บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก มกราคม, 2021

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

รูปภาพ
***ปรับปรุงใหม่ 13ก.ค.2565 เพิ่มข้อสอบข้อ 16 - 31 ครับ*** ข้อ 1 นาย เอ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ของเทศบาลบี ปฏิบัติหน้าที่ขับรถเก็บขยะมูลฝอยด้วยความประมาทชนท้ายรถยนต์ของนาย ซี ทำให้รถยนต์ของนาย ซี เสียหาย จากข้อเท็จจริงดังกล่าว ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ ถูกต้อง ก. นาย เอ เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ข. การกระทำของนาย เอ เป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายในการให้บริการสาธารณะเกี่ยวกับการรักษาความสะอาด ค.  เทศบาลบี เป็นหน่วยงานของรัฐ ที่ต้องรับผิดต่อผู้เสียหายในผลแห่งละเมิดที่ นาย เอ ได้กระทำไปในการปฏิบัติหน้าที่ ง.   นายซี มีอำนาจฟ้องเทศบาลบี ต่อศาลปกครอง ข้อ 2 การกำหนดหน่วยงานอื่นของรัฐให้เป็นหน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ต้องออกเป็นกฎหมายใด ก. พระราชบัญญัติ ข. พระราชกฤษฎีกา ค. พระราชกำหนด ง. กฎกระทรวง ข้อ 3 ข้อใดไม่ถูกต้อง ก. การกระทำโดยจงใจ คือ รู้สำนึกถึงการกระทำว่าจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่น ข. การกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง คือ ไม่มีเจตนา แต่พึงคาดหมายได้ว่าอาจก่อให้เกิดความเสียหายขึ้น และหากใช้ความระมัดระวังเพียงเล็กน้อย ก็อาจป้

ภาพรวมคดีล้มละลาย

รูปภาพ
คดีล้มละลาย เป็นการดำเนินการรวบรวมและจำหน่ายทรัพย์สินของลูกหนี้ เพื่อจัดสรรแบ่งชำระหนี้ให้แก่บรรดาเจ้าหนี้ โดยเริ่มจากคำฟ้องหรือคำร้องขอให้ล้มละลายต่อศาลล้มละลาย หากศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดแล้ว ลูกหนี้มีโอกาสเจรจากับบรรดาเจ้าหนี้เพื่อขอประนอมหนี้ ก่อนศาลจะพิพากษาให้ล้มละลาย     - ถ้าขอประนอมหนี้สำเร็จ ลูกหนี้ก็จะผูกพันตามคำขอประนอมหนี้ ลูกหนี้จะหลุดพ้นจากการล้มละลาย และหลุดพ้นจากหนี้ต่างๆ อันอาจขอรับชำระหนี้ได้ในคดีล้มละลาย     - แต่หากขอประนอมหนี้ไม่สำเร็จ ศาลจะพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลายต่อไป สำหรับผู้ที่สนใจสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากหนังสือของท่านอาจารย์เอื้อน ขุนแก้ว ครับ ที่มา เอื้อน ขุนแก้ว. กฎหมายล้มละลาย (พิพม์ครั้งที่ 16 บริษัท กรุงสยาม พับลิชชิ่ง จำกัด) หน้า 2-3 #นักเรียนกฎหมาย 29 มกราคม 2564

การรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานของนายทะเบียนพรรคการเมือง

รูปภาพ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ออก ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานของนายทะเบียนพรรคการเมือง พ.ศ. 2564 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2564 เป็นต้นไป โดยมีสาระสำคัญดังนี้ 1. เมื่อมีผู้ร้องหรือข้อเท็จจริงปรากฏต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง ว่าพรรคการเมืองใดกระทำการตามมาตรา 92 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้     (1) กระทำการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ      (2) กระทำการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข      (3) กระทำการฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตราใดมาตราหนึ่งต่อไปนี้          - มาตรา 20 วรรคสอง ดำเนินกิจการอันมีลักษณะเป็นการแสวงหากำไรมาแบ่งปันกัน          -   มาตรา 28  ยินยอมหรือกระทำการใด ทำให้บุคคลอื่นซึ่งมิใช่สมาชิก กระทำการอันเป็นการควบคุม ครอบงำ หรือชี้นำ กิจกรรมของพรรคการเมือง ในลักษณะที่ทำให้พรรคการเมืองหรือสม

