บทความ

หน่วยงานของรัฐมีเอกสิทธิ์ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างก่อนมีการลงนามในสัญญา โดยไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหาย (คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 15/2562)

หนังสือแจ้งให้คืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เป็นการใช้สิทธิเรียกร้องในฐานะเจ้าหนี้ทั่วไป (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.314/2563)

สหกรณ์ออมทรัพย์ครู มีลักษณะเป็นการดำเนินธุรกิจเอกชน ไม่ใช่หน่วยงานทางปกครอง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.206/2563)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

กระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่ควบคุมค่าธรรมเนียมของโรงเรียนเอกชนในระบบ (ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาที่ 1361/2564)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 (20 ข้อ)

ไฮไลท์สำคัญ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 (มาตรา 72 - มาตรา 140)