กฎหมายปกครอง


11. รวมพระราชกฤษฎีกา กำหนดหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
12. รวมกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
13. รวมพระราชกฤษฎีกา กำหนดหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (ลำดับ 59-60)
14. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ปี 2553)
15. หลักการและแนวคำวินิจฉัย กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง กฎหมายความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
16. กระทรวงการคลังตรวจสอบสำนวนละเมิด เพราะอะไร?
17. การใช้บังคับกฎหมายความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่บางประการไม่เหมาะสม ตามความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ)
18. คดีพิพาทในทางธุรกิจการพาณิชย์ ไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง
19. อนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา จะสามารถเข้าร่วมประชุมและให้ความเห็นในฐานะอนุกรรมการได้อีกหรือไม่
20. 9 สิทธิ ที่ควรรู้ตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ
25. การกระทำทางรัฐบาล ไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง
26. เจตนารมณ์ของกฎหมายที่กำหนดให้มีคณะกรรมการ
27. ผู้มีอำนาจออกคำสั่งใช้มาตรการบังคับทางปกครอง และการแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง
28. ผู้มีอำนาจกำหนดค่าปรับบังคับการ และอัตราค่าปรับ
29. การมอบอำนาจในการพิจารณาใช้มาตรการบังคับทางปกครอง
30. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 (แก้ไขล่าสุด ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562) 
31. โครงสร้างกฎหมายระเบียบข้าราชการพลเรือน
32. การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศของข้าราชการพลเรือนสามัญ
33. อุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาศาลปกครอง (เลยกำหนด 1 วัน)
34. แนวข้อสอบ กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (มาตรา 1-11)
35. ไฮไลท์ กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (มาตรา 12-20)
36. ไฮไลท์ กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (มาตรา 21-33)
37. ไฮไลท์ กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (มาตรา 34-43)
38. ไฮไลท์ กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (มาตรา 44-63)
39. ไฮไลท์ กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (มาตรา 64-87)
40. รวมแนวข้อสอบ และไฮไลท์ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
41. แนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด ประจำปี พ.ศ. 2561
42. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่ไม่ต้องรายงานให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ พ.ศ. 2562
43. ออกคำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนก่อนส่งสำนวนให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
44. แนวข้อสอบ จรรยาข้าราชการกรมเจ้าท่า (15 ข้อ)
45. แนวข้อสอบ พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
46. แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2562)
47. แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (บทบัญญัติทั่วไป)
48. แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 (บทบัญญัติว่าด้วย ก.พ. และ ก.พ.ค.)
49. เจ้าหน้าที่ของรัฐอาศัยเหตุส่วนตัวทำละเมิด ต้องฟ้องศาลยุติธรรม
50. สิทธิที่จะได้รับแจ้งข้อเท็จจริง และโอกาสโต้แย้งแสดงพยานหลักฐาน
51. คำพิพากษาศาลปกครอง กรณีพนักงานขับรถยนต์ไม่ได้สังเกตหน้าปัดรถยนต์
52. คู่สัญญาจ้างทำของ ไม่เป็น "เจ้าหน้าที่" ตามกฎหมายความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
53. ความหมายของคณะกรรมการ
54. การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด กรณีบุคคลภายนอกฟ้องคดีเรียกให้หน่วยงานของรัฐรับผิดชดใช้เงินฐานผิดสัญญาหรือฐานละเมิด
55. ออกคำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ที่ตายไปแล้ว จะใช้มาตรการบังคับทางปกครองกับทายาทได้หรือไม่57. การมีผลย้อนหลังของกฎหมาย60. 8 เรื่องน่ารู้ เกี่ยวกับรายงานละเมิดที่ไม่ต้องส่งให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ62. ให้ข้าราชการเลิกใช้บริการทางเพศระหว่างไปปฏิบัติราชการต่างจังหวัด

ความคิดเห็น