ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

เตรียมสอบกรมเจ้าท่า 2561 วิชากฎหมาย (รวมไว้ให้ดาวน์โหลด)


          การเตรียมพร้อมที่ดี ย่อมมีโอกาสสำเร็จที่มากกว่า ..ฉันใดก็ฉันนั้นครับ หลังจากกรมเจ้าท่า ได้ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา ซึ่งจะเปิดรับสมัครออนไลน์ระหว่างวันที่ 8-31ต.ค.นี้ คลิกที่นี่..เพื่ออ่านบทความรับสมัครสอบแข่งขัน 
          ผู้เขียนต้องการที่จะรวบรวมตัวบท เนื้อหา และแนวข้อสอบ วิชากฎหมายต่างๆ ที่ใช้ในการสอบ ภาค ข. ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ตามขอบเขตการสอบที่กรมเจ้าท่ากำหนดไว้..ที่นี่ เพื่อความสะดวกในการเตรียมตัวสอบ 
          โดยจะเริ่มอัพเดพข้อมูลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะสอบเสร็จ ซึ่งคาดว่าจะกรมเจ้าท่าจะกำหนดวันสอบ ประมาณปลายเดือนพฤศจิกายน 2561 จึงมีเวลาประมาณ 2 เดือน 
          หวังว่าผู้ที่มีความตั้งใจจริงที่จะเข้ารับราชการ เพื่อเป็นฟันเฟืองในการขับเคลื่อนประเทศครั้งนี้ จะได้รับประโยชน์จากเว็บนี้นะครับ อย่าลืมบุ๊กมาร์คหน้าเว็บนี้เก็บไว้นะครับ!!

          ตามหลักสูตรและวิธีการสอบของกรมเจ้าท่า ได้กำหนดการสอบ วิชาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง หรือ ภาค ข. คะแนนเต็ม 200 คะแนน ผู้เขียนจึงแยกแต่ละหัวข้อ เพื่อการทำความเข้าใจและเตรียมสอบที่ชัดเจน สามารถวิเคราะห์ว่าตัวเอง มีจุดแข็ง-จุดอ่อนในเรื่องใด จะได้ปรับปรุงแก้ไขได้ทันท่วงทีครับ

          *ระบบรับสมัครออนไลน์ 
          **ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ (ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 157/2561 ลว. 28 กันยายน 2561)
          ***ไฟล์ประกาศวัน เวลาสอบข้อเขียน วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561
          (4 ตำแหน่งข้อสอบปรนัย ส่วนนิติกรข้อสอบอัตนัยและน่าจะผสมปรนัยด้วย)
          ****ไฟล์รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

          1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานตำแหน่งนิติกร 
              1.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และกฎหมายทั่วไป

                    - ตัวบท
                           รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
                           พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 10 ฉบับ
                    - เนื้อหา 
                           สรุปสาระสำคัญรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 (สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร)
                           สื่อประชาสัมพันธ์ของ กกต. ชุด การเลือกตั้ง , พรรคการเมือง
                           หมายกำหนดการ พระราชพิธีประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
                           หน้าที่ของปวงชนชาวไทย ตามรัฐธรรมนูญ
                           โครงสร้างรัฐธรรมนูญ'60
                    - ข้อสอบ 
                           Facebook รองไผ่ ข้อสอบ 32 ข้อ
                           e-testing 20 ข้อ (เว็บ ว.วิชาการ)


              1.2 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

                    - ตัวบท 
                           พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 , (ฉบับกฤษฎีกา รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553)
                           พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535
                           พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553
                                    กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2558
                    - เนื้อหา 
                           สรุปเตรียมสอบ (เว็บ ประพันธ์ เวารัมย์)
                    - ข้อสอบ 
                           ฟรีแนวข้อสอบเก่า 74 ข้อ (เว็บ แนวข้อสอบราชการไทย)
                           e-testing 21 ข้อ (เว็บ ว.วิชาการ)
                           e-testing 20 ข้อ (เว็บ ว.วิชาการ)
                           e-testing 20 ข้อ (เว็บ ว.วิชาการ)