ระบบกลางทางกฎหมาย

รูปภาพ
พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 บัญญัติให้มีการจัดทำ "ระบบกลาง" หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายเชื่อมโยง เพื่อเป็นช่องทางให้หน่วยงานของรัฐ เปิดรับฟัง รวมถึงให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และเป็นศูนย์ข้อกฎหมายกฎหมายของไทย โดยในช่วงแรก จะเป็นการทดสอบระบบการใช้งานผ่านเว็บไซต์ lawtest.egov.go.th ไปจนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ต่อไป ซึ่งผมได้ทดลองเข้าไปร่วมแสดงความคิดเห็น ร่าง พ.ร.บ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ....  ผลการใช้งาน สามารถดึงข้อมูลและแสดงความคิดเห็นได้สะดวกและง่ายกว่าเดิมมากครับ  สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถทดสอบการใช้งาน แสดงความคิดเห็นร่างกฎหมาย หรือค้นหาข้อมูลทางกฎหมาย (ในอนาคต) ตามลิ้งก์นี้เลยครับ เว็บไซต์ระบบกลางทางกฎหมาย ที่มา/รูปภาพ เว็บไซต์ระบบกลางทางกฎหมาย  #นักเรียนกฎหมาย 27 มกราคม 2564

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (ชุดที่ 3)

รูปภาพ
ข้อ 21 ข้อใด ไม่ ถูกต้อง ก. นางเอ สัญชาติไทย เชื้อชาติจีน มีคุณสมบัติทั่วไปที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือน ข. เด็กชายบี รู้ว่าตนเองไม่มีคุณสมบัติทั่วไปในการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ค. นายซี เจ้าหน้าที่บัญชี พรรคประเทศไทย สมัครสอบเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือน เพราะอยู่ในหลักเกณฑ์ของ ก.พ. พิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ ง. นางสาวดี เคยถูกจำคุกเพราะขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้บุคคลอื่นได้รับบาดเจ็บสาหัส ต้องการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ เพราะโทษจำคุกดังกล่าวไม่ใช่ลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ข้อ 22 มติของ ก.พ. ในการยกเว้นลักษณะต้องห้ามการเป็นข้าราชการพลเรือน เป็นไปตามข้อใด ก. ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการที่มาประชุม ข.   ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการที่มาประชุม   ค.   ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่มาประชุม ง. ไม่น้อยกว่าสี่ในห้าของจำนวนกรรมการที่มาประชุม ข้อ 23 ข้อใดถือเป็นการลงมติของ ก.พ. ในการพิจารณายกเว้นลักษณะต้องห้ามการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ที่ถูกต้องตามกฎหมาย ก. ลงมติโดยเปิดเผย ข. ลงมติโดยลับ ค. ลงมติโดยชัดแจ้ง ง. ลงมติโดยอ้อม ข้อ 24 บทบัญญัติลักษณะ 5 ข้ารา

การสิ้นผลของกฎหมายลำดับรอง

รูปภาพ
ในเรื่องการสิ้นผลของกฎหมายลำดับรองนั้น ตามหลักกฎหมายทั่วไป เมื่อกฎหมายแม่บทได้ถูกยกเลิกทั้งฉบับและสิ้นผลใช้บังคับไปโดยกฎหมายแม่บทที่ออกใหม่ ส่งผลให้กฎหมายลำดับรองที่ออกโดยกฎหมายฉบับเก่า สิ้นผลการใช้บังคับตามไปด้วย แต่ในกรณีที่เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมบางมาตรา จะต้องพิจารณาเป็นรายกรณีไปว่า กฎหมายลำดับรองจะยังคงมีผลใช้บังคับอยู่หรือไม่ คณะกรรมการกฤษฎีกาได้มีความเห็นในเรื่องนี้ไว้ โดยเป็นการหารือว่า  ประกาศ กระทรวงกลาโหม ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 ซึ่งต่อมามีการแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562  ประกาศดังกล่าวจะยังมีผลใช้บังคับได้ต่อไปหรือไม่ คณะกรรมการกฤษฎีกาเห็นว่า มาตรา 7 (เดิม) บัญญัติว่า  "ให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนดว่า อาวุธ เครื่องอุปกรณ์ของอาวุธ สารเคมี สารชีวะ สารรังสี หรือเครื่องมือเครื่องใช้ที่อาจนำไปใช้ในการรบหรือการสงครามได้ ชนิดใดเป็นยุทธภัณฑ์"   ส่วนมาตรา 7 (ใหม่) บัญญัติว่า "ให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีอำนาจประกาศในราชกิจจ

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557

รูปภาพ
ข้อ 1 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งมีอำนาจหน้าที่ต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด ก. จัดให้มีที่พักอาศัยให้แก่คนไร้ที่พึ่ง ข. หาอาชีพให้แก่คนไร้ที่พึ่ง ค. รวบรวมข้อมูล ศึกษา และพัฒนางานเกี่ยวกับการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ง. ช่วยเหลือคนไร้ที่พึ่งด้านกฎหมาย ข้อ 2 ตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557 ให้อำนาจหน้าที่หน่วยงานใดในการจัดตั้งศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งไว้อย่างชัดแจ้ง ก. สถาน คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ข. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ค. กรมการพัฒนาชุมชน ง. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ข้อ 3 คนไร้ที่พึ่งซึ่งไม่ได้รับการคุ้มครองจากสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง มีสิทธิร้องเรียนต่อผู้ใด ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ข. ปลัดกระทรวง การกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ค. อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ง. คณะกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ตอบคำถามข้อ 4 - 8 โดยใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ข. คณะกรรมการ คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ค. พนักงานเจ้าหน้าที่ ง. อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ข้อ 4 ผู้แต่งตั้งพนักงานเจ้า

การกำหนดระยะเวลาอุทธรณ์คำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นคุณยิ่งกว่าที่กฎหมายกำหนด จะนับระยะเวลาในการใช้มาตรการบังคับทางปกครองอย่างไร?

