเงินคงคลัง เป็นแบบทดสอบทั้งในมหาวิทยาลัย และการสอบแข่งขันเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และตำแหน่งนักวิชาการคลัง กรมบัญชีกลาง กรมธนารักษ์ เป็นต้น โดยบทบัญญัติตาม พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491 มีจำนวนทั้งสิ้น  14 มาตรา  ผู้เขียนได้รวบรวมแนวข้อสอบตามกฎหมายแม่บทและอนุบัญญัติที่น่าสนใจไว้ 20 ข้อ เชื่อว่าน่าจะครอบคลุมเนื้อหาวิชากฎหมายฉบับนี้มากที่สุด             1. ข้อใดคือเจตนารมณ์ในการตราพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491             ก. เพื่อนำเงินคงคลังไปซื้อเงินตราต่างประเทศ             ข. เพื่อจัดระบบการควบคุมเงินแผ่นดินให้รัดกุม             ค. เพื่อขยายขอบเขตการบริหารเงินคงคลังให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น             ง. เพื่อปลดเปลื้องหนี้สินและบรรเทาภาระค่าดอกเบี้ยในช่วงที่บัญชีเงินคงคลังมีจำนวนมาก              ตอบ ข. (ดูคำปรารภ ในพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491)             2. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับวันใช้บังคับพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491             ก. ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในรา

สาระสำคัญ กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561

รูปภาพ
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ออกตามความในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มีสาระสำคัญดังนี้ 1. กฎกระทรวงฉบับนี้ประกาศใช้เป็นการทั่วไป โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนที่ 11 ก วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 2. กฎกระทรวงฉบับใหม่นี้ ได้ยกเลิกกฎกระทรวงฉบับเดิม (กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553) 3. การประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย     3.1 การประเมินและการติดตามตรวจสอบคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา     3.2 มีกลไกในการควบคุมตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพการศึกษาที่สถานศึกษาจัดขึ้น เพื่อให้เกิดการพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชน ว่าสถานศึกษานั้นสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และบรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแล 4. สถานศึกษามีหน้าที่ จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ดังนี้     4.1 กำหนดมาตรฐานการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมน

9 สิทธิ ที่ควรรู้ตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ

ปัจจุบัน พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  บังคับใช้มากว่า 20 ปี โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2540 (เล่ม 114 ตอนที่ 46 ก) ในสมัยพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี และมีผลใช้บังคับในวันที่ 9 ธันวาคม 2540 สมัยนายชวน หลีกภัย ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี  โดย มี เจตนารมณ์ของกฎหมาย  คือ 1. รับรองสิทธิได้รู้ หรือได้รับทราบของประชาชน (Right to Know) ภายใต้หลักการ “เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น” 2. คุ้มครองข้อมูลข่าวสารสำคัญ ภายใต้หลักการ “ความจำเป็นในการคุ้มครอง” และไม่ให้มีการละเมิดซึ่งจะกระทบต่อสิทธิผลประโยชน์ส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัว (Privacy) คือ   (1) คุ้มครองความลับของทางราชการ โดยมีระเบียบกำหนดไว้แน่ชัดว่าข้อมูลข่าวสารใดจะกำหนดชั้นความลับได้บ้าง   (2) คุ้มครองประโยชน์ที่สำคัญของเอกชน เช่น ความลับทางการค้าสูตรผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีการผลิต    (3) คุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ภายใต้หลักการ “เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น”   กฎหมายดังกล่าวก่อให้เกิดสิทธิที่สำคัญ 9 ข้อ ที่ประชาชนควรรู้ ได้แก่     1. สิทธิได้รู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ

นักเรียนกฎหมาย บน LINE

รูปภาพ
นักเรียนกฎหมาย ได้เปิดใช้งานบน LINE  สำหรับผู้ที่สะดวกในการใช้งาน  LINE Application   โดยสามารถเพิ่มเพื่อน ด้วยวิธีการสแกนคิวอาร์โค้ด (QR Code) นี้ ง่ายๆ เท่านี้ ทุกท่านก็จะได้รับข้อมูล  ข่าวสาร และบทความที่น่าสนใจ ***ใช้งานฟรี ไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น***

รวมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

          รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับปัจจุบัน) มาตรา 130 ได้กำหนดให้มีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ จำนวน 10 ฉบับ คือ           (1) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร            (2) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา            (3) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง            (4) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง            (5) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน            (6) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต            (7) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน            (8) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ            (9) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง            (10) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ           ปัจจุบันได้มีการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญแล้วเสร็จและประกาศใช้บังค