บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก สิงหาคม, 2020

รวมพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน

รูปภาพ
กฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ. 2563 ออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ได้กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุไว้ 8 ชนิด ที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนดังนี้ 1. พัสดุส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตร (คลิกอ่าน) 2. พัสดุส่งเสริมวิสาหกิจและการประกอบอาชีพ และพัสดุส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส   (คลิกอ่าน) 3. พัสดุส่งเสริมการเรียนการสอน   (คลิกอ่าน) 4. พัสดุส่งเสริมนวัตกรรม   (คลิกอ่าน) 5. พัสดุส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข   (คลิกอ่าน) 6. พัสดุส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ   (คลิกอ่าน) 7. พัสดุส่งเสริมความมั่นคงด้านความปลอดภัยทางอาหารและสินค้าเกษตร   (คลิกอ่าน) 8. ประเภทของที่ปรึกษา   (คลิกอ่าน) #นักเรียนกฎหมาย 30 สิงหาคม 2563

ประเภทของที่ปรึกษา

รูปภาพ
ที่ปรึกษา  คือ ผู้ให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำ แก่หน่วยงานของรัฐ ในด้านการศึกษา วิจัยและพัฒนา รวมถึงการให้บริการทางการศึกษา และการให้บริการทางวิชาการ ซึ่งรัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ 1. ที่ปรึกษาที่เป็นหน่วยงานของรัฐ ได้แก่     1) มหาวิทยาลัยของรัฐทุกแห่ง     2) ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์     3) สถาบันพระปกเกล้า     4) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย     5) สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.     6) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2. ที่ปรึกษาที่มิใช่หน่วยงานของรัฐ ได้แก่     1) มูลนิธิพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ โดยสถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ     2) สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ที่มา กฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ. 2563  (คลิกดาวน์โหลดไฟล์) #นักเรียนกฎหมาย 30 สิงหาคม 2563

พัสดุส่งเสริมความมั่นคงด้านความปลอดภัยทางอาหารและสินค้าเกษตร

รูปภาพ
พัสดุส่งเสริมความมั่นคงด้านความปลอดภัยทางอาหารและสินค้าเกษตร  คือ งานจ้างบริการทางห้องปฏิบัติการ ที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบ และการตรวจวิเคราะห์ ในด้านอาหาร ความปลอดภัยอาหาร สินค้าเกษตรและอาหาร ปัจจัยการผลิต สิ่งแวดล้อม รวมถึงการทดลอง สุ่ม เก็บ รวบรวมตัวอย่างสินค้าเพื่อการทดลอง การทดสอบทางห้องปฏิบัติการ การตรวจประเมิน การตรวจรับรองด้านมาตรฐาน และการสอบเทียบเครื่องมือ ซึ่งรัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนพัสดุของบริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด  ที่มา กฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ. 2563  (คลิกดาวน์โหลดไฟล์) #นักเรียนกฎหมาย 30 สิงหาคม 2563

พัสดุส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ

รูปภาพ
พัสดุส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ  คือ สินค้าหรือบริการ ที่เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม น้ำ หรือไฟฟ้า ซึ่งรัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนพัสดุดังกล่าวที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ 1. น้ำมันเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 2. ผลิตภัณฑ์น้ำมัน ของโรงงานกลั่นน้ำมันฝาง กรมการพลังงานทหาร 3. งานจ้างบริการ เกี่ยวกับไฟฟ้าและประปา ของการไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประปานครหลวง และการประปาส่วนภูมิภาค ที่มา กฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ. 2563  (คลิกดาวน์โหลดไฟล์) #นักเรียนกฎหมาย 30 สิงหาคม 2563

พัสดุส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข

รูปภาพ
พัสดุส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข  คือ สินค้าหรือบริการ เกี่ยวกับการป้องกันหรือการรักษาโรค ยา หรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ซึ่งรัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนพัสดุที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ 1. ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 2. ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ซึ่งองค์การเภสัชกรรม สภากาชาดไทย หรือโรงงานเภสัชกรรมทหารได้ผลิตออกจำหน่ายแล้ว 3. ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ซึ่งองค์การเภสัชกรรมหรือโรงงานเภสัชกรรมทหารมิได้เป็นผู้ผลิตแต่มีจำหน่าย 4. ผลิตภัณฑ์ยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ซึ่งได้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย 5. ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่สภากาชาดไทยผลิตเอง และไม่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ 6. ยาที่เป็นวัคซีนซึ่งผลิตในประเทศ ที่มา กฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ. 2563  (คลิกดาวน์โหลดไฟล์) #นักเรียนกฎหมาย 30 สิงหาคม 2563

