บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก มิถุนายน, 2022

ข้อสอบเก่า สพฐ. (25 มิถุนายน 2565)

รูปภาพ
- ใครเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการปัจจุบัน - แผนปฏิรูปประเทศ มีกี่แผน - การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ต้องจัดทำภายในกี่วัน - บุคคลใดเป็นผู้ประเมินความคุ้มค่า - ใครเป็นผู้จัดตั้งศูนย์บริการร่วม  - การเปลี่ยนชื่อส่วนราชการ  - ข้อใดเป็นข้าราชการประเภทวิชาการ - ใครเป็น ประธานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน - ใครแต่งตั้งอธิบดีกรม - เมื่อส่วนราชการได้รับการติดต่อจากประชาชน ต้องแจ้งผลให้ทราบภายในกี่วัน - การลาติดตามสามี  - วันลาพักผ่อน สะสมได้ไม่เกินกี่วัน - ผู้ที่รับราชการเกิน 10 ปี สะสมวันลาพักผ่อนได้ไม่เกินกี่วัน - หากลาคลอดบุตรแล้ว ถ้าจะลากิจส่วนตัวเลี้ยงดูบุตรได้ไม่เกินกี่วัน - ผู้ที่ประสงค์จะลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ต้องส่งใบลาไม่น้อยกว่ากี่วัน - บุคคลตาม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร คือใคร - ข้อมูลข่าวสารถ้ามีบางส่วนที่ห้ามเปิดเผย ต้องทำอย่างไร - ถ้ าหน่วยงานไม่ประสงค์เก็บรักษาข้อมูลหรือมีอายุครบ ต้องส่งมอบให้หน่วยงานใด - ข้อมูลที่ห้ามเปิดเผยคือข้อใด - Confidential เป็นชั้นความลับใด - ถ้าจะเปลี่ยนแปลงชั้นความลับ ต้องทำอย่างไร - เมื่อมีการร้องเรียนว่าหน่วยงานไม่จัดข้อมูลข่าวสารให้ประชาชน คณะกรรมการต

กำหนดวันและเวลาฆ่าสัตว์

รูปภาพ
กฎกระทรวงกำหนดวันและเวลาฆ่าสัตว์ พ.ศ. 2565 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 ดังนี้   ข้อ 1 ให้ยกเลิกหมวด 4 วัน เวลาเปิดและปิดโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ ข้อ 20 แห่งกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ พ.ศ. 2555   (กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ฯ พ.ศ. 2555 หมวด 4 มีข้อ 20 ข้อเดียว จึงเป็นการยกเลิก และใช้ความในกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2565 นี้)   ข้อ 2 ให้ผู้รับใบอนุญาตฆ่าสัตว์ตามวัน เวลา และโรงฆ่าสัตว์หรือสถานที่ที่ได้แจ้งไว้ตามหลักฐานการรับแจ้งการฆ่าสัตว์ตามมาตรา 31   ข้อ 3 ให้หยุดฆ่าโค กระบือ แพะ แกะ สุกร และนกกระจอกเทศ ยกเว้นสัตว์ปีก ในวันและเวลา ดังต่อไปนี้   (1) วันพระ นับตั้งแต่เวลา 00.01 นาฬิกา จนถึงเวลา 24.00 นาฬิกา   (2) วันเข้าพรรษา นับตั้งแต่เวลา 00.01 นาฬิกา จนถึงเวลา 24.00 นาฬิกา   (3) วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี นับตั้งแต่เวลา 00.01 นาฬิกา จนถึงเวลา 24.0

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (44 ข้อ)

รูปภาพ
ข้อ 1 บุคคลใด ถือเป็นผู้สูงอายุ ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ก. ตาดำแก่ชราสุขภาพไม่ดี จึงไม่ได้ประกอบอาชีพ ข. ยายขาวประกอบอาชีพจักรสานของที่ระลึกให้แก่นักท่องเที่ยว ค. นายแดงอดีตข้าราชการพลเรือนสามัญ ทำสวนทุเรียนหลังจากเกษียณอายุราชการตามกฎหมายแล้ว ง. ทั้งสามคน ถือเป็นผู้สูงอายุตามกฎหมายนี้ ข้อ 2 ตำแหน่งประธานกรรมการในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ตาม พ.ร.บ.ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 คือข้อใด ก. นายกรัฐมนตรี ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ค. อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ง. อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ข้อ 3 "คณะกรรมการ" ที่บัญญัติในพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 หมายถึงใคร ก. คณะกรรมการนโยบายผู้สูงอายุแห่งชาติ ข. คณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุ ค. คณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานผู้สูงอายุแห่งชาติ ง. คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ข้อ 4 ข้อใด สอดคล้องกับการเป็นผู้สูงอายุตามกฎหมาย ก. อายุ 60 ปี และมีสัญชาติไทย ข. อายุ 60 ปี มีสัญชาติไทยและเชื้อชาติไทย ค. อายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ และมีสัญชาติไทย ง. อายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ มีสัญชาติไทยและเชื้อชาติไทย ข

