กฎหมายระเบียบข้าราชการพลเรือน

5. ให้ข้าราชการเลิกใช้บริการทางเพศระหว่างไปปฏิบัติราชการต่างจังหวัด

ความคิดเห็น