บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก พฤศจิกายน, 2018

รวมลิ้งค์เตรียมสอบ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 2562 (5 ตำแหน่ง)

รูปภาพ
รวมลิ้งค์เตรียมสอบ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 2562 ลิ้งค์วิชากฎหมายต่างๆ 5 ตำแหน่ง อัตรา ลิ้งค์/ข้อมูลจำเป็น     - โหลดไฟล์ ประกาศรับสมัคร           ตำแหน่งที่รับสมัคร               1. นิติกรปฏิบัติการ  (2 อัตรา)                 2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  (3 อัตรา )               3. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ   (2 อัตรา)                4. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  (1 อัตรา)                 5. นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ   ( 1 อัตรา)           วันรับสมัคร 17 ธันวาคม 2561 - 8 มกราคม 2562           ค่าธรรมเนียมการสมัคร 230 บาท     - เว็บสมัครสอบออนไลน์     - เว็บสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ     - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 22 มกราคม 2562       ประกาศวัน เวลา ระเบียบการสอบ (สอบวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562)       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ     - ยื่นหนังสือรับรองผลการสอบผ่านภาค ก. ของ ก.พ. ภายใน 29 มีนาคม 2562 ------------ ภาค ข. ------------ ลิ้งค์เตรียมสอบ (ภาค ข.) วิชากฎหมาย สอบข้อเขียนแบบปรนัยและอัตนัย  ทั้ง 5 ตำแหน่ง      1. พระราชบัญญัติระเบีย

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 (55 ข้อ)

รูปภาพ
ข้อ 1. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีผลใช้บังคับตั้งแต่เมื่อใด 1. วันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป 2.  วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป 3.  วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป 4.  วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป ข้อ 2. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไม่ได้ยกเลิกกฎหมายฉบับใด 1. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 2.  พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2511 3.  พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2544 4.  ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 203 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2515  ข้อ 3. ข้อใดไม่ถูกต้อง 1. นายกรัฐมนตรีมีอำนาจออกกฎเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 2. นายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาการตามพระราช บัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 3. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นผู้รักษาการตามพระราช บัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 4. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีหน้าที่ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ ข้อ 4. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 บัญญัติให้การบริหารงบประมาณรายจ่าย ต้องสอดคล้องตามกฎ

โครงสร้างและนิยามศัพท์ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561

รูปภาพ
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ฉบับใหม่นี้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135/ตอนที่ 92 ก/หน้า 1/11 พฤศจิกายน 2561 คลิกดาว์นโหลดไฟล์   โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป คือ ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป และมีผลเป็นการ ยกเลิกกฎหมายเก่า  พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502   และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 203 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2515 ด้วย  โครงสร้างทางกฎหมาย แบ่งออกเป็น บทบัญญัติเบื้องต้น บทบัญญัติเนื้อหา 8 หมวด และ 1 บทเฉพาะกาล รวมทั้งสิ้น 61 มาตรา ดังนี้     บทบัญญัติเบื้องต้น   (มาตรา 1 - มาตรา 5)     หมวด 1 บททั่วไป    (มาตรา 6 - มาตรา 9)     หมวด 2 ลักษณะของงบประมาณ    (มาตรา 10 - มาตรา 18)     หมวด 3 หน้าที่และอำนาจของผู้อำนวยการ    (มาตรา 19 - มาตรา 22)     หมวด 4 การจัดทำงบประมาณ    (มาตรา 23 - มาตรา 32)                  ส่วนที่ 1 การขอตั้งงบประมาณรายจ่าย    (มาตรา 25 - มาตรา 30)                  ส่วนที่ 2 งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ    (มาตรา 31 - มาตรา 32)     หมวด 5 การบริหารงบประมา

วันทำงานและวันหยุดงาน ของสำนักงาน กกต.

คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ออกประกาศกำหนดเวลาทำงานและวันหยุดงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (สำนักงาน กกต.) ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันนี้ เล่ม 135/ตอนที่ 94 ก/หน้า 39/16 พฤศจิกายน 2561 มีสาระสำคัญดังนี้ 1. สำนักงาน กกต. ส่วนกลาง (ยกเว้นศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่ 2 ถึงที่ 8 และสำนักงาน กกต. ประจำกรุงเทพมหานคร) กำหนดเวลาทำงาน 3 ช่วงเวลา        1) ช่วงที่ 1 เวลา 7.30-15.30 น.  หยุดกลางวัน เวลา 11.00-12.00 น.        2) ช่วงที่ 2 เวลา 8.30-16.30 น.  หยุดกลางวัน เวลา 12.00-13.00 น.        3) ช่วงที่ 3 เวลา 9.00-17.00 น.  หยุดกลางวัน เวลา 12.00-13.00 น. 2. สำนักงาน กกต. ประจำจังหวัด และ ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่ 2 ถึงที่ 8 กำหนดเวลาทำงาน ตั้งแต่เวลา 8.30-16.30 น.  หยุดกลางวัน เวลา 12.00-13.00 น. 3. วันหยุดงานประจำสัปดาห์ คือ วันเสาร์และวันอาทิตย์ หยุดงานเต็มวัน ทั้ง 2 วัน 4. วันหยุดงานประจำปี เป็นไปตามประกาศที่สำนักงาน กกต. กำหนด อ้างอิง  ดาว์นโหลดไฟล์ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดเวลาทำงานและวันหยุดงาน พ.ศ. 2561

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ชุดที่ 2)

ข้อ 11. ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม หมายถึง ข้าราชการฝ่ายตุลาการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมล่าสุดฉบับใด 1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550 2.  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2551 3.  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560 4.  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2560 ข้อ 12. อักษรย่อของ คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม คือข้อใด  1. กต 2. กต. 3. ก.ต 4. ก.ต. ข้อ 13. จากตัวเลือก ข้อใดต่อไปนี้มิได้อยู่ในความหมายของคำว่าสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 1.  สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกลาง 2.  สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเขต 3.  สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด 4.  สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนของศาลจังหวัดแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ข้อ 14. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการบริหารศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ 1. อายุไม่ต่ำกว่า 35 ปี

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ชุดที่ 1)

ข้อ 1. ข้อใดถูกที่สุด เกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายของสำนักงานศาลยุติธรรม 1. สำนักงานศาลยุติธรรมเสนองบประมาณรายจ่ายต่อสำนักงบประมาณ  2. เสนองบประมาณรายจ่ายเพื่อจัดสรรเป็นเงินอุดหนุนให้แก่สำนักงานศาลยุติธรรมเท่านั้น 3. สำนักงานศาลยุติธรรมต้องชี้แจงข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้น 4. คณะรัฐมนตรีมีอำนาจทำความเห็นเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณของศาลยุติธรรม ข้อ 2. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม  1. เรียกโดยย่อว่า ก.บ.ศ. 2. กรรมการบริหารศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิด้านการงบประมาณ ด้านการพัฒนาองค์กร หรือด้านการบริหารและการจัดการ มีจำนวนไม่น้อยกว่าสองคนแต่ไม่เกินสี่คน 3. ประธานศาลอุทธรณ์เป็นประธาน 4. กรรมการตุลาการศาลยุติธรรมห้ามเป็นกรรมการบริหารศาลยุติธรรมในคราวเดียวกัน ข้อ 3. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 ตราขึ้นในสมัยที่ผู้ใดดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี  1. บรรหาร ศิลปอาชา 2. ชวน หลีกภัย 3. พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ 4. ทักษิณ ชินวัตร ข้อ 4. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