กฎหมายควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์

1. กำหนดวันและเวลาฆ่าสัตว์

ความคิดเห็น