บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก กรกฎาคม, 2020

อัตราค่าธรรมเนียมการขอสำเนาหรือรับรองสำเนาข้อมูลข่าวสารของราชการ ของ สพฐ.

รูปภาพ
   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ออกประกาศเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขอสำเนาหรือการรับรองสำเนาเอกสารของข้อมูลข่าวสารของ สพฐ. ไว้ดังนี้    1. ค่าธรรมเนียมการทำสำเนาโดยเครื่องถ่ายเอกสาร ตามอัตราดังต่อไปนี้        1.1 ขนาดกระดาษ เอ 4 หน้าละ 1 บาท         1.2 ขนาดกระดาษ เอฟ 14 หน้าละ 1.50 บาท         1.3 ขนาดกระดาษ บี 4 หน้าละ 2 บาท         1.4 ขนาดกระดาษ เอ 3 หน้าละ 3 บาท         1.5 ขนาดกระดาษพิมพ์เขียว เอ 2 หน้าละ 8 บาท         1.6 ขนาดกระดาษพิมพ์เขียว เอ 1 หน้าละ 15 บาท         1.7 ขนาดกระดาษพิมพ์เขียว เอ 0 หน้าละ 30 บาท    2. การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการให้คำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสาร ให้คิดในอัตราคำรับรองละ 5 บาท    3. ในกรณีที่ผู้ขอสำเนา หรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้อง เป็นผู้มีรายได้น้อย อยู่ในดุลพินิจของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะพิจารณายกเว้นค่าธรรมเนียมหรือลดอัตราค่าธรรมเนียมให้ตามควรแก่กรณีได้ ที่มา ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การเรียกค่าธรรมเนียมการขอสำเนา หรือขอสำเนาที่มี

ออกคำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ที่ตายไปแล้ว จะใช้มาตรการบังคับทางปกครองกับทายาทได้หรือไม่

รูปภาพ
   กรณีที่กรมศุลกากรได้มีคำสั่งให้ นาย ส. ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเมื่อปี 2549 แต่ปรากฏว่า นาย ส. ได้เสียชีวิตไปแล้วตั้งแต่ปี 2543 ก่อนที่กรมศุลกากรจะมีคำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน กรมศุลกากรจะอาศัยอำนาจตามมาตรา 63/4 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 เพื่อใช้มาตรการบังคับทางปกครองกับทายาทผู้รับมรดกหรือผู้จัดการมรดกของนาย ส. ได้หรือไม่ อย่างไร    คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเห็นว่าโดยที่มาตรา 63/4 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม บัญญัติว่า ในการใช้มาตรการบังคับทางปกครองแก่บุคคลใด หากบุคคลนั้นถึงแก่ความตาย ให้ดำเนินการบังคับทางปกครองต่อไปได้ โดยให้ถือว่าทายาทผู้รับมรดกหรือผู้จัดการมรดกเป็นผู้อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครองนั้น    บทบัญญัติดังกล่าวจึงใช้บังคับกับกรณีที่หน่วยงานของรัฐได้ออกคำสั่งทางปกครองให้ชำระเงินและ มีบุคคลผู้อยู่ในบังคับของคำสั่งทางปกครอง ให้ชำระเงิน อันอาจถูกใช้มาตรการบังคับทางปกครองอยู่แล้ว แต่ต่อมาบุคคลน