แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (30 ข้อ)

ข้อ 1 ข้อใดไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566
ก. กรมส่งเสริมการเรียนรู้มีฐานะเป็นนิติบุคคล
ข. ในช่วงเปลี่ยนผ่าน สำนักงาน กศน. ยังปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
ค. ในวาระเริ่มแรก ให้ สสวท. ทำหน้าที่เป็นสถาบัน
ง. กรมส่งเสริมการเรียนรู้อยู่ในบังคับบัญชาของรัฐมนตรีและปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ข้อ 2 หน่วยจัดการเรียนรู้ใดมีสถานะเป็นสถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
ก. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพะเยา
ข. ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปาย
ค. ศูนย์การเรียนรู้ตำบลบางระกำ
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อ 3 ข้อใดเป็นเหตุผลที่กฎหมายว่าด้วยส่งเสริมการเรียนรู้รับรองให้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ได้
ก. ห่างไกล
ข. ทุรกันดาร
ค. เสี่ยงภัย
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อ 4 หน่วยงานหลักที่มีหน้าที่จัด ส่งเสริม และสนับสนุนการเรียนรู้ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 คือหน่วยงานใด
ก. กระทรวงศึกษาธิการ
ข. สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ
ค. กรมส่งเสริมการเรียนรู้
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อ 5 โดยหลักการจัด ส่งเสริม และสนับสนุนการเรียนรู้ มีกี่รูปแบบ
ก. 1 รูปแบบ
ข. 2 รูปแบบ
ค. 3 รูปแบบ
ง. 4 รูปแบบ

ข้อ 6 กรมส่งเสริมการเรียนรู้สามารถจัดการเรียนรู้รูปแบบอื่นนอกเหนือจากรูปแบบหลักได้หรือไม่ อย่างไร
ก. ไม่ได้ เพราะกฎหมายกำหนดให้จัดการเรียนรู้ 2 รูปแบบ
ข. ได้ เพราะเป็นการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
ค. ไม่ได้ เพราะเป็นการซ้ำซ้อนกับหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานอื่น
ง. ได้ เพราะรัฐมนตรีประกาศกำหนดให้ทำได้

ข้อ 7 ข้อใดไม่ใช่เป้าหมายการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ก. ให้บุคคลเรียนรู้ได้ด้วยตนเองในเรื่องที่สนใจ
ข. เพิ่มพูนความรู้ให้กว้างขวาง
ค. พัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพ
ง. นำความรู้ไปเติมเต็มชีวิต

ข้อ 8 การกระตุ้นให้บุคคลใฝ่หาความรู้ผ่านระบบเทคโนโลยีได้ทุกเวลาโดยไม่มีภาระค่าใช้จ่ายเกินสมควร เป็นแนวทางดำเนินการจัด ส่งเสริม และสนับสนุนการเรียนรู้รูปแบบใด
ก. การเรียนรู้ตลอดชีวิต
ข. การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง
ค. การเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ
ง. การเรียนรู้รูปแบบพิเศษ

ข้อ 9 พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 ใช้บังคับวันใด
ก. วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข. วันถัดจากวันประกาศในราชการกิจจานุเบกษา
ค. เมื่อพ้นกำหนด 60 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ง. เมื่อพ้นกำหนด 60 วัน นับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ 10 การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง มีเป้าหมายการเรียนรู้ในข้อใด
ก. เพิ่มพูนความรู้ให้กว้างขวาง
ข. เรียนรู้ให้เท่าทันพัฒนาการของโลก
ค. เพื่อให้ได้รับการศึกษาสูงกว่าระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ง. ยกระดับคุณภาพชีวิตของตน

ข้อ 11 ผู้ใดมีหน้าที่และอำนาจในการจัดตั้งศูนย์หรือสถาบันการเรียนรู้เฉพาะด้านหรือเฉพาะกิจการตามกฎหมายว่าด้วยส่งเสริมการเรียนรู้
ก. อธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้
ข. อธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้โดยความเห็นชอบของปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ค. อธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อ 12 ข้อใดเป็นอักษรย่อของกรมส่งเสริมการเรียนรู้
ก. กศน.
ข. กสร.
ค. สกร.
ง. สสร.

