บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก มิถุนายน, 2021

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ การลาของข้าราชการ (ชุดที่ 2)

รูปภาพ
ข้อ 11 การพิจารณาอนุญาตการลาในข้อใดต่อไปนี้ แตกต่างจากข้ออื่น ก. การลาเข้ารับการตรวจเลือก ข. การลาติดตามคู่สมรส ค. การลาพักผ่อน ง. การลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน ข้อ 12 ข้อใด ไม่ ถูกต้องเกี่ยวกับการลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร ก. ต้องเป็นภริยาโดยชอบด้วยกฎหมาย ข. ลาได้เพียงครั้งเดียว ค. ต้องลาภายใน 90 วัน นับแต่วันที่คลอดบุตร ง. ลาได้ครั้งหนึ่งติดต่อกันไม่เกิน 15 วันทำการ ข้อ 13 สิทธิลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตร เป็นไปตามข้อใด ก. ลาได้ไม่เกิน 90 วัน ข. ลาต่อเนื่องจากการคลอดบุตรได้ไม่เกิน 90 วันทำการ ค. ลาได้ไม่เกิน 120 วัน ง. ลาต่อเนื่องจากการคลอดบุตรได้ไม่เกิน 150 วันทำการ ข้อ 14 ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 กำหนดให้ข้าราชการที่รับราชการติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี มีสิทธินำวันลาพักผ่อนสะสมรวมกับวันลาพักผ่อนในปีปัจจุบันได้กี่วัน ก. ไม่เกิน 20 วัน ข. ไม่เกิน 30 วัน ค. ไม่เกิน 20 วันทำการ ง. ไม่เกิน 30 วันทำการ ข้อ 15 การลาติดตามคู่สมรส ต้องมีระยะเวลาไม่เกินกำหนดในข้อใดเพื่อมิให้มีผลเป็นการลาออกจากราชการ ก. ไม่เกิน 2 ปี ข. ไม่เกิน 3

อุทธรณ์คำสั่งไม่ลบข้อมูลประวัติอาชญากร

รูปภาพ
คำวินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งไม่ลบข้อมูลประวัติอาชญากรเรื่องนี้ ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้อุทธรณ์เคยถูกจับกุมในข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัส และศาลได้มีคำพิพากษาจำคุก 2 ปี โทษจำคุกให้รอการลงโทษมีกำหนด 3 ปี ให้คุมประพฤติ 1 ปี โดยให้รายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติปีละ 4 ครั้ง กับให้กระทำกิจกรรมบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์ 24 ชั่วโมง  สำนักงานคุมประพฤติได้มีหนังสือรับรองผลการคุมประพฤติว่า ผู้อุทธรณ์ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของศาลครบถ้วนแล้ว และเสนอรายงานพ้นการคุมประพฤติต่อศาล และศาลได้มีหนังสือรับรองคดีถึงที่สุด  ผู้อุทธรณ์เห็นว่า ตนไม่ได้มีฐานะเป็นอาชญากร การจัดเก็บข้อมูลในทะเบียนประวัติอาชญากร จึงเป็นการเก็บที่ไม่ถูกต้อง และข้อมูลหมดความจำเป็นแล้ว จึงขอให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินการคัดแยก และทำลายแผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือ และรายการประวัติหรือบัญชีประวัติของผู้อุทธรณ์ แต่สำนักงานตำรวจแห่งชาติแจ้งว่า ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์การคัดแยกประวัติออกจากฐานข้อมูลประวัติอาชญากร ตามระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 32 การพิมพ์ลายนิ้วมือ (ฉบ

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ การลาของข้าราชการ (ชุดที่ 1)

