เตรียมสอบ สรรพากร2562

รวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมสอบ กรมสรรพากร 2562 ไว้ที่นี่ โดยจะทยอยอัพเดตข้อมูลที่สำคัญในการเตรียมตัวสอบทั้ง 9 ตำแหน่ง บรรจุครั้งแรก 760 อัตรา
   - นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ 400 อัตรา
   - นักวิชาการภาษีปฏิบัติการ 80 อัตรา
   - นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ 2 อัตรา
   - เจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน 230 อัตรา
   - เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 30 อัตรา
   - เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 6 อัตรา
   - เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน 10 อัตรา
   - เจ้าพนักงานห้องสมุดปฏิบัติงาน 1 อัตรา
   - นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน 1 อัตรา

ปฏิทินการสอบ
   - ประกาศรับสมัคร ดาวน์โหลดไฟล์
   - รับสมัครออนไลน์ (27 กันยายน - 24 ตุลาคม 2562) คลิกเข้าสู่เว็บไซต์รับสมัคร
   - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลาและสถานที่สอบ ภาค ข. (1 พฤศจิกายน 2562)
     คลิกดูประกาศวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบการสอบ , ดูรายชื่อที่เว็บไซต์รับสมัคร 
     (สอบวันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562)
   - รายชื่อผู้สอบผ่าน ภาค ข. ที่มีสิทธิสอบ ภาค ค. สัมภาษณ์ (รอประกาศ)
   - ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบผ่าน (รอประกาศ)

ขอบเขตการสอบ (ทุกตำแหน่ง)
   1. สอบวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) สอบปรนัย 100 ข้อ 200 คะแนน ใช้เวลาสอบ 3 ชั่วโมง แบ่งเป็น 2 ส่วน
       ส่วนที่ 1 สอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ 85 ข้อ 170 คะแนน
       ส่วนที่ 2 สอบวัดความรู้ความเข้าใจภาษาอังกฤษ (Structure , Vocabulary , Reading Comprehension) 15 ข้อ 30 คะแนน
   2. สอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ 100 คะแนน

การขึ้นบัญชีผู้สอบได้
   ต้องสอบได้คะแนน ภาค ข. ไม่ต่ำกว่า 60% และ ภาค ค. ไม่ต่ำกว่า 60% โดยเรียงลำดับจากผู้สอบที่ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ ถ้าได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนภาค ค. มากกว่า อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาค ค. เท่ากัน ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

เนื้อหาการสอบ 
ส่วนที่ 1 สอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ 85 ข้อ 170 คะแนน แยกแต่ละตำแหน่ง เพื่อความสะดวกในการเตรียมตัวสอบ

1. ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ
   1.1 ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชีและการวิเคราะห์งบการเงิน
         - เฉลยแนวข้อสอบนักบัญชี เว็บเฉลยแนวข้อสอบ
         - แนวข้อสอบวีเน็ต บัญชีเบื้องต้น 1 เว็บวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
         - ข้อสอบหลักการบัญชี 1 เว็บโหลดชีท
   1.2 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประมวลรัษฎากร
         - คำถามคำตอบ การปรับปรุงการจัดเก็บภาษีเงินได้ฯ ตามพ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 52) พ.ศ.2562 ไฟล์จากเว็บกรมสรรพากร
         - ความรู้เรื่องภาษี เว็บกรมสรรพากร
         - ข้อสอบภาษีในชีวิตประจำวัน เว็บทรูปลูกปัญญา
   1.3 ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม ข่าวสารด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีของประเทศไทยและต่างประเทศในปัจจุบัน
         - โครงการชิม ช้อป ใช้
   1.4 ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากร วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และภารกิจ
         - ข้อมูลกรมสรรพากร2562