ข้อ 13 กรมส่งเสริมการเรียนรู้เป็นกรมใหม่ในกระทรวงศึกษาธิการ มีเลขประจำส่วนราชการตามข้อใด
ก. 05
ข. 07
ค. 09
ง. ไม่มีข้อใดถูกต้อง

ข้อ 14 ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 ผู้ใดมีอำนาจเชิญบุคคลที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูมาจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้
ก. กระทรวงศึกษาธิการ
ข. สภาการศึกษา
ค. คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ง. กรมส่งเสริมการเรียนรู้

ข้อ 15 จากข้อ 14 บุคคลดังกล่าว ต้องมีคุณสมบัติใด
ก. มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี
ข. มีความเชี่ยวชาญอย่างแท้จริง
ค. มีจิตสาธารณะ
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อ 16 ตามกฎหมายกำหนดให้จัดตั้งหน่วยจัดการเรียนรู้ให้แล้วเสร็จตามข้อใด
ก. ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ พ.ร.บ.ใช้บังคับ
ข. ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2566
ค. ถูกทั้งข้อ ก. และ ข.
ง. ไม่มีข้อใดถูกต้อง

ข้อ 17 ข้อใดเป็นเป้าหมายการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ
ก. ให้ผู้อยู่ในวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข. ให้ผู้ที่พ้นวัยศึกษาได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ค. ให้ผู้ที่อยู่พื้นที่ห่างไกลได้รับการศึกษาระดับปริญญา
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อ 18 ผู้ใดมีหน้าที่จัดทำระบบธนาคารหน่วยกิต (credit bank) ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566
ก. รัฐมนตรี
ข. กรม
ค. หน่วยจัดการเรียนรู้
ง. สถาบัน

ข้อ 19 ข้อใดถูกต้องตามระบบการเทียบระดับการศึกษา เทียบเคียงหรือเทียบโอนผลการเรียน
ก. เทียบทักษะ ความรู้จากการเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ
ข. เทียบโอนผลการเรียนจากหน่วยจัดการเรียนรู้ไปสถานศึกษา
ค. เทียบเคียงประสบการณ์ สมรรถนะจากหน่วยจัดการเรียนรู้หนึ่งไปอีกหน่วยจัดการเรียนรู้หนึ่ง
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อ 20 ผู้มีหน้าที่ผลิตและพัฒนาหลักสูตร
ก. กรม
ข. หน่วยจัดการเรียนรู้
ค. ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบล
ง. ถูกทุกข้อ

ใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ ตอบคำถามข้อ 21 - ข้อ 26
ก. กรมส่งเสริมการเรียนรู้
ข. คณะกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัด
ค. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัด
ง. ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอ

ข้อ 21 ทำหน้าที่หน่วยงานธุรการของคณะกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัด

ข้อ 22 จัดทำแผนส่งเสริมการเรียนรู้

ข้อ 23 ให้ความเห็นชอบแผนการส่งเสริมการเรียนรู้ของจังหวัด

ข้อ 24 มีสถานะเป็นสถานศึกษา

ข้อ 25 เป็นหน่วยจัดการเรียนรู้

ข้อ 26 ทำหน้าที่กำกับ ดูแล ช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน และอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบล

ข้อ 27 เสนอแนะให้มีการจัดตั้งสถาบันการเรียนรู้เฉพาะด้าน

ข้อ 28 ผู้ใดมีหน้าที่และอำนาจแต่งตั้งผู้แทนภาคีเครือข่าย
ก. รัฐมนตรี
ข. อธิบดี
ค. ผู้ว่าราชการจังหวัด
ง. ไม่มีข้อใดถูกต้อง

ข้อ 29 บรรดากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีใดที่อ้างถึงสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ให้ถือว่าอ้างถึงกรมส่งเสริมการเรียนรู้นั้น เป็นไปตามบทเฉพาะกาลมาตราใด
ก. มาตรา 33
ข. มาตรา 34
ค. มาตรา 35
ง. มาตรา 36

ข้อ 30 พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 มีวัตถุประสงค์ในข้อใด
ก. พัฒนาบุคคลให้มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา
ข. ให้เป็นคนดี มีวินัย รู้จักสิทธิควบคู่หน้าที่และความรับผิดชอบ
ค. มีความภูมิใจและตระหนักในความสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ง. ถูกทุกข้อ