              1.3 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
                    - ตัวบท 
                           พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
                           พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 
                                    กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2540) ฯ (คำสั่งทางปกครองที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบก่อนทำคำสั่ง)
                                    กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2540) ฯ (กำหนดคำสั่งทางปกครองที่มีผลเมื่อแจ้ง)
                                    กฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2542) ฯ (ผู้มีอำนาจยึด อายัดหรือขายทอดตลาด)
                                    กฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2542) ฯ (กำหนดเจ้าพนักงานเป็นพยานแจ้งหนังสือ) 
                                    กฎกระทรวง ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2553) ฯ (ลักษณะคำสั่งทางปกครอง)
                    - เนื้อหา 
                           ประวัติความเป็นมา (เว็บ กฤษฎีกา) 
                           สรุปสาระสำคัญ (เว็บ กฤษฎีกา)
                           กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ E-BOOK ม.รามคำแหง
   

              1.4 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
                    - ตัวบท 
                           รวมกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
                    - เนื้อหา 
                           สรุปสาระสำคัญ (เว็บ กฤษฎีกา)
                           สรุปสาระสำคัญ (เว็บ ประพันธ์ เวารัมย์)
                    - ข้อสอบ 
                           แนวข้อสอบ 30 ข้อ (เว็บ ประพันธ์ เวารัมย์)


              1.5 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

                    - ตัวบท 
                           พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
                                    ระเบียบกรมเจ้าท่า ว่าด้วยการปฏิบัติงานในกรมเจ้าท่าตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พ.ศ. 2542
                    - เนื้อหา 
                           หลักการ วัตถุประสงค์ และเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
                           คู่มือการใช้สิทธิเบื้องต้นของประชาชน (เว็บ สนข.)
                    - ข้อสอบ 
                           แนวข้อสอบ 50 ข้อ (เว็บ สถาบันวิชาการ)


              1.6 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

                    - ตัวบท 
                           พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองฯ (ฉบับกฤษฎีกา รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2560 )
                    - เนื้อหา 
                           กฎหมายจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (เว็บเครือข่ายกฎหมายมหาชนไทย)
                    - ข้อสอบ 
                           แนวข้อสอบ 29 ข้อ (เว็บ แนวข้อสอบราชการไทย)
                           แนวข้อสอบ 17 ข้อ (Facebook สอบ ตำรวจ)


              1.7 ประมวลกฎหมายอาญา 

                    - ตัวบท 
                           ประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับกฤษฎีกา รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 26 พ.ศ. 2560)
                    - เนื้อหา 
                           ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายอาญา (เว็บ มสธ.)
                           สรุปกฎหมายอาญาสำหรับรัฐศาสตร์
                           อายุความในคดีอาญา (เว็บ กฤษฎีกา)
                           หลักกฎหมายอาญาทั่วไป (ม.หอการค้าไทย)
                           ปัญหาในกฎหมายอาญา E-BOOK ม.รามคำแหง
                    - ข้อสอบ 
                           แนวข้อสอบตำรวจ แนวข้อสอบกฎหมายอาญา พร้อมเฉลยประกอบคำอธิบาย 70 ข้อ (เว็บ แนวข้อสอบ 2012)
                           แนวข้อสอบ ป.อาญา 50 ข้อ (เว็บ Zohan)
                           ข้อสอบปรนัยกฎหมายอาญาภาคความผิด ความผิดต่อชีวิต 40 ข้อ (เว็บสำนักกฎหมายนิติศาสตร์ขาดรัก)
                           แนวข้อสอบกฎหมายอาญา 10 ข้อ (Facebook ประเด็นกฎหมายขั้นเทพ อาจารย์พรณรงค์ บวรชัยธรรม)