หน่วยงานของรัฐมีเอกสิทธิ์ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างก่อนมีการลงนามในสัญญา โดยไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหาย (คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 15/2562)

รูปภาพ
คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 15/2562 สืบเนื่องมาจาก ศาลปกครองขอนแก่นส่งความเห็นเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 212 โดยสรุปข้อเท็จจริงดังนี้ โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ได้ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง จ้างเหมาก่อสร้างโรงอาหาร - หอประชุม แบบ 101ล27 (พิเศษ) ชั้นบนปรับปรุงเป็นโรงพลศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ต่อมาได้ประกาศผลให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกสุมก่อสร้าง เป็นผู้ชนะการเสนอราคาและมีหนังสือแจ้งให้ลงนามสัญญา ในช่วงเวลาดังกล่าวโรงเรียนได้แจ้งยกเลิกการประกาศรายชื่อผู้ชนะและยกเลิกการแจ้งลงนามสัญญา เนื่องจากห้างหุ้นส่วนจำกัด โกสุมก่อสร้าง เสนอรายละเอียดและปริมาณงานไม่ตรงตามรูแบบรายการในเอกสาร ศาลปกครองขอนแก่นเห็นว่า แม้ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 67 วรรคสอง บัญญัติให้การยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างตามวรรคหนึ่ง เป็นเอกสิทธิ์ของหน่วยงานของรัฐ ผู้ยื่นข้อเสนอในการจัดซื้อจัดจ้างที่ถูกยกเลิกจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากหน่วยงานของรัฐไม่ได้ แต่การมีเอกสิทธิ์ดังกล่

หนังสือแจ้งให้คืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เป็นการใช้สิทธิเรียกร้องในฐานะเจ้าหนี้ทั่วไป (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.314/2563)

รูปภาพ
องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู ผู้ฟ้องคดี มี หนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 71,000 บาท เป็นการใช้สิทธิเรียกร้องในฐานะเจ้าหนี้ทั่วไป ไม่ใช่การใช้อำนาจตามกฎหมาย การที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่คืนเงินที่ได้รับไปโดยไม่มีสิทธิ จึงมิได้กระทำในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐ จึงไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร และมิใช่การกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย การที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องคดีต่อศาล เพื่อเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนเงินที่ได้รับไปโดยไม่มีสิทธิ จึงไม่ใช่คดีพิพาท เกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ คำสั่งทางปกครอง หรือคำสั่งอื่น หรือจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ที่มา  - คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.314/2563. แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง เล่มที่ 11 -  พระราชบัญญัติจัดตั้งศา

สหกรณ์ออมทรัพย์ครู มีลักษณะเป็นการดำเนินธุรกิจเอกชน ไม่ใช่หน่วยงานทางปกครอง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.206/2563)

รูปภาพ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย จำกัด มีฐานะเป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 โดยความเป็นนิติบุคคลของสหกรณ์เกิดขึ้นจากการดำเนินการขอจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามความประสงค์ของสมาชิก โดยคณะผู้จัดตั้งซึ่งเป็นสมาชิกสหกรณ์จำนวนไม่น้อยกว่า 10 คน เป็นผู้ดำเนินการจัดตั้ง และขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียนสหกรณ์  มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิกด้วยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยอาศัยเงินทุนหมุนเวียนที่เรียกเก็บจากสมาชิกสหกรณ์ ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ระหว่าง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย จำกัด  กับสมาชิกเป็นไปตามข้อบังคับที่สมาชิกได้ประชุมร่วมกันกำหนดไว้ ตามมาตรา 33 ประกอบกับมาตรา 34 และมาตรา 37 แห่ง พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย จำกัด  จึงไม่ใช่กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ และการดำเนินกิจการของ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย จำกัด

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

รูปภาพ
***ปล. ผมจะอัพเดตเพิ่มข้อสอบในโพสต์นี้นะครับ*** ข้อ 1 ข้อใดไม่ใช่หลักการจัดการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ก. การศึกษาตลอดชีวิต ข. กระจายอำนาจ ค. สังคมมีส่วนร่วม ง. พัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ข้อ 2 ข้อใดไม่สอดคล้องกับ "การศึกษา" ก. การถ่ายทอดความรู้ ข. การฝึกอบรม ค. การสืบสานทางวัฒนธรรม ง. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ข้อ 3 ความแตกต่างที่สำคัญระหว่าง "การประกันคุณภาพภายนอก" กับ "การประกันคุณภาพภายใน" คือข้อใด ก. งบประมาณ ข. สถานที่ ค. ผู้ประเมิน ง. ถูกทุกข้อ ข้อ 4 วันที่เริ่มใช้บังคับ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ตรงกับข้อใด ก. 18 สิงหาคม 2542 ข. 19 สิงหาคม 2542 ค. 20 สิงหาคม 2542 ง. ไม่มีข้อใดถูก ข้อ 5 พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมอีกหลายฉบับ ฉบับล่าสุดคือข้อใด ก. พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 ข.  พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 ค.  พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2563 ง.   พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2563 ข้อ 6 จากข้อ 5 เหตุผลสำคัญในการแก้ไขเพิ่มเติมกฎ