รวมกฎหมายใช้สอบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 2563 (225 อัตรา)


รวมกฎหมายใช้สอบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 2563 (225 อัตรา) รวบรวมลิงก์เนื้อหา และแนวข้อสอบกฎหมายแต่ละฉบับที่ใช้ในการสอบครั้งนี้ ***โดยจะรีบอัพเดตข้อมูลที่จำเป็นจนถึงวันสอบ

ตำแหน่งที่เปิดสอบ 5 ตำแหน่ง จำนวน 225 อัตรา
1. นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ (150 อัตรา)
2. นิติกรปฏิบัติการ (20 อัตรา)
3. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (5 อัตรา)
4. เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติงาน (20 อัตรา)
5. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน (30 อัตรา)

ข้อสอบ แบบปรนัย 100 ข้อๆ ละ 2 คะแนน 

รับสมัคร ทุกตำแหน่ง วันที่ 21 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 

ประกาศรับสมัคร 
ดาวน์โหลดไฟล์

*********************************

กฎหมายที่ใช้สอบ เนื่องจากเกณฑ์การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง มีวิชากฎหมายประมาณ 40 ฉบับ เพื่อให้สะดวกต่อการเตรียมตัวสอบ จึงแยกเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 กฎหมายที่ใช้สอบทุกตำแหน่ง และส่วนที่ 2 กฎหมายที่ใช้สอบแต่ละตำแหน่ง ดังต่อไปนี้

ส่วนที่ 1 กฎหมายที่ใช้สอบทุกตำแหน่ง 
ผู้สมัครสอบทุกตำแหน่งต้องสอบวัดความรู้กฎหมายเหมือนกัน 13 ฉบับ และความรู้ทั่วไป ดังนี้

1.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

1.2 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
1.3 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

1.4 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
1.5 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
1.6 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
1.7 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจ
1.8 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
1.9 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
1.10 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
1.11 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
1.12 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
1.13 โครงสร้างอำนาจหน้าที่ นโยบาย ยุทธศาสตร์ และภารกิจของกระทรวงมหาดไทย และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

1.14 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1.15 ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน

******************************* 

ส่วนที่ 2 กฎหมายที่ใช้สอบแต่ละตำแหน่ง
นอกจากกฎหมายในส่วนที่ 1 แล้ว ผู้สมัครแต่ละตำแหน่งจะต้องอ่านเฉพาะตำแหน่งเพิ่มอีก ดังต่อไปนี้

2.1 ตำแหน่ง นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ
   2.1.1 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

   2.1.2 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
   2.1.3 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
   2.1.4 พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
   2.1.5 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
   2.1.6 พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
   2.1.7 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
   2.1.8 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
   - ระเบียบ ฉบับ 1 , ฉบับ 2

   2.1.9 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
   - ระเบียบ ฉบับ 1 , ฉบับ 2 , ฉบับ 3

2.2 ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ
   2.2.1 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

   2.2.2 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
   2.2.3 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
   2.2.4 พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
   2.2.5. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
   2.2.6 พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562
   2.2.7 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
   - ระเบียบ ฉบับ 1 , ฉบับ 2

   2.2.8 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการสอบสวนผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น และที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2554
2.3 ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน เนื้อหาขอบเขตสอบเดียวกัน 
   2.3.1 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
   2.3.2 พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
   2.3.3 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561

   2.3.4 พระราชบัญญัติรายได้เทศบาล พ.ศ. 2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
   2.3.5 พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
   2.3.6 พระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534
   2.3.7 พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
   2.3.8 พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
   2.3.9 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553
   2.3.10 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562
   2.3.11 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
   2.3.12 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
   2.3.13 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
   - ระเบียบ ฉบับ 1 , ฉบับ 2

   2.3.14 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
   2.3.15 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
   2.3.16 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561

2.4 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติงาน
   2.4.1 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
   2.4.2 พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
   2.4.3 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
   2.4.4 พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
   2.4.5 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
   2.4.6 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
   - ระเบียบ ฉบับ 1 , ฉบับ 2

   2.4.7 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
   - ระเบียบ ฉบับ 1 , ฉบับ 2 , ฉบับ 3

อัพเดตข้อมูล
ครั้งที่ 1 : 15 ตุลาคม 2563
ครั้งที่ 2 : 24 ตุลาคม 2563
ครั้งที่ 3 : 26 ตุลาคม 2563
ครั้งที่ 4 : 3 พฤศจิกายน 2563
ครั้งที่ 5 : 5 พฤศจิกายน 2563

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (30 ข้อ)

สาระสำคัญ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (ฉบับเตรียมสอบ)

การส่งเด็กเข้าเรียนตามกฎหมาย

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 (55 ข้อ)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ พนักงานราชการ

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ สารบรรณ (ชุดที่ 3)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 (ชุดที่ 1)