กฎหมายองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ

1. อำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการ ตาม พ.ร.บ.องค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553

ความคิดเห็น