พัสดุส่งเสริมนวัตกรรม

รูปภาพ
พัสดุส่งเสริมนวัตกรรม  คือ สินค้าหรือบริการ ที่มีรายชื่อตามบัญชีนวัตกรรมไทยของสำนักงบประมาณ เป็นพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน  แต่ไม่รวมถึง ผลิตภัณฑ์ยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ตามหมวด 5 ซึ่งได้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย  ที่มา กฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ. 2563  (คลิกดาวน์โหลดไฟล์) #นักเรียนกฎหมาย 30 สิงหาคม 2563

พัสดุส่งเสริมการเรียนการสอน

รูปภาพ
พัสดุส่งเสริมการเรียนการสอน  คือ ผลิตผล ชิ้นงาน หรือบริการ ที่ผลิตหรือจัดทำขึ้น ในขอบเขตการเรียนการสอนโดยบุคลากรของสถานศึกษา หรือหน่วยงาน หรือองค์กรในกำกับของหน่วยงานของรัฐ ที่ผลิตขึ้นตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งรัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนพัสดุโดยมีลักษณะดังต่อไปนี้ 1. ผลิตภัณฑ์หรืองานจ้าง ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หรือสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่มหาวิทยาลัยหรือสถาบันผลิตหรือจัดทำขึ้น 2. งานจ้างต่อเรือไม้ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา หรืองานจ้างเหมาต่อเรือ ซ่อมแซม หรือดัดแปลง เรือไม้หรือเรือไฟเบอร์กลาส จากสถานศึกษาประเภทวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมต่อเรือ ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ที่มีหลักสูตรการเรียนการสอนในเรื่องดังกล่าว 3. งานจ้างทำครุภัณฑ์ และรับจ้างก่อสร้างอาคารสถานที่ ของสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 4. เครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ และวัสดุสำนักงาน ขององค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร

พัสดุส่งเสริมวิสาหกิจและการประกอบอาชีพ และพัสดุส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส

รูปภาพ
พัสดุส่งเสริมวิสาหกิจและการประกอบอาชีพ  คือ ผลิตผล ชิ้นงาน หรือบริการ ที่ผลิตหรือจัดทำขึ้น เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบธุรกิจเริ่มต้นของประเทศไทย หรือพัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยี อุตสาหกรรม สินค้าหรือบริการ ของผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน กลุ่มสหกรณ์ ร้านค้าสหกรณ์ ร้านค้า กลุ่มอาชีพในหมู่บ้านและตำบล กลุ่มอาชีพที่อยู่ในกำกับดูแลของหน่วยงานของรัฐ หรือที่หน่วยงานของรัฐรับรอง หรือกลุ่มอาชีพอื่นที่มีลักษณะเช่นเดียวกัน พัสดุส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส คือ ผลิตผล ชิ้นงาน หรือบริการ ที่ผลิตหรือจัดทำขึ้น โดยมูลนิธีหรือองค์การส่งเคราะห์ต่างๆ พัสดุที่ รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนจากพัสดุทั้ง 2 ประเภทดังกล่าว ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ 1. ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพในหมู่บ้านและตำบล ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้     1) เป็นบุคคลที่อยู่ในชุมชนพื้นที่นั้น รวมตัวกันเป็นกลุ่มบุคคลตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป ประกอบอาชีพ เพื่อเสริมสร้างรายได้ และคุณภาพชีวิตในพื้นที่หมู่บ้านและตำบลนั้น     2) มีการบริหารจัดการกลุ่ม และมีการทำกิจกรรมของกลุ่มอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีทรัพย์สินหรือเงินทุนของกลุ่ม เพื่อดำเนินกิจการร่วม

