กฎหมายสี่มุมเมือง

กฎหมายสี่มุมเมือง ดังนี้

1. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

    ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

2. กฎหมายอาญา 

    ประมวลกฎหมายอาญา

3. กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

    ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

4. กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

    ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา


ความคิดเห็น