เฉลยคำตอบ
ข้อ 1 ตอบ ข. มาตรา 27 เมื่อ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 มีผลใช้บังคับแล้ว ให้เปลี่ยนสำนักงาน กศน. เป็นกรมส่งเสริมการเรียนรู้ การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายเป็นหน้าที่และอำนาจของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ไม่ใช่สำนักงาน กศน. อีกต่อไป
ข้อ 2 ตอบ ข. มาตรา 20 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอ มีสถานะเป็นสถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
ข้อ 3 ตอบ ง. มาตรา 21 วรรคสอง ถูกทุกข้อ
ข้อ 4 ตอบ ค. มาตรา 6 บัญญัติหน้าที่หลักของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้จัด ส่งเสริม และสนับสนุนการเรียนรู้ เป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุด
ข้อ 5 ตอบ ค. มาตรา 6 วรรคหนึ่ง (1) - (3) มี 3 รูปแบบหลัก คือ การเรียนรู้ตลอดชีวิต การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง และการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ
ข้อ 6 ตอบ ง. มาตรา 6 วรรคสอง กรมส่งเสริมการเรียนรู้อาจจัดการเรียนรู้ในรูปแบบอื่นที่จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนได้ นอกเหนือจาก 3 รูปแบบที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด 
ข้อ 7 ตอบ ค. มาตรา 9 การพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพ เป็นเป้าหมายขอ่งการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง ไม่ใช่เป้าหมายของการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ข้อ 8 ตอบ ก. มาตรา 8 (1) การดำเนินการเพื่อกระตุ้นให้บุคคลใฝ่หาความรู้ และเข้าถึงแหล่งเรียนรู้โดยไม่มีภาระค่าใช้จ่ายเกินสมควร เป็นแนวทางการจัด ส่งเสริม และสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ข้อ 9 ตอบ ค. มาตรา 2 ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 60 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 10 ตอบ ง. มาตรา 9 วรรคหนึ่ง การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองมีเป้าหมายเพื่อ...ยกระดับคุณภาพชีวิตของตน ครอบครัว ชุมชน หรือสังคม
ข้อ 11 ตอบ ค. มาตรา 23 อธิบดีโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีจะจัดตั้งศูนย์หรือสถาบันการเรียนรู้เฉพาะด้านหรือเฉพาะกิจการขึ้นตามที่เห็นสมควรหรือตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดก็ได้
ข้อ 12 ตอบ ค. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กำหนดรหัสพยัญชนะและเลขประจำส่วนราชการเจ้าของเรื่อง กรมส่งเสริมการเรียนรู้ กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 กำหนดให้มีชื่อย่อคือ สกร. รหัสพยัญชนะคือ ศธ และเลขประจำส่วนราชการคือ 07
ข้อ 13 ตอบ ข. กรมส่งเสริมการเรียนรู้มีเลขประจำส่วนราชการคือ 07 (ดูเหตุผลในคำตอบข้อ 12) 
ข้อ 14 ตอบ ง. มาตรา 25 วรรคหนึ่ง กรมส่งเสริมการเรียนรู้มีอำนาจเชิญบุคคลผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญอย่างแท้จริงตามความถนัดของตนหรือในการประกอบอาชีพที่หลากหลายซึ่งไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู ให้จัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียนได้โดยไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู
ข้อ 15 ตอบ ข. มาตรา 25 วรรคหนึ่ง (ดูเหตุผลในคำตอบข้อ 14)
ข้อ 16 ตอบ ค. มาตรา 33 ให้สถานศึกษาและศูนย์การเรียนรู้ชุมชมตามกฎหมายเดิม เป็นหน่วยจัดการเรียนรู้ตามกฎหมายใหม่นี้ จนกว่าจะมีการจัดตั้งหน่วยจัดการเรียนรู้ ซึ่งต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ พ.ร.บ. นี้ใช้บังคับ หรือภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2566
ข้อ 17 ตอบ ง. มาตรา 11 วรรคหนึ่ง การเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ มีเป้าหมายให้บุคคล (ที่ขาดโอกาส อายุเกินเกณฑ์ อยู่ห่างไกลทุรกันดาน หรือไม่มีหน่วยงานใดจัดการศึกษา) ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และได้รับการศึกษาในระดับสูงขั้นตามศักยภาพของผู้เรียน
ข้อ 18 ตอบ ข. มาตรา 15 กรมส่งเสริมการเรียนรู้มีหน้าที่จัดให้มีระบบธนาคารหน่วยกิต (credit bank) เพื่อให้ผู้เรียนได้สะสมความรู้ ผลการเรียน แล้วเทียบโอนเป็นวุฒิการศึกษา 
ข้อ 19 ตอบ ง. มาตรา 15 ระบบธนาคารหน่วยกิต (credit bank) มีวัตถุประสงค์เพื่อเทียบระดับการศึกษา เทียบเคียง เทียบโอนผลการเรียน ทักษะ ความรู้ ประสบการณ์ สมรรถนะระหว่างหน่วยจัดการเรียนรู้ หรือจากหน่วยจัดการเรียนรู้ไปสถานศึกษา หรือจากสถานศึกษาไปหน่วยจัดการเรียนรู้ หรือสะสมความรู้เพื่อคุณวุฒิที่สูงขึ้น หรือเพื่อประโยชน์ในการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพ
ข้อ 20 ตอบ ก. มาตรา 16 วรรคหนึ่ง (1) กรมมีหน้าที่และอำนาจให้มีการผลิตและพัฒนาหลักสูตร และในวรรคสอง กำหนดให้กรมต้องหารือร่วมกับสถาบันก่อนดำเนินการ 
ข้อ 21 ตอบ ค. มาตรา 19 วรรคหนึ่ง สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดทำหน้าที่เป็นหน่วยงานธุรการของคณะกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัด
ข้อ 22 ตอบ ก. มาตรา 16 วรรคหนึ่ง (2) กรมฯ มีหน้าที่จัดทำ "แผนส่งเสริมการเรียนรู้" โดยต้องสอดคล้องกับ "แผนการศึกษาแห่งชาติ"
ข้อ 23 ตอบ ข. มาตรา 18 (1) คณะกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัด มีหน้าที่พิจารณา ให้ข้อเสนอแนะ และให้ความเห็นชอบ "แผนการส่งเสริมการเรียนรู้ของจังหวัด" ซึ่งจัดทำโดยสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัด (มาตรา 19 วรรคหนึ่ง)
ข้อ 24 ตอบ ง. มาตรา 20 วรรคหนึ่ง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอ มีสถานะเป็นสถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ มีหน้าที่จัดการเรียนรู้ระดับอำเภอ และกำกับ ดูแล ช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน อำนวยความสะดวก และแนะนำ ในการปฏิบัติหน้าที่ของศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่
ข้อ 25 ตอบ ง. มาตรา 4 "หน่วยจัดการเรียนรู้" หมายความว่า ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอ...
ข้อ 26 ตอบ ง. มาตรา 20 วรรคหนึ่ง ดูเหตุผลในคำตอบข้อ 24
ข้อ 27 ตอบ ข. มาตรา 18 (6) คณะกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดมีหน้าที่และอำนาจในการเสนอแนะให้มีการจัดตั้งศูนย์หรือสถาบันการเรียนรู้เฉพาะด้านหรือเฉพาะกิจการ โดยเสนอต่ออธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ 
ข้อ 28 ตอบ ก. มาตรา 27 วรรคหนึ่ง (1) และ (2) รัฐมนตรีเป็นผู้แต่งตั้งผู้แทนภาคีเครือข่ายจำนวนไม่เกิน 8 คน เป็นกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัด
ข้อ 29 ตอบ ค. มาตรา 35 แห่ง พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 บัญญัติว่า "บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ...ใด ที่อ้างถึง "สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย"... ให้ถือว่าอ้างถึง "กรมส่งเสริมการเรียนรู้"... (ข้อสอบข้อนี้ ใช้วัดความรอบคอบ และเป็นบทบัญญัติสำคัญในการอุดช่องว่างทางกฎหมาย"
ข้อ 30 ตอบ ง. มาตรา 5 บัญญัติวัตถุประสงค์ของกฎหมายฉบับนี้


*****ขอให้ประสบความสำเร็จในการสอบครับ*****

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ พนักงานราชการ

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 (55 ข้อ)

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ สารบรรณ (ชุดที่ 3)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 2)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 5)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 6)

สาระสำคัญ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (ฉบับเตรียมสอบ)