พัสดุส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตร

รูปภาพ
พัสดุส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตร คือ ผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ อันเกิดจากการเกษตรกรรม การประมง การปศุสัตว์ หรือการป่าไม้ และผลพลอยได้ของผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ดังกล่าว และวัสดุหรือครุภัณฑ์การเกษตร ซึ่งรัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนพัสดุดังกล่าวที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ 1. นมโรงเรียน ขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 2. นม ยู เอช ที จิตรลดา และผลิตภัณฑ์อื่นที่ผลิตจาก โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา 3. ผลิตภัณฑ์และอาหารสำเร็จรูป ที่ผลิตจากโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป โดยผ่านสหกรณ์ของโครงการหลวงภาคเหนือ 4. ข้าวสารและสินค้าประเภทเครื่องอุปโภคบริโภค ขององค์การคลังสินค้า องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร องค์การตลาด ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทยจำกัด หรือสถาบันเกษตรกร 5. เมล็ดพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต ของกรมวิชาการเกษตร 6. เมล็ดพันธุ์ข้าว ของกรมการข้าว 7. ผลิตภัณฑ์หรืองานจ้างบริการ ประเภทพืชจากเนื้อเยื่อหัตถกรรม และอาหารที่เป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ 8. วัสดุการเกษตรที่เป็นพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ ขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทยจำกัด ร้านสหกร

โครงสร้าง พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

รูปภาพ
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีบทบัญญัติทั้งหมด 132 มาตรา ประกอบด้วยโครงสร้างทางกฎหมายดังนี้ บทบัญญัติทั่วไป หมวด 1 บททั่วไป หมวด 2 การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและผู้ประกอบการในการป้องกันการทุจริต หมวด 3 คณะกรรมการ     ส่วนที่ 1 คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ     ส่วนที่ 2 คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ     ส่วนที่ 3 คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ     ส่วนที่ 4 คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต     ส่วนที่ 5 คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน หมวด 4 องค์กรสนับสนุนดูแลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ หมวด 5 การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ หมวด 6 การจัดซื้อจัดจ้าง หมวด 7 งานจ้างที่ปรึกษา หมวด 8 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง หมวด 9 การทำสัญญา หมวด 10 การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ หมวด 11 การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ หมวด 12 การทิ้งงาน หมวด 13 การบริหารพัสดุ หมวด 14 การอุทธรณ์ หมวด 15 บทกำหนดโทษ บทเฉพาะกาล คลิกดาวน์โหลดไฟล์กฎหมาย #นักเรียนกฎหมาย 30 สิงห

รวมกฎหมายใช้สอบ กระทรวงการต่างประเทศ 2563 (34 อัตรา)

รูปภาพ
รวมกฎหมายใช้สอบ กระทรวงการต่างประเทศ 2563 (34 อัตรา) รวบรวมลิงก์เนื้อหา และแนวข้อสอบกฎหมายแต่ละฉบับที่ใช้ในการสอบครั้งนี้ โดยจะอัพเดตข้อมูลจนถึงวันสอบ ตำแหน่งที่เปิดสอบ - เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (15 อัตรา) - นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ   (4 อัตรา) - นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ   (4 อัตรา) - นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ   (2 อัตรา) - นิติกรปฏิบัติการ   (9 อัตรา) รับสมัคร  ทุกตำแหน่ง 10-30 กันยายน 2563  ประกาศรับสมัคร แยก 2 ฉบับ - ประกาศรับสมัคร เจ้าพนักงานธุรการ, นวช.เงินและบัญชี, ตรวจสอบภายใน, นักทรัพยากรบุคคล - ประกาศรับสมัคร นิติกร 1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม     - กฎหมาย (แก้ไขล่าสุด ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560)     - โครงสร้างระเบียบฯ สารบรรณ     -  ข้อสอบ ชุด 1     -  ข้อสอบ ชุด 2     - ข้อสอบ-พร้อมเฉลย (50 ข้อ) (เว็บ ข้อสอบออนไลน์) 2. พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560     - กฎหมาย     - โครงสร้างกฎหมาย     - การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง     - รวมพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน 3. พ.ร.บ.

