เตรียมสอบ สรรพากร2562

รวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมสอบ กรมสรรพากร 2562 ไว้ที่นี่ โดยจะทยอยอัพเดตข้อมูลที่สำคัญในการเตรียมตัวสอบทั้ง 9 ตำแหน่ง บรรจุครั้งแรก 760 อัตรา
   - นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ 400 อัตรา
   - นักวิชาการภาษีปฏิบัติการ 80 อัตรา
   - นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ 2 อัตรา
   - เจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน 230 อัตรา
   - เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 30 อัตรา
   - เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 6 อัตรา
   - เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน 10 อัตรา
   - เจ้าพนักงานห้องสมุดปฏิบัติงาน 1 อัตรา
   - นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน 1 อัตรา

ปฏิทินการสอบ
   - ประกาศรับสมัคร ดาวน์โหลดไฟล์
   - รับสมัครออนไลน์ (27 กันยายน - 24 ตุลาคม 2562) คลิกเข้าสู่เว็บไซต์รับสมัคร
   - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลาและสถานที่สอบ ภาค ข. (1 พฤศจิกายน 2562)
     คลิกดูประกาศวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบการสอบ , ดูรายชื่อที่เว็บไซต์รับสมัคร 
     (สอบวันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562)
   - รายชื่อผู้สอบผ่าน ภาค ข. ที่มีสิทธิสอบ ภาค ค. สัมภาษณ์ (รอประกาศ)
   - ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบผ่าน (รอประกาศ)

ขอบเขตการสอบ (ทุกตำแหน่ง)
   1. สอบวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) สอบปรนัย 100 ข้อ 200 คะแนน ใช้เวลาสอบ 3 ชั่วโมง แบ่งเป็น 2 ส่วน
       ส่วนที่ 1 สอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ 85 ข้อ 170 คะแนน
       ส่วนที่ 2 สอบวัดความรู้ความเข้าใจภาษาอังกฤษ (Structure , Vocabulary , Reading Comprehension) 15 ข้อ 30 คะแนน
   2. สอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ 100 คะแนน

การขึ้นบัญชีผู้สอบได้
   ต้องสอบได้คะแนน ภาค ข. ไม่ต่ำกว่า 60% และ ภาค ค. ไม่ต่ำกว่า 60% โดยเรียงลำดับจากผู้สอบที่ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ ถ้าได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนภาค ค. มากกว่า อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาค ค. เท่ากัน ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

เนื้อหาการสอบ 
ส่วนที่ 1 สอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ 85 ข้อ 170 คะแนน แยกแต่ละตำแหน่ง เพื่อความสะดวกในการเตรียมตัวสอบ

1. ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ
   1.1 ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชีและการวิเคราะห์งบการเงิน
         - เฉลยแนวข้อสอบนักบัญชี เว็บเฉลยแนวข้อสอบ
         - แนวข้อสอบวีเน็ต บัญชีเบื้องต้น 1 เว็บวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
         - ข้อสอบหลักการบัญชี 1 เว็บโหลดชีท
   1.2 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประมวลรัษฎากร
         - คำถามคำตอบ การปรับปรุงการจัดเก็บภาษีเงินได้ฯ ตามพ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 52) พ.ศ.2562 ไฟล์จากเว็บกรมสรรพากร
         - ความรู้เรื่องภาษี เว็บกรมสรรพากร
         - ข้อสอบภาษีในชีวิตประจำวัน เว็บทรูปลูกปัญญา
   1.3 ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม ข่าวสารด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีของประเทศไทยและต่างประเทศในปัจจุบัน
         - โครงการชิม ช้อป ใช้
   1.4 ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากร วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และภารกิจ
         - ข้อมูลกรมสรรพากร2562