2. ตำแหน่งนักวิชาการภาษีปฏิบัติการ
   2.1 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักภาษีอากร และประมวลรัษฎากร
         - หลักการภาษีอากร e-book ม.รามคำแหง
         - คำถามคำตอบ การปรับปรุงการจัดเก็บภาษีเงินได้ฯ ตามพ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 52) พ.ศ.2562 ไฟล์จากเว็บกรมสรรพากร
         - ความรู้เรื่องภาษี เว็บกรมสรรพากร
         - ข้อสอบภาษีในชีวิตประจำวัน เว็บทรูปลูกปัญญา
   2.2 ความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์ (การประยุกต์ใช้ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ในการวิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ด้านการเงิน ด้านการคลัง และด้านเศรษฐมิติ)
         - การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน
         - หลักการวิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ
         - การวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงิน (ไฟล์.ppt)
         - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐมิติ
   2.3 ความรู้เกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
         - ยุทธศาสตร์ชาติ ฉบับย่อ ไฟล์จากเว็บ สศช.
   2.4 ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนกลยุทธ์ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนงานโครงการ การติดตามประเมินผล
         - ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนกลยุทธ์
   2.5 ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม ข่าวสารด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีของประเทศไทยและต่างประเทศในปัจจุบัน
         - โครงการชิม ช้อป ใช้
   2.6 ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากร วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และภารกิจ
         - ข้อมูลกรมสรรพากร2562

3. ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
   3.1 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักภาษีอากร และประมวลรัษฎากร
         - หลักการภาษีอากร e-book ม.รามคำแหง
         - คำถามคำตอบ การปรับปรุงการจัดเก็บภาษีเงินได้ฯ ตามพ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 52) พ.ศ.2562 ไฟล์จากเว็บกรมสรรพากร
         - ข้อสอบภาษีในชีวิตประจำวัน เว็บทรูปลูกปัญญา
         - ความรู้เรื่องภาษี เว็บกรมสรรพากร
   3.2 ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากร วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และภารกิจ
         - ข้อมูลกรมสรรพากร2562
   3.3 ความรู้เกี่ยวกับงานด้านสื่อสารมวลชน หลักการสื่อสาร และการประชาสัมพันธ์เบื้องต้น
   3.4 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่กับงานด้านสื่อสารมวลชน การวิเคราะห์ประเด็น และเรียบเรียงข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์
   3.5 ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม ข่าวสารด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีของประเทศไทยและต่างประเทศในปัจจุบัน
         - โครงการชิม ช้อป ใช้

4. ตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน
   4.1 ความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับหลักภาษีอากร และประมวลรัษฎากร
         - หลักการภาษีอากร e-book ม.รามคำแหง
         - คำถามคำตอบ การปรับปรุงการจัดเก็บภาษีเงินได้ฯ ตามพ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 52) พ.ศ.2562 ไฟล์จากเว็บกรมสรรพากร
         - ความรู้เรื่องภาษี เว็บกรมสรรพากร
         - ข้อสอบภาษีในชีวิตประจำวัน เว็บทรูปลูกปัญญา
   4.2 ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากร วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และภารกิจ
         - ข้อมูลกรมสรรพากร2562
   4.3 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม ข่าวสารด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีของประเทศไทยและต่างประเทศในปัจจุบัน
         - โครงการชิม ช้อป ใช้

5. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
   5.1 ความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับหลักภาษีอากร และประมวลรัษฎากร
         - หลักการภาษีอากร e-book ม.รามคำแหง
         - คำถามคำตอบ การปรับปรุงการจัดเก็บภาษีเงินได้ฯ ตามพ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 52) พ.ศ.2562 ไฟล์จากเว็บกรมสรรพากร
         - ความรู้เรื่องภาษี เว็บกรมสรรพากร
         - ข้อสอบภาษีในชีวิตประจำวัน เว็บทรูปลูกปัญญา
   5.2 ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากร วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และภารกิจ
         - ข้อมูลกรมสรรพากร2562
   5.3 ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ และพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
         - ข้อสอบงานสารบรรณ เว็บ9anant 
   5.4 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม ข่าวสารด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีของประเทศไทยและต่างประเทศในปัจจุบัน
         - โครงการชิม ช้อป ใช้

6. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
   6.1 ความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับหลักภาษีอากร และประมวลรัษฎากร
         - หลักการภาษีอากร e-book ม.รามคำแหง
         - คำถามคำตอบ การปรับปรุงการจัดเก็บภาษีเงินได้ฯ ตามพ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 52) พ.ศ.2562 ไฟล์จากเว็บกรมสรรพากร
         - ความรู้เรื่องภาษี เว็บกรมสรรพากร
         - ข้อสอบภาษีในชีวิตประจำวัน เว็บทรูปลูกปัญญา
   6.2 ความรู้เกี่ยวกับระเบียบการงบประมาณ การเงิน การคลังและพัสดุ
         - แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 (55 ข้อ)
         - โครงสร้างและนิยามศัพท์ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561
   6.3 ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินและการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) และความรู้เกี่ยวกับระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง
   6.4 ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากร วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และภารกิจ
         - ข้อมูลกรมสรรพากร2562
   6.5 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม ข่าวสารด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีของประเทศไทยและต่างประเทศในปัจจุบัน
         - โครงการชิม ช้อป ใช้

7. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน
   7.1 ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เกี่ยวข้อง
         - คู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ เว็บ nida
   7.2 ความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการเรื่องการบริหารความปลอดภัย (Security management)
   7.3 ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากร วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และภารกิจ
         - ข้อมูลกรมสรรพากร2562
   7.4 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม ข่าวสารด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีของประเทศไทยและต่างประเทศในปัจจุบัน
         - โครงการชิม ช้อป ใช้

8. ตำแหน่งเจ้าพนักงานห้องสมุดปฏิบัติงาน
   8.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้ห้องสมุด
         - การใช้ห้องสมุด e-book ม.รามคำแหง
   8.2 ความรู้เกี่ยวกับการบริการทรัพยากรสารสนเทศ
         - ตัวอย่าง การบริการ ของสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ
         - ตัวอย่าง นโยบายการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ม.ราชภัฏนครปฐม
         - การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
   8.3 ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากร วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และภารกิจ
         - ข้อมูลกรมสรรพากร2562
   8.4 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม ข่าวสารด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีของประเทศไทยและต่างประเทศในปัจจุบัน
         - โครงการชิม ช้อป ใช้

9. ตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน
   9.1 ความรู้เกี่ยวกับงานด้านช่างศิลป์ การออกแบบ การจัดงานศิลป์ บอร์ด สื่อสิ่งพิมพ์ ป้ายโฆษณา
         - หลักการจัดบอร์ดโครงงาน เว็บครูเชียงราย
         - ออกแบบป้ายโฆษณา แบนเนอร์ ยังไง ให้ดูโปร กับ 10 เทคนิค ง่ายๆ
   9.2 ความรู้ในหลักของการออกแบบและองค์ประกอบศิลป์ การออกแบบตกแต่งและจัดนิทรรศการ
         - องค์ประกอบของศิลป์
         - องค์ประกอบสำคัญที่ควรคำนึงถึงในการจัดนิทรรศการ
         - ขั้นตอนในการจัดนิทรรศการ
         - ทำความรู้จักอาชีพ มัณฑนากร นักออกแบบตกแต่งภายในอย่างเต็มรูปแบบ
   9.3 ความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมกราฟิก
   9.4 ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากร วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และภารกิจ
         - ข้อมูลกรมสรรพากร2562
   9.5 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม ข่าวสารด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีของประเทศไทยและต่างประเทศในปัจจุบัน
         - โครงการชิม ช้อป ใช้

ส่วนที่ 2 สอบวัดความรู้ความเข้าใจภาษาอังกฤษ (Structure , Vocabulary , Reading Comprehension) 15 ข้อ 30 คะแนน (ทุกตำแหน่ง)

เพิ่มเติม
         - ข้อสอบสรรพากร50ข้อ เว็บบึงกาฬ
         - รวมข้อสอบเก่า เว็บติวสอบราชการ
         - แนวข้อสอบ เว็บมีแนวข้อสอบ
         - แนวข้อสอบ เว็บชีทราม

อัพเดตข้อมูล
ครั้งที่ 1 : 18 กันยายน 2562
ครั้งที่ 2 : 23 กันยายน 2562
ครั้งที่ 3 : 8 พฤศจิกายน 2562

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

การส่งเด็กเข้าเรียนตามกฎหมาย

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ สารบรรณ (ชุดที่ 3)

แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 (20 ข้อ)

สาระสำคัญ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (ฉบับเตรียมสอบ)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562