กฎหมายระเบียบข้าราชการพลเรือน

6. ให้ข้าราชการเลิกใช้บริการทางเพศระหว่างไปปฏิบัติราชการต่างจังหวัด

ความคิดเห็น