2. ตำแหน่งนักวิชาการภาษีปฏิบัติการ
   2.1 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักภาษีอากร และประมวลรัษฎากร
         - หลักการภาษีอากร e-book ม.รามคำแหง
         - คำถามคำตอบ การปรับปรุงการจัดเก็บภาษีเงินได้ฯ ตามพ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 52) พ.ศ.2562 ไฟล์จากเว็บกรมสรรพากร
         - ความรู้เรื่องภาษี เว็บกรมสรรพากร
         - ข้อสอบภาษีในชีวิตประจำวัน เว็บทรูปลูกปัญญา
   2.2 ความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์ (การประยุกต์ใช้ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ในการวิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ด้านการเงิน ด้านการคลัง และด้านเศรษฐมิติ)
         - การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน
         - หลักการวิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ
         - การวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงิน (ไฟล์.ppt)
         - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐมิติ
   2.3 ความรู้เกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
         - ยุทธศาสตร์ชาติ ฉบับย่อ ไฟล์จากเว็บ สศช.
   2.4 ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนกลยุทธ์ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนงานโครงการ การติดตามประเมินผล
         - ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนกลยุทธ์
   2.5 ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม ข่าวสารด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีของประเทศไทยและต่างประเทศในปัจจุบัน
         - โครงการชิม ช้อป ใช้
   2.6 ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากร วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และภารกิจ
         - ข้อมูลกรมสรรพากร2562

3. ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
   3.1 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักภาษีอากร และประมวลรัษฎากร
         - หลักการภาษีอากร e-book ม.รามคำแหง
         - คำถามคำตอบ การปรับปรุงการจัดเก็บภาษีเงินได้ฯ ตามพ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 52) พ.ศ.2562 ไฟล์จากเว็บกรมสรรพากร
         - ข้อสอบภาษีในชีวิตประจำวัน เว็บทรูปลูกปัญญา
         - ความรู้เรื่องภาษี เว็บกรมสรรพากร
   3.2 ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากร วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และภารกิจ
         - ข้อมูลกรมสรรพากร2562
   3.3 ความรู้เกี่ยวกับงานด้านสื่อสารมวลชน หลักการสื่อสาร และการประชาสัมพันธ์เบื้องต้น
   3.4 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่กับงานด้านสื่อสารมวลชน การวิเคราะห์ประเด็น และเรียบเรียงข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์
   3.5 ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม ข่าวสารด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีของประเทศไทยและต่างประเทศในปัจจุบัน
         - โครงการชิม ช้อป ใช้

4. ตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน
   4.1 ความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับหลักภาษีอากร และประมวลรัษฎากร
         - หลักการภาษีอากร e-book ม.รามคำแหง
         - คำถามคำตอบ การปรับปรุงการจัดเก็บภาษีเงินได้ฯ ตามพ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 52) พ.ศ.2562 ไฟล์จากเว็บกรมสรรพากร
         - ความรู้เรื่องภาษี เว็บกรมสรรพากร
         - ข้อสอบภาษีในชีวิตประจำวัน เว็บทรูปลูกปัญญา
   4.2 ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากร วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และภารกิจ
         - ข้อมูลกรมสรรพากร2562
   4.3 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม ข่าวสารด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีของประเทศไทยและต่างประเทศในปัจจุบัน
         - โครงการชิม ช้อป ใช้

5. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
   5.1 ความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับหลักภาษีอากร และประมวลรัษฎากร
         - หลักการภาษีอากร e-book ม.รามคำแหง
         - คำถามคำตอบ การปรับปรุงการจัดเก็บภาษีเงินได้ฯ ตามพ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 52) พ.ศ.2562 ไฟล์จากเว็บกรมสรรพากร
         - ความรู้เรื่องภาษี เว็บกรมสรรพากร
         - ข้อสอบภาษีในชีวิตประจำวัน เว็บทรูปลูกปัญญา
   5.2 ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากร วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และภารกิจ
         - ข้อมูลกรมสรรพากร2562
   5.3 ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ และพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
         - ข้อสอบงานสารบรรณ เว็บ9anant 
   5.4 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม ข่าวสารด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีของประเทศไทยและต่างประเทศในปัจจุบัน
         - โครงการชิม ช้อป ใช้

6. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
   6.1 ความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับหลักภาษีอากร และประมวลรัษฎากร
         - หลักการภาษีอากร e-book ม.รามคำแหง
         - คำถามคำตอบ การปรับปรุงการจัดเก็บภาษีเงินได้ฯ ตามพ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 52) พ.ศ.2562 ไฟล์จากเว็บกรมสรรพากร
         - ความรู้เรื่องภาษี เว็บกรมสรรพากร
         - ข้อสอบภาษีในชีวิตประจำวัน เว็บทรูปลูกปัญญา
   6.2 ความรู้เกี่ยวกับระเบียบการงบประมาณ การเงิน การคลังและพัสดุ
         - แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 (55 ข้อ)
         - โครงสร้างและนิยามศัพท์ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561
   6.3 ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินและการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) และความรู้เกี่ยวกับระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง
   6.4 ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากร วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และภารกิจ
         - ข้อมูลกรมสรรพากร2562
   6.5 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม ข่าวสารด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีของประเทศไทยและต่างประเทศในปัจจุบัน
         - โครงการชิม ช้อป ใช้

7. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน
   7.1 ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เกี่ยวข้อง
         - คู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ เว็บ nida
   7.2 ความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการเรื่องการบริหารความปลอดภัย (Security management)
   7.3 ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากร วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และภารกิจ
         - ข้อมูลกรมสรรพากร2562
   7.4 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม ข่าวสารด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีของประเทศไทยและต่างประเทศในปัจจุบัน
         - โครงการชิม ช้อป ใช้

8. ตำแหน่งเจ้าพนักงานห้องสมุดปฏิบัติงาน
   8.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้ห้องสมุด
         - การใช้ห้องสมุด e-book ม.รามคำแหง
   8.2 ความรู้เกี่ยวกับการบริการทรัพยากรสารสนเทศ
         - ตัวอย่าง การบริการ ของสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ
         - ตัวอย่าง นโยบายการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ม.ราชภัฏนครปฐม
         - การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
   8.3 ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากร วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และภารกิจ
         - ข้อมูลกรมสรรพากร2562
   8.4 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม ข่าวสารด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีของประเทศไทยและต่างประเทศในปัจจุบัน
         - โครงการชิม ช้อป ใช้

9. ตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน
   9.1 ความรู้เกี่ยวกับงานด้านช่างศิลป์ การออกแบบ การจัดงานศิลป์ บอร์ด สื่อสิ่งพิมพ์ ป้ายโฆษณา
         - หลักการจัดบอร์ดโครงงาน เว็บครูเชียงราย
         - ออกแบบป้ายโฆษณา แบนเนอร์ ยังไง ให้ดูโปร กับ 10 เทคนิค ง่ายๆ
   9.2 ความรู้ในหลักของการออกแบบและองค์ประกอบศิลป์ การออกแบบตกแต่งและจัดนิทรรศการ
         - องค์ประกอบของศิลป์
         - องค์ประกอบสำคัญที่ควรคำนึงถึงในการจัดนิทรรศการ
         - ขั้นตอนในการจัดนิทรรศการ
         - ทำความรู้จักอาชีพ มัณฑนากร นักออกแบบตกแต่งภายในอย่างเต็มรูปแบบ
   9.3 ความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมกราฟิก
   9.4 ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากร วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และภารกิจ
         - ข้อมูลกรมสรรพากร2562
   9.5 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม ข่าวสารด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีของประเทศไทยและต่างประเทศในปัจจุบัน
         - โครงการชิม ช้อป ใช้

ส่วนที่ 2 สอบวัดความรู้ความเข้าใจภาษาอังกฤษ (Structure , Vocabulary , Reading Comprehension) 15 ข้อ 30 คะแนน (ทุกตำแหน่ง)

เพิ่มเติม
         - ข้อสอบสรรพากร50ข้อ เว็บบึงกาฬ
         - รวมข้อสอบเก่า เว็บติวสอบราชการ
         - แนวข้อสอบ เว็บมีแนวข้อสอบ
         - แนวข้อสอบ เว็บชีทราม

อัพเดตข้อมูล
ครั้งที่ 1 : 18 กันยายน 2562
ครั้งที่ 2 : 23 กันยายน 2562
ครั้งที่ 3 : 8 พฤศจิกายน 2562

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (30 ข้อ)

สาระสำคัญ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (ฉบับเตรียมสอบ)

การส่งเด็กเข้าเรียนตามกฎหมาย

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 (55 ข้อ)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ พนักงานราชการ

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ สารบรรณ (ชุดที่ 3)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 (20 ข้อ)