รูปภาพ
ข้อ 1 โดยหลักการลาป่วย ต้องเสนอหรือจัดส่งใบลาเมื่อใด ก. ก่อนวันที่ลา ข. วันที่ลา ค. วันแรกที่มาปฏิบัติราชการ ง. ข้อ ก. และ ข. ถูกต้อง ข้อ 2 ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 กำหนดวัตถุประสงค์ของการลาป่วยไว้ในข้อใด ก. วันลาพักผ่อนไม่เพียงพอ ข. ไม่สามารถลาประเภทอื่นได้ทัน ค. รักษาตัว ง. วันลาป่วยคงเหลือเพียงพอ ข้อ 3  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 มีที่มาตามกฎหมายใด ก. กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน ข. กฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ค. กฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ง. กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ข้อ 4 ผู้มีอำนาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555  ก. ปลัดกระทรวง ข. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ค. คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ง. นายกรัฐมนตรี ข้อ 5 ข้าราชการที่ได้รับคำสั่งให้ไปช่วยราชการ ณ หน่วยงานอื่น หากประสงค์จะลาป่วย จะต้องขออนุญาตต่อผู้ใด ก. ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานที่ไปช่วยราชการ ข.  ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานต้นสังกัด ค.  ผู้บังคับบัญ

รูปภาพกฎหมาย (หน้า 8)

รูปภาพ
รูปภาพ  หน้า 1  ,  หน้า 2  ,  หน้า 3  ,  หน้า 4  ,  หน้า 5  ,  หน้า 6   ,  หน้า 7  ,  หน้า 8  ,  หน้า 9  ,  หน้า 10

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ สารบรรณ (ชุดที่ 3)

รูปภาพ
ข้อ 21 การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารและหนังสือราชการที่ได้รับในระบบอีเมลของส่วนราชการ จะต้องตรวจสอบตามข้อใด ก.  อย่างน้อย 1 ครั้งต่อสัปดาห์  ข.  อย่างน้อย 2 ครั้งต่อสัปดาห์ ค.  ไม่น้อยกว่าวันละ 1 ครั้ง ในเวลาราชการ ง.  ไม่น้อยกว่าวันละ 2 ครั้ง ในเวลาราชการ ข้อ 22 กรณีส่วนราชการได้รับอีเมลภายหลังเวลา 16.30 นาฬิกา จะต้องแจ้งยืนยันการได้รับอีเมลโดยการตอบกลับ (reply) ตามเวลาในข้อใด ก. ภายใน 1 ชั่วโมง นับแต่ได้รับอีเมล ข.   ภายใน 3 ชั่วโมง นับแต่ได้รับอีเมล   ค.  ไม่เกิน 10.00 นาฬิกา ของวันทำการถัดไป ง. ไม่มีข้อใดถูกต้อง ข้อ 23 ข้อใดไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับการจัดทำข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือราชการเพื่อส่งทางอีเมล ก. ชื่อไฟล์ให้ใช้เลขอารบิก ข. ต้องแปลงหนังสือให้เป็นไฟล์ PDF ค. ไฟล์ต้องมีความละเอียดไม่น้อยกว่า 150 dpi ง. ชื่อไฟล์ให้ใช้เครื่องหมายขีดล่าง (_) แทนการเว้นวรรค ข้อ 24 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 กำหนดให้ส่วนราชการจัดให้มีทะเบียนหนังสือรับ ทะเบียนหนังสือส่ง ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งกำหนดใช้บังคับเมื่อใด ก. ตั้งแต่ 26 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป ข.   ตั้งแต่ 23 ส

เพิ่มเติม หมวดหมู่ระเบียบฯ สารบรรณ

รูปภาพ
นักเรียนกฎหมาย.com ได้เพิ่มเติม หมวดหมู่ ระเบียบฯ สารบรรณ หรือ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และจะปรับปรุงแนวข้อสอบใหม่ ให้สอดคล้องกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 รอติดตามแนวข้อสอบที่แก้ไขใหม่กันนะครับ ***ลิ้งก์ แนวข้อสอบ ระเบียบฯ สารบรรณ***  ชุดที่ 1  ,  ชุดที่ 2  ,  ชุดที่ 3