บทความ

ข้อสอบเก่า สพฐ. (25 มิถุนายน 2565)

กำหนดวันและเวลาฆ่าสัตว์

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (44 ข้อ)

หน่วยงานของรัฐมีเอกสิทธิ์ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างก่อนมีการลงนามในสัญญา โดยไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหาย (คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 15/2562)

หนังสือแจ้งให้คืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เป็นการใช้สิทธิเรียกร้องในฐานะเจ้าหนี้ทั่วไป (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.314/2563)

สหกรณ์ออมทรัพย์ครู มีลักษณะเป็นการดำเนินธุรกิจเอกชน ไม่ใช่หน่วยงานทางปกครอง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.206/2563)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542