8 เรื่องน่ารู้ เกี่ยวกับรายงานละเมิดที่ไม่ต้องส่งให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ

รูปภาพ
เมื่อช่วงเดือนมกราคม 2563 นักเรียนกฎหมาย.com ได้สรุปสาระสำคัญของ ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่ไม่ต้องรายงานให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ พ.ศ. 2562 ซึ่งได้รับความสนใจและมีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก ในครั้งนี้จึงได้รวบรวมประเด็นที่สำคัญ และข้อสังเกตที่น่าสนใจจากประกาศกระทรวงการคลังดังกล่าวไว้ 8 ประเด็น ดังนี้ 1.  เมื่อเกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐ และมีเหตุอันควรเชื่อว่าเกิดจากการกระทำของเจ้าหน้าที่  หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับผู้ต้องรับผิด และจำนวนค่าสินไหมทดแทนที่จะต้องชดใช้ 2. ต่อมาเมื่อการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ดังกล่าว เสร็จสิ้น โดยหลักทั่วไป ผู้สั่งแต่งตั้งจะต้องวินิจฉัยสั่งการว่ามีผู้รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือไม่ และเป็นจำนวนเท่าใด แต่ยังไม่ต้องออกคำสั่ง โดยให้ส่งสำนวนการสอบสวนดังกล่าวไปให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ  เพื่อเป็นการกลั่นกรองการใช้ดุลพินิจของหน่วยงานของรัฐแต่ละแห่งให้มีมาตรฐานเดียวกัน  และหากกระทรวงการคลังตรวจสอบสำนวนแล้วเสร็จ มีความเห็

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.จดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. 2514

รูปภาพ
ข้อ 1 ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบเครื่องจักรเอกชนที่จงใจจัดทำรายงานผลการตรวจสอบเครื่องจักรอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษในข้อใด  ก. ปรับไม่เกิน 5,000 บาท ข. ปรับไม่เกิน 10,000 บาท ค. ปรับไม่เกิน 20,000 บาท ง. จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ข้อ 2 ระยะเวลาการยื่นอุทธรณ์คำสั่งไม่รับจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักรเป็นไปตามข้อใด ก. ภายใน 15 วัน ข. ภายใน 30 วัน ค. ภายใน 60 วัน ง. ภายใน 90 วัน ข้อ 3 ผู้ใดมีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งในข้อ 2 ข้างต้น ก. นายทะเบียนเครื่องจักรกลาง หรือนายทะเบียนเครื่องจักรประจำจังหวัด แล้วแต่กรณี ข. พนักงานเจ้าหน้าที่ ค. อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ข้อ 4 ข้อใดไม่ถูกต้อง ก. เครื่องจักรที่จดทะเบียนกรรมสิทธิ์แล้ว ถือว่าเป็นสังหาริมทรัพย์ที่อาจจำนองได้ ข. การจดทะเบียนเครื่องจักรต้องยื่นคำขอต่อนายทะเบียน ค. เครื่องจักรทุกชนิดสามารถจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ได้ตามพระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. 2514 ง. เครื่องจักรที่จะจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักรต้องผ่านการตรวจสอบเสียก่อน ข้อ 5 อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็น

รวมกฎหมายใช้สอบ กรมโรงงานอุตสาหกรรม 2563 (13 อัตรา)

รูปภาพ
รวมกฎหมายใช้สอบ กรมโรงงานอุตสาหกรรม 2563 (13 อัตรา) รวบรวมลิงก์เนื้อหา และแนวข้อสอบกฎหมายแต่ละฉบับที่ใช้ในการสอบครั้งนี้ โดยจะอัพเดตข้อมูลจนถึงวันสอบ ***ประกาศ รับสมัคร 17 สิงหาคม 2563 - 4 กันยายน 2563 1. พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม     เนื้อหา     - กฎหมาย (แก้ไขล่าสุด ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562)     - สาระสำคัญ (เว็บ กฤษฎีกา)     - กฎหมายเกี่ยวกับอุตสาหกรรม (เว็บ ม.รามคำแหง)     - กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2563     แนวข้อสอบ     - 20ข้อ (เว็บ งานราชการไทย)   2. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม     เนื้อหา     - กฎหมาย (แก้ไขล่าสุด ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553)     - สาระสำคัญ (เว็บ ครูคอมออนไลน์)     - กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมโรงงานอุตสาหกรรมฯ พ.ศ. 2560     - พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ     - พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี     แนวข้อสอบ     - แนวข้อสอบ 74 ข้อ (เว็บ แนวข้อสอบราชการไทย)     - บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 35 ข้อ 3. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชก