กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด

1. อำนาจในการพิจารณาคำขอจดทะเบียนของนายทะเบียนตามมาตรา 187 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

ความคิดเห็น