บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก กันยายน, 2022

การขออนุญาตฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ

รูปภาพ
การขออนุญาตฎีกา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ คลิกอ่านคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ที่ 12/2565  

ห้ามแต่งกายเลียนแบบพระสงฆ์ ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ

รูปภาพ
การแต่งกายเลียนแบบพระสงฆ์ เป็นความผิดและมีโทษจำคุกตามกฎหมายอาญา ซึ่งไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ คลิกอ่านคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ที่ 13/2565  

ละเมิดอำนาจศาลปกครอง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คล.1/2564)

รูปภาพ
คดีนี้เกิดขึ้นจาก นาย น. ข้าราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ได้สมัครเข้ารับการคัดเลือกในระดับชำนาญการพิเศษ แต่ไม่ได้รับการคัดเลือก ได้ร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ต่อมา ก.พ.ค. วินิจฉัยยกคำร้องทุกข์ นาย น. จึงฟ้องคดีต่อศาลปกครอง เพื่อขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัย ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้ว มีคำพิพากษายกฟ้อง นาย น. จึงยื่นอุทธรณ์คำพิพากษา โดยคำอุทธรณ์บางช่วงมีข้อความว่า "คำพิพากษาดังกล่าวขัดต่อหลักนิติรัฐ เกินล้ำออกนอกขอบเขตความชอบด้วยกฎหมาย (ฎีกา 3509/2549) และเจตนาบิดผันอำนาจขัดต่อหลักการและเจตนารมณ์บทบัญญัติมาตรา 13 (1) และมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539" และ "คำพิพากษาดังกล่าว... เจตนาเลี่ยงบาลีในการเขียนคำพิพากษา" ศาลปกครองชั้นต้น (องค์คณะพิจารณาพิพากษาคดี) พิจารณาคำอุทธรณ์แล้ว เห็นว่าข้อความมีลักษณะเป็นการดูหมิ่นศาลซึ่งเข้าข่ายเป็นการกระทำผิดฐานละเมิดอำนาจศาล จึงมีคำสั่งให้ไต่สวนนาย น. (ผู้ถูกกล่าวหา) เกี่ยวกับกรณีที่ถูกกล่าวหาในคดีละเมิดอำนาจศาล นาย น. ให้ถ้อยคำต่อศาลว่า ไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาศา

สรุปคำบรรยายเนติ 1/75 กฎหมายภาษีอากร (ครั้งที่ 4)

รูปภาพ
สรุปคำบรรยายเนติ 1/75 วิชากฎหมายภาษีอากร (ครั้งที่ 4) จาก บรรยายเนติบัณฑิตออนไลน์ เมื่อวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 บรรยายโดย  อ.วิชัย จิตตาณิชย์ *************************** วันนี้เป็นการบรรยาย ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ต่อจากคราวที่แล้ว ในเรื่อง  หลักความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับผู้เสียภาษี (Connection หรือ Nexus Rule)  ซึ่งมีอยู่ 3 หลัก คือ   1. หลักสัญชาติ (Nationality Rule)  เมื่อมีสัญชาติของประเทศใด ต้องเสียภาษีให้ประเทศนั้น    2. หลักถิ่นที่อยู่ (Residence Rule) หรือหลักเงินได้ทั่วโลก  เมื่อมีถิ่นที่อยู่ในประเทศใด ต้องเสียภาษีให้ประเทศนั้น    3. หลักแหล่งเงินได้ (Source Rule) หรือหลักอาณาเขต  เมื่อมีเงินได้จากประเทศใด ต้องเสียภาษีให้ประเทศนั้น - ประเทศไทย ใช้หลักที่ 2 และ 3 และใช้ทั้งภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีเงินได้นิติบุคคล ดังนี้ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา     - ใช้หลักถิ่นที่อยู่ (มาตรา 41 วรรคสอง และวรรคสาม)   - ใช้หลักแหล่งเงินได้ (มาตรา 41 วรรคหนึ่ง) ภาษีเงินได้นิติบุคคล   - ถ้าเป็นบริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ใช้หลักถิ่นที่อยู่ (มาตรา 66 วรรคหนึ่ง)   - ถ้าเป็นบริษัทต่างประเทศ ใช้ห