บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก พฤษภาคม, 2019

ระเบียบเงินทดรองราชการ และการใช้จ่ายเงิน

     เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ ระเบียบกระทรวงการคลังเกี่ยวกับเงินทดรองราชการ และการใช้จ่ายเงิน รวม 5 ฉบับ ซึ่งเป็นการปรับปรุงระเบียบให้สอดคลัองตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 และพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยระเบียบทั้ง 5 ฉบับนี้ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันนี้ (14 พฤษภาคม 2562) เป็นต้นไป ได้แก่ ==> ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 (ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ 13 พฤษภาคม 2562) (คลิกดาวน์โหลด) ==> ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2562   (ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ 13 พฤษภาคม 2562) (คลิกดาวน์โหลด) ==> ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562   (ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ 13 พฤษภาคม 2562) (คลิกดาวน์โหลด) ==> ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการของส่วนราชการในต่างประเทศ พ.ศ. 2562   (ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ 13 พฤษภาคม 2562) (คล

กฎหมายใหม่ เดือนพฤษภาคม 2562

กฎหมายใหม่ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเดือนพฤษภาคม 2562 รวม 44 ฉบับ 1. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2562  (ประกาศ 1 พฤษภาคม 2562) 2. พระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2562  (ประกาศ 1 พฤษภาคม 2562) 3.   พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562  (ประกาศ 1 พฤษภาคม 2562) 4.   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562  (ประกาศ 1 พฤษภาคม 2562) 5.   พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562  (ประกาศ 1 พฤษภาคม 2562) 6.   พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562  (ประกาศ 1 พฤษภาคม 2562) 7.   พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562  (ประกาศ 1 พฤษภาคม 2562) 8.   พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562  (ประกาศ 1 พฤษภาคม 2562) 9.   พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562  (ประกาศ 1 พฤษภาคม 2562) 10. พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562