              1.8 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
                    - ตัวบท 
                           ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับกฤษฎีกา รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 32 พ.ศ. 2559)
                    - เนื้อหา 
                           กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2 E-BOOK ม.รามคำแหง
                              สรุป ป.วิ.อาญา (เว็บ สรุปหลักกฎหมาย)
                           กฎหมายวิธีสบัญญัติ 3 (เว็บ ห้องเรียนนิติศาสตร์ไทย)
                    - ข้อสอบ 
                           แนวข้อสอบตำรวจ ป.วิ.อาญา 20 ข้อ ชุดที่ 1 (เว็บ แนวข้อสอบ 2012)
                           แนวข้อสอบตำรวจ ป.วิ.อาญา 20 ข้อ ชุดที่ 2 (เว็บ แนวข้อสอบ 2012)


              1.9 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

                    - ตัวบท 
                           ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับกฤษฎีกา รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึง คำสั่งหัวหน้า คสช. 21/2560)
                    - เนื้อหา 
                           ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป (E-BOOK ม.รามคำแหง)
                    - ข้อสอบ 
                           แนวปรนัยกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน (ห้องเรียนนิติศาสตร์ไทย)


              1.10 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
                    - ตัวบท 
                           ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับกฤษฎีกา รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 30 พ.ศ. 2560)
                    - เนื้อหา 
                           กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 E-BOOK ม.รามคำแหง
                    - ข้อสอบ 
                           กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 (เว็บ เอ็มเจชีทรามฟรี)
                           กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 (เว็บ เอ็มเจชีทรามฟรี)
                           แบบทดสอบกฎหมายออนไลน์ (เว็บ LawSiam.com)


              1.11 พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

                    - ตัวบท 
                           พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456(ฉบับกฤษฎีกา แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 17 พ.ศ. 2550)
                           พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2477 
                           พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2477
                           พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. ....

                           พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2479
                           พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 6) พุทธศักราช 2481
                           พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 7) พุทธศักราช 2483
                           พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2490
                           พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2493
                           พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2510
                           ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 50 (18 มกราคม 2515)
                           พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2520
                           พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2522
                           พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2525
                           พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2535
                           พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2540
                           พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2550
                           พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2560
                                    ข้อบังคับกรมเจ้าท่า ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการติดตั้งระบบสำแดงข้อมูลเรืออัตโนมัติ ในการออกใบสำคัญรับรองการตรวจเรือเพื่อออกใบอนุญาตให้ใช้เรือ พ.ศ. 2561
                                    ข้อบังคับกรมเจ้าท่า ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออกใบสำคัญรับรองการตรวจเรือเพื่ออนุญาตให้ใช้เรือ และใบสำคัญแสดงการตรวจเรือเพื่อจดทะเบียนเรือไทยสำหรับเรือประมง พ.ศ. 2561
                    - เนื้อหา 
                           เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2560
                           สาระสำคัญพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย 2560 (Facebook บางตะบูนมหานคร)
                           โครงสร้าง พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. 2456
                    - ข้อสอบ 
                           แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย (ชุดที่ 1)
                           แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย (ชุดที่ 2)


              1.12 พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

                    - ตัวบท 
                           พ.ร.บ.เรือไทย พุทธศักราช 2481 (ฉบับกฤษฎีกา รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2550) 
                           พ.ร.บ.ผ่อนผันการปฏิบัติตามมาตรา 50 แห่งพ.ร.บ.เรือไทย พุทธศักราช 2481 พุทธศักราช 2488
                           ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 162 (5 มิถุนายน 2515)
                           พ.ร.บ.เรือไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2517
                           พ.ร.บ.เรือไทย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2521
                           พ.ร.บ.เรือไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2528
                           พ.ร.บ.เรือไทย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2534
                           แก้คำผิด พ.ร.บ.เรือไทย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2534
                           พ.ร.บ.เรือไทย (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2540
                           พ.ร.บ.เรือไทย (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550
                           พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพ.ร.บ.เรือไทย พุทธศักราช 2481 พ.ศ. 2561
                           ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การอนุมัติพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพ.ร.บ.เรือไทย พุทธศักราช 2481 พ.ศ. 2561
                                    ระเบียบกรมเจ้าท่า ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการเปรียบเทียบความผิดตามพ.ร.บ.เรือไทยที่มีโทษปรับทางปกครอง หรือมีโทษทางอาญาที่เป็นโทษปรับสถานเดียว พ.ศ. 2561
                    - เนื้อหา 
                           โครงสร้าง พ.ร.บ.เรือไทย พ.ศ. 2481
                    - ข้อสอบ 
                           แนวข้อสอบ พ.ร.บ.เรือไทย (ชุดที่ 1)
                           แนวข้อสอบ พ.ร.บ.เรือไทย (ชุดที่ 2)
                           แนวข้อสอบ พ.ร.บ.เรือไทย (ชุดที่ 3)