รูปภาพ
ในเรื่องการกำหนดระยะเวลาอุทธรณ์คำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ซึ่งได้กำหนดให้เป็นคุณยิ่งกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้ จะนับระยะเวลาในการใช้มาตรการบังคับทางปกครองอย่างไร? นั้น คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองได้ให้ความเห็นไว้ดังนี้ ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นปรากฏว่า อดีตนายก อบต. มีส่วนทำให้รถบรรทุกน้ำของ อบต.เกิดอุบัติเหตุพลิกคว่ำ ได้รับความเสียหาย อบต.จึงได้มีคำสั่งเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2552 เรียกให้อดีตนายก อบต. ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน โดยกำหนดให้อุทธรณ์คำสั่ง ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ทราบคำสั่ง แต่ต่อมา อบต.ได้มี คำสั่งที่มีเนื้อหาในลักษณะเดียวกัน อีกครั้งเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2553 แต่แก้ไขระยะเวลาอุทธรณ์คำสั่ง เป็นให้อุทธรณ์ ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ทราบคำสั่ง คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมีความเห็นว่า คำสั่งแรกที่กำหนดให้ใช้สิทธิอุทธรณ์ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ทราบคำสั่ง เป็นระยะเวลาอุทธรณ์ที่มากกว่า 15 วัน ตามมาตรา 44 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 อันเป็นคุณยิ่งกว่าที่กฎหมายกำหนด กรณีจึงมิใช่คำสั่งที่มีข้อผิดพลาดอย่างร้ายแรงและชัดแจ้ง อบต.และเจ้าห

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2556 (ชุดที่ 2)

รูปภาพ
ข้อ 11 ผู้แทนส่วนราชการตามข้อใด มิใช่องค์ประกอบคณะกรรมการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ก. ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ข. ผู้แทนกระทรวงแรงงาน ค. ผู้แทนกระทรวงวัฒนธรรม ง. ผู้แทนกระทรวงกลาโหม ข้อ 12 ข้อใดไม่ถูกต้อง ก. สมาชิกสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์พ้นจากการเป็นสมาชิกเมื่อลาออก ข. สมาชิกสามัญต้องมีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ ค. สมาชิกสมทบอาจได้รับเลือกเป็นกรรมการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ง. การไม่ชำระค่าบำรุงโดยไม่มีเหตุอันควรเป็นเหตุให้สมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลงได้ ใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ ตอบคำถามข้อ 13 - 16 ก. สมาชิกสามัญ ข. สมาชิกวิสามัญ ค. สมาชิกสมทบ ง. สมาชิกกิตติมศักดิ์ ข้อ 13 ผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งหรือรับเลือกเป็นกรรมการหรือดำรงตำแหน่งอื่นเกี่ยวกับกิจการของสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ข้อ 14 ผู้ที่ไม่ต้องชำระค่าขึ้นทะเบียนสมาชิก ข้อ 15 ต้องเป็นองค์กรภาครัฐหรือองค์กรภาคเอกชนที่มีวัตถุประสงค์ด้านสังคมสงเคราะห์ ข้อ 16 ผู้ที่มีสิทธิขอหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตสาขาต่างๆ ข้อ 17 การอุทธรณ์คำสั่งลงโทษการประพฤติผิดจรรยาบ

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2556 (ชุดที่ 1)

รูปภาพ
ข้อ 1 ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ผู้ดำรงตำแหน่งสภานายกพิเศษแห่งสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์คือใคร ก. นายกรัฐมนตรี ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ค. เลขาธิการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ง. อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ข้อ 2 อัตราโทษสำหรับผู้ไม่มาให้ถ้อยคำหรือไม่ส่งเอกสารหรือวัตถุใดๆ ตามที่กรรมการจรรยาบรรณและอนุกรรมการจรรยาบรรณเรียกหรือแจ้งให้ส่งโดยไม่มีเหตุอันควร ก. ปรับไม่เกิน 10,000 บาท ข. ปรับไม่เกิน 20,000 บาท ค. จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ง. จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ข้อ 3 โทษสำหรับการประพฤติผิดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสังคมสงเคราะห์มีกี่สถาน ก. 2 สถาน ข.   3 สถาน ค.   4 สถาน ง.  5 สถาน ข้อ 4 กำหนดเวลาพักใช้ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตของสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ขั้นสูงไม่เกินกี่ปี ก. 2 ปี ข. 3 ปี ค. 4 ปี ง. 5 ปี ข้อ 5 อัตราค่าธรรมเนียมค่าขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต ตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพสัง