บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก พฤศจิกายน, 2020

หนังสือแนวทางการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

รูปภาพ
หนังสือแนวทางการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF 97 หน้า #นักเรียนกฎหมาย 20 พฤศจิกายน 2563

แนวทางการปฏิบัติต่อผู้เสียหายในคดีอาญา

รูปภาพ
ประธานศาลฎีกาได้ออก คำแนะนำของประธานศาลฎีกาเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติต่อผู้เสียหายในคดีอาญา พ.ศ. 2563  เพื่อให้กระบวนการทางศาลในทุกขั้นตอน มีการปฏิบัติต่อผู้เสียหายซึ่งเป็นเหยื่ออาชญากรรมอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับหลักการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ ดังนี้ 1. ศาลพึงปฏิบัติต่อผู้เสียหาย ด้วยความเข้าใจและคำนึงถึงศักดิ์ศรีของบุคคล ตลอดจนความปลอดภัย และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อร่างกาย จิตใจ ฐานะ สถานภาพทางสังคม ความเป็นอยู่ และการดำรงชีวิตของผู้เสียหาย อันเนื่องมาจากการดำเนินกระบวนพิจารณาทางศาล 2. ผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ศาล พึงรับฟังความคิดเห็น หรือความกังวลใจของผู้เสียหาย ด้วยความเมตตาและเข้าใจ และด้วยความเป็นกลางโดยปราศจากอคติที่มีต่อทุกฝ่ายในคดี 3. เมื่อเห็นเป็นการจำเป็น ศาลอาจสั่งให้เจ้าหน้าที่ศาล จัดทำข้อมูลประวัติของผู้เสียหาย ผลกระทบ หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อผู้เสียหาย ความคิดเห็น หรือความกังวลใจของผู้เสียหาย ตลอดจนพฤติการณ์อื่นใดที่เกี่ยวข้องซึ่งศาลเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อคดี 4. กรณีผู้เสียหายร้องขอความคุ้มครองความปลอดภัย ให้ดำเนินการตาม ระเบียบรา

การบังคับคดีผู้ประกันในคดีอาญา

รูปภาพ
การบังคับคดีผู้ประกันในคดีอาญา ตาม ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการบังคับคดีผู้ประกันในคดีอาญา พ.ศ. 2560 มีสาระสำคัญดังนี้ 1. เจ้าพนักงานศาลที่ได้รับแต่งตั้ง หมายความว่า ข้าราชการศาลยุติธรรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ลูกจ้าง และพนักงานราชการศาลยุติธรรม ซึ่งสำนักงานศาลยุติธรรมหรือศาลกำหนดให้มีหน้าที่เกี่ยวกับการบังคับคดีผู้ประกันตน 2. ในกรณีที่ต้องมีการบังคับคดี เมื่อศาลออกหมายบังคับคดีแล้ว ให้เจ้าพนักงานศาลที่ได้รับแต่งตั้ง ส่งหมายบังคับคดีพร้อมเอกสารในสำนวนคดีที่จำเป็นแก่การบังคับคดี ให้แก่เจ้าพนักงานบังคับคดี และแจ้งพนักงานอัยการพร้อมแนบสำเนาหมายบังคับคดีดังกล่าว เพื่อดำเนินการต่อไป 3. การบังคับคดีเอาแก่ทรัพย์สินที่ผู้ประกันนำมาวางเป็นหลักประกันต่อศาล เมื่อเจ้าพนักงานศาลที่ได้รับแต่งตั้งส่งหมายบังคับคดี และทรัพย์สินหรือหนังสือสำคัญสำหรับทรัพย์สินนั้น รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้อง ไปยังเจ้าพนักงานบังคับคดี ให้ถือว่าได้มีการยึดทรัพย์สินนั้นแล้ว และให้เจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการต่อไปให้ครบขั้นตอนที่กำหนดไว้สำหรับการยึดทรัพย์สินแต่ละประเภท ดังที่บัญญัติไว

ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง พ.ศ. 2563

รูปภาพ
ประธานศาลฎีกาโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา ได้ออกข้อกำหนดว่าด้วยการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป) มีสาระสำคัญดังนี้ 1. การไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องตามมาตรา 20 ตรี แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (สาระสำคัญมาตรา 20 ตรี) ให้เป็นไปตามข้อกำหนดนี้ กรณีที่มิได้บัญญัติไว้ในข้อกำหนดนี้โดยเฉพาะ ให้นำข้อกำหนดของประธานศาลฎีกาซึ่งออกตามความในมาตรา 20 ทวิ มาใช้บังคับแก่การไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องด้วยโดยอนุโลม (ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยการไกล่เกลี่ย พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม) 2. การไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องตามข้อกำหนดนี้ ให้ใช้ได้กับข้อพิพาททางแพ่งทุกลักษณะ (เว้นแต่เป็นกรณีต้องห้ามตามข้อกำหนดนี้) 3. การยื่น คำร้องขอไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง ให้ทำเป็นหนังสือโดยระบุชื่อและภูมิลำเนาของคู่กรณีที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งรายละเอียดของข้อพิพาท หรือใช้แบบพิมพ์ตามที่สำนักงานศาลยุติธรรมประกาศกำหนด 4. การยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง อาจดำเนินการได้โดยทางไปรษณีย์ ผู้รับส่งพัสดุภัณฑ์ โทรสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิก

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 4)

รูปภาพ
ข้อ 31 กำหนดเวลาห้ามขาย จำหน่าย จ่ายแจกหรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดในเขตเลือกตั้ง ก. เวลา 00.01 นาฬิกา ของวันก่อนวันเลือกตั้ง 1 วัน จนถึงเวลา 24.00 นาฬิกา ของวันเลือกตั้ง ข.  เวลา 00.01 นาฬิกา ของวันก่อนวันเลือกตั้ง 1 วัน จนถึงเวลา 18.00 นาฬิกา ของวันเลือกตั้ง ค.  เวลา 18.00 นาฬิกา ของวันก่อนวันเลือกตั้ง 1 วัน จนถึงเวลา 18.00 นาฬิกา ของวันเลือกตั้ง ง.  เวลา 18.00 นาฬิกา ของวันก่อนวันเลือกตั้ง 1 วัน จนถึงเวลา 24.00 นาฬิกา ของวันเลือกตั้ง ข้อ 32 การกระทำผิดตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 นอกจากคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้เสียหายแล้ว กฎหมายให้ถือว่าผู้ใดเป็นผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ก. ประชาชน ข. ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ค. ผู้มีส่วนได้เสีย ง. ผู้สมัครในเขตเลือกตั้ง ข้อ 33 บทบัญญัติว่าด้วยการอุทธรณ์คำวินิจฉัยผู้ไม่มีสิทธิสมัครรรับเลือกตั้ง ข้อใดไม่ถูกต้อง ก. อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง ข. อุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคที่มีเขตอำนาจ ค. การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุให้ชะลอการเลือกตั้ง ง. การวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จก่อนวันเลือกตั

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 3)

รูปภาพ
ข้อ 21 บุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ จะเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วกี่ปี ก. ไม่น้อยกว่า 3 ปี ข.   ไม่น้อยกว่า 5 ปี ค.   ไม่น้อยกว่า 10 ปี ง.   ไม่น้อยกว่า 15 ปี ข้อ 22 การย้ายบุคคลเข้ามาในทะเบียนบ้านเพื่อประโยชน์ในการเลือกตั้งโดยมิชอบ ต้องระวางโทษในข้อใด ก. จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ  ข.   จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำหนด 5 ปี ค.   จำคุก 1 ปี ถึง 5 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000 บาท ถึง 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำหนด 10 ปี ง. จำคุก 1 ปี ถึง 10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000 บาท ถึง 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำหนด 20 ปี ข้อ 23 ท้องที่ที่กำหนดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทำการออกเสียงลงคะแนน ณ ที่เลือกตั้งใดที่เลือกตั้งหนึ่ง คือความหมายของคำใด ก. หน่วยเลือกตั้ง ข. เขตเลือกตั้ง ค. ที่เลือกตั้ง ง. จังหวัด ข้อ 24 กรณีถึงเวลาเปิดการลงคะแนนเลือกตั้งแล้ว มี

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 2)

รูปภาพ
ข้อ 11 ผู้มีหน้าที่แจ้งการเปลี่ยนแปลงเขตหมู่บ้านให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง ก. ผู้อำนวยการทะเบียนกลาง ข. ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ค. ปลัดกระทรวงมหาดไทย ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ข้อ 12 โดยทั่วไป กรณีสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุอื่นนอกจากครบวาระ ต้องจัดการเลือกตั้งภายในกำหนดเวลาใด ก. 30 วัน ข. 45 วัน ค. 60 วัน  ง. 90 วัน ข้อ 13 เกี่ยวกับ "หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่น" ข้อใดไม่ถูกต้อง ก. ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นหัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่น ข. หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค. ปลัดเมืองพัทยาเป็นหัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่น ง. หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นผู้กำหนดเขตเลือกตั้งและหน่วยเลือกตั้ง ข้อ 14 ผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ก. ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ข. ประธานศาลฎีกา ค. นายกรัฐมนตรี ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงหมาดไทย ข้อ 15 การประกาศหรือเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป ต้องดำ

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)

รูปภาพ
ข้อ 1 ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ก. ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราขึ้นโดยคำแนะนำและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ข. ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ค. ยกเลิกพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ง. ไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ข้อ 2 การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนแบบใด ก. โดยตรงและเปิดเผย ข. โดยตรงและลับ ค. โดยอ้อมและเปิดเผย ง. โดยอ้อมและลับ ข้อ 3 ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ก. หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่น ข. ผู้อำนวยการทะเบียนกลาง ค. ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ง. ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 4 เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว มีเหตุอันควรเชื่อว่าผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม จะต้องประกาศผลการเลือกตั้งภายในกำหนดเวลาใด ก. 30 วัน นับแต่วันเลือกตั

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

รูปภาพ
ข้อ 1 เงินค่าธรรมเนียมที่ศูนย์รับคำขออนุญาตได้รับไว้ จะต้องดำเนินการตามข้อใด ก. นำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินในนามศูนย์รับคำขออนุญาต ข.  นำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินในนามกระทรวงการคลัง ค.  นำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินในนามสำนักนายกรัฐมนตรี ง.  นำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินในนามหน่วยงานของผู้อนุญาต ข้อ 2 กิจการหรือหน่วยงานที่ไม่อยู่ในบังคับพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ยกเว้นข้อใด ก. การดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการวางทรัพย์ ข. การดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ค. การอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ง. การดำเนินงานตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ข้อ 3 ผู้อนุญาตมีหน้าที่พิจารณากฎหมายว่าสมควรปรับปรุงกฎหมายที่ให้อำนาจอนุญาต ตามกำหนดเวลาข้อใด ก. ทุก 2 ปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ข.   ทุก 4 ปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ค.   ทุก 6 ปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ง. กรณีจำเป็นจะพิจารณาก่อนระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดก็ได้ ข้อ 4 ผู้ที่มีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบและสั่งการ กรณีมีผู้ได้รับความเดือดร้อนรำคาญ ห

สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

รูปภาพ
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 หรือกฎหมายกลางที่กำหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 180 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป หรือตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นไป (ยกเว้นมาตรา 17 ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป) โดยมีสาระสำคัญดังนี้ 1. เหตุผลในการประกาศใช้กฎหมายฉบับนี้ เนื่องจากปัจจุบันมีกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตจำนวนมาก การประกอบกิจการของประชาชน จะต้องขออนุญาตจากส่วนราชการหลายแห่ง อีกทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตบางฉบับไม่ได้กำหนดระยะเวลา เอกสารและหลักฐานที่จำเป็น รวมถึงขั้นตอนในการพิจารณาไว้ ทำให้เป็นอุปสรรคต่อประชาชนในการยื่นคำขออนุญาตดำเนินการต่างๆ ดังนั้น เพื่อให้มีกฎหมายกลางที่จะกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต และมีการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมเพื่อรับคำร้องและศูนย์รับคำขออนุญาต ณ จุดเดียว เพื่อให้ข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับการขออนุญาตซึ่งจะเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน  2. กฎหมายนี้ให้ใช้บังคับกับบรรดาการอนุญาต กา