          2. ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
              2.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

                    - ตัวบท 
                           ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
                    - เนื้อหา 
                           จริยธรรมข้าราชการพลเรือน
                    - ข้อสอบ 
                           แนวคำถาม-คำตอบ (เว็บ สำนักงาน ก.พ.)


              2.2 ข้อบังคับกรมเจ้าท่าว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. 2553
                    - ตัวบท 
                           ข้อบังคับกรมเจ้าท่า ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. 2553
                    - เนื้อหา 
                           คู่มือปฏิบัติ พร้อมตัวอย่างเหตุการณ์และการปฏิบัติที่ถูกต้อง (เว็บ กรมเจ้าท่า)
                    - ข้อสอบ 
                           แนวข้อสอบ จรรยาข้าราชการกรมเจ้าท่า (15 ข้อ)


          3. ข้อมูลอื่นๆ ที่สำคัญ 
              - 54 คำศัพท์กฎหมาย ใช้สอบกรมเจ้าท่า
              - ข้อมูลทั่วไปของกรมเจ้าท่า *อธิบดีกรมเจ้าท่าคนใหม่ 1 ตุลาคม 2561
              - แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2557-2561
              - อัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ ของกรมเจ้าท่า
              - พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2558)
                        - กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553
                        - กฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556   
              - เว็บไซต์ กรมเจ้าท่า
              - ศูนย์ราชการสะดวก กรมเจ้าท่า
              - กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กรมเจ้าท่า
              - การขออนุญาตทำสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ
              - ความปลอดภัยทางน้ำ 
              - Facebook กรมเจ้าท่า
              - Facebook กลุ่มเตรียมสอบ กรมเจ้าท่า (ช่วยกันติว)
              - Line กลุ่มเตรียมสอบ กรมเจ้าท่า
              - VDO คำบรรยายย้อนหลัง ม.รามคำแหง

หมายเหตุ  
          อัพเดตครั้งที่  1, 3 ต.ค. 2561
          อัพเดตครั้งที่  2, 4 ต.ค. 2561
          อัพเดตครั้งที่  3, 5 ต.ค. 2561
          อัพเดตครั้งที่  4, 6 ต.ค. 2561
          อัพเดตครั้งที่  5, 7 ต.ค. 2561
          อัพเดตครั้งที่  6, 13 ต.ค. 2561
          อัพเดตครั้งที่  7, 16 ต.ค. 2561
          อัพเดตครั้งที่  8, 18 ต.ค. 2561
          อัพเดตครั้งที่  9, 21 ต.ค. 2561
          อัพเดตครั้งที่ 10, 24 ต.ค. 2561
          อัพเดตครั้งที่ 11, 10 พ.ย. 2561

#นักเรียนกฎหมาย
3 ตุลาคม 2561

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

ข้อ 1 นาย เอ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ของเทศบาลบี ปฏิบัติหน้าที่ขับรถเก็บขยะมูลฝอยด้วยความประมาทชนท้ายรถยนต์ของนาย ซี ทำให้รถยนต์ของนาย ซี เสียหาย จากข้อเท็จจริงดังกล่าว ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ ถูกต้อง ก. นาย เอ เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ข. การกระทำของนาย เอ เป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายในการให้บริการสาธารณะเกี่ยวกับการรักษาความสะอาด ค.  เทศบาลบี เป็นหน่วยงานของรัฐ ที่ต้องรับผิดต่อผู้เสียหายในผลแห่งละเมิดที่ นาย เอ ได้กระทำไปในการปฏิบัติหน้าที่ ง.   นายซี มีอำนาจฟ้องเทศบาลบี ต่อศาลปกครอง ข้อ 2 การกำหนดหน่วยงานอื่นของรัฐให้เป็นหน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ต้องออกเป็นกฎหมายใด ก. พระราชบัญญัติ ข. พระราชกฤษฎีกา ค. พระราชกำหนด ง. กฎกระทรวง ข้อ 3 ข้อใดไม่ถูกต้อง ก. การกระทำโดยจงใจ คือ รู้สำนึกถึงการกระทำว่าจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่น ข. การกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง คือ ไม่มีเจตนา แต่พึงคาดหมายได้ว่าอาจก่อให้เกิดความเสียหายขึ้น และหากใช้ความระมัดระวังเพียงเล็กน้อย ก็อาจป้องกันมิให้เกิดความเสียหายได้ แต่ไม่ได้ใช้ความระมัดระวังเลย

แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

***ปล. ในเรื่องการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ยังมีหลักกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องอีกจำนวนมาก หากมีโอกาสผมจะเพิ่มเติมแนวข้อสอบในโพสต์นี้นะครับ*** ข้อ 1. ส่วนราชการต่างๆ จะต้องจัดทำบัญชีต้นทุนในงานบริการสาธารณะ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ในเรื่องใด    ก. เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ    ข. เพื่อให้มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ    ค. เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน    ง. เพื่อปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ ข้อ 2. ในวาระเริ่มแรก แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการมีระยะเวลากี่ปี ตามกฎหมายใหม่    ก. 2 ปี    ข. 3 ปี    ค. 5 ปี    ง. 6 ปี ข้อ 3. แผนปฏิบัติราชการตามข้อ 2. มีห้วงระยะเวลาตามข้อใด    ก. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562    ข. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565    ค.  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567    ง.  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ข้อ 4. การปฏิบัติราชการที่มีเป้าหมายเพื่อให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ความสงบและปลอดภัยของสังคมส่วนรวม ตลอดจนประโยชน์สูงสุดของประเทศ เป็นความหมายต

โครงสร้างรัฐธรรมนูญ'60

การศึกษาโครงสร้างของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หรือกฎหมายอื่นๆ มีความสำคัญมาก ซึ่งจะช่วยให้มองเห็นภาพรวมของกฎหมายนั้น สามารถศึกษาและทำความเข้าใจเนื้อหาบทบัญญัติต่างๆ สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน สำหรับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปัจจุบัน (2560) มีบทบัญญัติทั้งสิ้น 279 มาตรา แบ่งออกเป็น 16 หมวด และบทเฉพาะกาลอีก 18 มาตรา ดังนี้ หมวด 1 บททั่วไป  (มาตรา 1-5) หมวด 2 พระมหากษัตริย์  (มาตรา 6-24)   หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย  (มาตรา 25-49) หมวด 4 หน้าที่ของปวงชนชาวไทย  (มาตรา 50) หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ  (มาตรา 51-63) หมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ  (มาตรา 64-78) หมวด 7 รัฐสภา  (มาตรา 79-157)     ส่วนที่ 1 บททั่วไป  (มาตรา  79-82)     ส่วนที่ 2 สภาผู้แทนราษฎร  (มาตรา  83-106)     ส่วนที่ 3 วุฒิสภา  (มาตรา  107-113)     ส่วนที่ 4 บทที่ใช้แก่สภาทั้งสอง  (มาตรา  114-155)     ส่วนที่ 5 การประชุมร่วมกันของรัฐสภา   (มาตรา  156-157)  หมวด 8 คณะรัฐมนตรี  (มาตรา 158-183)  หมวด 9 การขัดกันแห่งผลประโยชน์  (มาตรา 184-187)  หมวด 10 ศาล  (มาตรา 188-199)     ส่วนที่ 1 บททั่วไป  (มาตรา  188-