รวมกฎหมายใช้สอบ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 2566

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน (สผผ.) เปิดสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน จำนวน 5 ตำแหน่ง บรรจุครั้งแรก 18 อัตรา (เงินเดือนวุฒิ ป.ตรี 19,500 บาท , ป.โท 22,750 บาท) โดยต้องเป็นผู้สอบผ่าน ภาค ก. ของ ก.พ. หรือหากยังไม่มี ภาค ก. ก็สามารถสมัครสอบ ภาค ก. ในครั้งนี้ได้ครับ กำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 17 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม 2566 (คลิกเข้าสู่ระบบรับสมัคร) สำหรับกฎหมายที่ใช้สอบ ผมได้รวมลิงก์ไว้เพื่อความสะดวกในการใช้งานครับ (ถ้ามีเวลาจำกัด จำเป็นต้องเลือกอ่านที่สำคัญ ๆ ขอให้ประสบความสำเร็จในการสอบครับ) 

กฎหมายหลัก
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง)


พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 (มาตรา 45 - 48)

ระเบียบสอบสวน/พิจารณา
การบริหารองค์การระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดิน ว่าด้วยเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563ระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดิน ว่าด้วยเครื่องแบบและการแต่งเครื่องแบบของพนักงานและลูกจ้างสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2563

ระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดิน ว่าด้วยประมวลจริยธรรมพนักงานและลูกจ้างของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2564

ระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดิน ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. 2564ประกาศสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เรื่อง การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

ประกาศสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เรื่อง นโยบายและกรอบแนวทางการป้องกันการรับสินบน เพื่อความปลอดทุจริตจากการปฏิบัติงาน

ประกาศสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

คุ่มือประเมินความเสี่ยง และมาตรการป้องกันเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

ประกาศสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

ระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดิน ว่าด้วยการจัดสวัสดิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2553

คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้อง


ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ พนักงานราชการ

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 (55 ข้อ)

การส่งเด็กเข้าเรียนตามกฎหมาย

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 5)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (30 ข้อ)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ การลาของข้าราชการ (ชุดที่ 2)