บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก พฤษภาคม, 2022

พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2565 (มาตรา 32)

รูปภาพ
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2565 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป โดยเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 32 บัญญัติว่า   "ข้าราชการตุลาการพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ   (1) ตาย   (2) ได้รับอนุญาตให้ลาออก หรือการลาออกมีผลตามมาตรา 33 วรรคสองและวรรคสี่   (3) พ้นจากราชการตามมาตรา 8/1   (4) โอนไปรับราชการฝ่ายอื่น   (5) ออกจากราชการเพื่อไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร   (6) ถูกสั่งให้ออกจากราชการตามมาตรา 15   (7) ถูกสั่งให้ออกจากราชการตามมาตรา 34 หรือมาตรา 35   (8) ถูกสั่งลงโทษไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก   การพ้นจากตำแหน่งตาม (1) (3) หรือ (8) ของข้าราชการตุลาการซึ่งมิใช่ตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ให้นำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงทราบ ถ้าเป็นการพ้นจากตำแหน่งตาม (2) (4) (5) หรือ (7) ให้นำความกราบบังคมทูลเพื่อมีพระบรมราชโองการให้พ้นจากตำแหน่ง โดยให้มีผลตั้งแต่วันออกจากราชการหรือวันโอน แล้วแต่กรณี" เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ปัจจุบันมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งแล

ไฮไลท์สำคัญ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 (มาตรา 1 - มาตรา 71)

รูปภาพ
ไฮไลท์สำคัญ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 จะเน้นจุดสำคัญของกฎหมาย เพื่อประหยัดเวลาในการเตรียมตัวสอบให้มากที่สุดครับ    มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า "พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547"   มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป *ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121/ตอนพิเศษ 79 ก/หน้า 22/23 ธันวาคม 2547 และมีผล ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2547 เป็นต้นไป   มาตรา 3 ให้ยกเลิก   (1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู พ.ศ. 2523   (2) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535   (3) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2538 *เป็นไปตามหลักทั่วไป ตรากฎหมายใหม่ ยกเลิกกฎหมายเก่า   มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้   "ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา" หมายความว่า บุคคลซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามพระราชบัญญัตินี้ ให้รับราชการโดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณแผ่นดิน งบบุคลากรที่จ่ายในลักษณะเงินเดือน ในกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กร

พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 29) พ.ศ. 2565 (มาตรา 73 วรรคหนึ่ง , มาตรา 74)

รูปภาพ
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 29) พ.ศ. 2565 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป ได้บัญญัติให้แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา จำนวน 2 มาตรา ได้แก่ มาตรา 73 วรรคหนึ่ง และมาตรา 74 ดังนี้   มาตรา 73 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า "เด็กอายุไม่เกินสิบสองปี กระทำการอันกฎหมายบัญญัติเป็นความผิด เด็กนั้นไม่ต้องรับโทษ"    (มาตรา 73 วรรคหนึ่ง ใหม่ เป็นการแก้ไขเกณฑ์อายุเด็ก จากเดิมบัญญัติให้เด็กอายุไม่เกิน 10 ปี กระทำผิดไม่ต้องรับโทษ เป็นอายุไม่เกิน 12 ปี) มาตรา 74 บัญญัติว่า "เด็กอายุกว่าสิบสองปีแต่ยังไม่เกินสิบห้าปี กระทำการอันกฎหมายบัญญัติเป็นความผิด เด็กนั้นไม่ต้องรับโทษ แต่ให้ศาลมีอำนาจที่จะดำเนินการ ดังต่อไปนี้   (1) ว่ากล่าวตักเตือนเด็กนั้นแล้วปล่อยตัวไป และถ้าศาลเห็นสมควรจะเรียกบิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือบุคคลที่เด็กนั้นอาศัยอยู่มาตักเตือนด้วยก็ได้   (2) ถ้าศาลเห็นว่าบิดา มารดา หรือผู้ปกครองสามารถดูแลเด็กนั้นได้ ศาลจะมีคำสั่งให้มอบตัวเด็กนั้นให้แก่บิดา มารดา หรือผู้ปกครองไป โดยวางข้อกำหนดให้บิดา มารดา หรือผู้ปกครองระวังเด็กนั้น ไม่ให้ก่อเหตุร้ายตลอ

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 (20 ข้อ)

รูปภาพ
ข้อ 1 กฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดให้ "แผนการศึกษาแห่งชาติ" ต้องมีการบูรณาการเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ยกเว้นเรื่องใด ก. ศาสนา  ข. วัฒนธรรม ค. กีฬา ง. เศรษฐกิจ ข้อ 2 หน่วยงานใดมีหน้าที่โดยตรงในการเสนอแผนการศึกษาแห่งชาติ ก. คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ข. คณะกรรมการอำนวยการปฏิรูปการศึกษา ค. สภาปฏิรูปการศึกษาแห่งชาติ ง. สภาการศึกษา ข้อ 3 ข้อใด ไม่ใช่ การจัดระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการ ก. ส่วนกลาง ข. ส่วนภูมิภาค ค. เขตพื้นที่การศึกษา ง. สถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาที่เป็นนิติบุคคล ที่ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกระทรวงอื่น ข้อ 4 กระทรวงศึกษาธิการแบ่งส่วนราชการในส่วนกลางดังต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด ก. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ข. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ง. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ข้อ 5 ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ก. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีฐานะเป็นนิติบุคคล ข. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษามีฐานะเป็นกรรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ค. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษ