การปฏิบัติตัว บนรถเมล์

          การขึ้นรถเมล์หรือรถประจำทาง ก็ต้องอยู่ในความสงบเรียบร้อย...ด้วยนะครับ เรื่องนี้ไม่ใช่แค่มารยาทในการเข้าสังคม หรือการมีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ที่นั่งให้แก่กันเท่านั้นนะครับ ยังมีกฎ ระเบียบของหน่วยงานภาครัฐที่บังคับในเรื่องความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยให้ผู้โดยสารต้องปฏิบัติตนตลอดเวลาที่อยู่ระหว่างการโดยสารรถประจำทาง

          ในอดีตกระทรวงคมนาคมได้ออก กฎกระทรวง ฉบับที่ 27 (พ.ศ. 2529) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 เพื่อกำหนดข้อปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย โดยกำหนดให้ผู้โดยสารปฏิบัติตลอดเวลาที่อยู่ในระหว่างการโดยสาร ดังนี้
          1. ไม่สูบบุหรี่หรือสิ่งที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน เว้นแต่ในบริเวณที่จัดไว้ให้โดยเฉพาะ
          2. ไม่กล่าววาจาไม่สุภาพ เสียดสี ดูหมิ่น ก้าวร้าว ส่งเสียงอื้ออึง หรือกระทำการใดๆ ในลักษณะที่ก่อความรำคาญแก่ผู้อื่น
          3. ไม่โดยสารนอกตัวรถหรือห้อยโหน หรือยื่นมือ แขน หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายออกนอกตัวรถ ทั้งนี้ เมื่อผู้ประจำรถได้ว่ากล่าวตักเตือนแล้วไม่ยอมปฏิบัติตาม
          4. ไม่นำสิ่งของที่มีกลิ่นแรงอันอาจก่อความรำคาญแก่ผู้อื่น ขึ้นบนรถ เว้นแต่จะได้จัดเก็บให้มิดชิดโดยปราศการกลิ่นนั้น
          5. ไม่นำดอกไม้เพลิง ลูกระเบิด วัตถุระเบิด หรือวัตถุกัดกร่อน ขึ้นบนรถ
          6. ไม่บ้วน หรือถ่ม น้ำลาย น้ำหมาก หรือเสมหะ สั่งน้ำมูก ถ่ายอุจจาระหรือปัสสาวะ หรือเท หรือทิ้งสิ่งใดๆ ลงบนรถ ณ ที่ซึ่งมิได้จัดไว้เพื่อการนั้น
          7. ไม่ลงจากรถนอกบริเวณที่มีเครื่องหมายหยุดรถประจำทางตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก


          ต่อมาในปี พ.ศ. 2557 ได้มีการยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ 27 (พ.ศ. 2529) ดังกล่าว และออกกฎฉบับใหม่ขึ้น ชื่อว่า กฎกระทรวงกำหนดความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยที่ผู้โดยสารต้องปฏิบัติในระหว่างการโดยสาร พ.ศ. 2557 โดยกำหนดข้อปฏิบัติตลอดเวลาที่อยู่ในระหว่างการโดยสาร ทั้งหมด 10 ข้อ ดังนี้
          1. ไม่สูบบุหรี่หรือสิ่งที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน (ตามกฎกระทรวงฉบับใหม่นี้ จะเห็นได้ว่า เป็นการกำหนดห้ามสูบบุหรี่โดยสิ้นเชิง ไม่มีข้อยกเว้นเหมือนกับกฎกระทรวงฉบับเดิม)
          2. ไม่กล่าววาจาไม่สุภาพ เสียดสี ดูหมิ่น ก้าวร้าว ส่งเสียงอื้ออึง หรือกระทำการใดๆ ในลักษณะที่ก่อความรำคาญแก่ผู้อื่น
          3. ไม่โดยสารนอกตัวรถ หรือห้อยโหน หรือยื่นมือ แขน หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายออกนอกตัวรถ ทั้งนี้ เมื่อผู้ประจำรถได้ว่ากล่าวตักเตือนแล้วไม่ยอมปฏิบัติตาม
          4. ไม่นำสิ่งของที่มีกลิ่นแรงอันอาจก่อความรำคาญแก่ผู้อื่น ขึ้นบนรถ เว้นแต่จะได้จัดเก็บให้มิดชิดโดยปราศการกลิ่นนั้น
          5. ไม่นำดอกไม้เพลิง ลูกระเบิด วัตถุระเบิด หรือวัตถุกัดกร่อน ขึ้นบนรถ
          6. ไม่บ้วน หรือถ่มน้ำลาย น้ำหมาก หรือเสมหะ สั่งน้ำมูก ถ่ายสิ่งปฏิกูล หรือเท หรือทิ้งสิ่งใดๆ ลงบนรถ ณ ที่ซึ่งมิได้จัดไว้เพื่อการนั้น (ในข้อ 6 นี้ กำหนดห้ามถ่ายสิ่งปฏิกูล แทนคำว่า ห้ามถ่ายอุจจาระหรือปัสสาวะตามกฎกระทรวงฉบับเดิม)
          7. ไม่ลงจากรถนอกบริเวณที่มีเครื่องหมายหยุดรถประจำทางตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก
          จากข้อกำหนดในข้อ 2-7 เป็นการกำหนดข้อปฏิบัติเหมือนกับข้อกำหนดในกฎกระทรวงฉบับเดิม แต่ในกฎกระทรวงฉบับใหม่นี้ ได้เพิ่มข้อกำหนดขึ้นอีก 3 ข้อ (ข้อ 8-10) คือ
          8. ไม่ดื่มสะราตามกฎหมายว่าด้วยสุรา
          9. ไม่กระทำการลามกอนาจาร
          10. รัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยไว้กับที่นั่ง
          นอกจากนี้ ในการขนส่งไม่ประจำทาง ผู้โดยสารก็ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในข้อ 1, 3, 5, 8, 9, 10 ด้วยนะครับ

 

         จะขึ้นรถเมล์ รถประจำทางหรือรถไม่ประจำทางทั้งที ก็ต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่เจ้าหน้าที่กำหนดไว้ด้วยนะครับ เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเอง เพื่อความสงบเรียบร้อย และเป็นมารยาทที่ดีในการอยู่ร่วมกัน อีกทั้งยังเป็นการเคารพสิทธิ และไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นอีกด้วย สังคมไทยจะได้น่าอยู่ครับ ...ถ้าชอบช่วยกดแชร์ด้วยนะครับ^^

นายณวรัตม์  ศิรพิพัฒน์
26 กุมภาพันธ์ 2561ความคิดเห็น