บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก กุมภาพันธ์, 2018

การปฏิบัติตัว บนรถเมล์

รูปภาพ
          การ ขึ้นรถเมล์หรือรถประจำทาง ก็ต้องอยู่ในความสงบเรียบร้อย...ด้วยนะครับ เรื่องนี้ไม่ใช่แค่มารยาทในการเข้าสังคม หรือการมีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ที่นั่งให้แก่กันเท่านั้นนะครับ ยังมีกฎ ระเบียบของหน่วยงานภาครัฐที่บังคับในเรื่องความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยให้ผู้โดยสารต้องปฏิบัติตนตลอดเวลาที่อยู่ระหว่างการโดยสารรถประจำทาง           ในอดีตกระทรวงคมนาคมได้ออก  กฎกระทรวง ฉบับที่ 27 (พ.ศ. 2529) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 เพื่อกำหนดข้อปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย โดยกำหนดให้ผู้โดยสารปฏิบัติตลอดเวลาที่อยู่ในระหว่างการโดยสาร ดังนี้           1. ไม่สูบบุหรี่หรือสิ่งที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน เว้นแต่ในบริเวณที่จัดไว้ให้โดยเฉพาะ           2. ไม่กล่าววาจาไม่สุภาพ เสียดสี ดูหมิ่น ก้าวร้าว ส่งเสียงอื้ออึง หรือกระทำการใดๆ ในลักษณะที่ก่อความรำคาญแก่ผู้อื่น           3. ไม่โดยสารนอกตัวรถหรือห้อยโหน หรือยื่นมือ แขน หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายออกนอกตัวรถ ทั้งนี้ เมื่อผู้ประจำรถได้ว่ากล่าวตักเตือนแล้วไม่ยอมปฏิบัติตาม           4. ไม่นำสิ่งของที่มีกลิ่น

พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (ครั้ง 1)

รูปภาพ
          โดยที่ "พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560"   ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนที่ 24 ก เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป* (มาตรา 2 บัญญัติว่า "พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป") โดยให้ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ และข้อกำหนดใดๆ ของหน่วยงานของรัฐที่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายนี้           เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเดียวกัน โดยกำหนดเป็นมาตรฐานกลาง มุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างคำนึงถึงวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นสำคัญซึ่งจะก่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงิน มีการวางแผนการดำเนินงานและมีการประเมินผลการปฏิบัติงานซึ่งจะทำให้การจัดซื้อจัดจ้างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งเพื่อให้เป็นไปต