กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา


1. การขออนุญาตฎีกา ในคดียาเสพติด
2. การเรียกประกันหรือหลักประกันการปล่อยชั่วคราว ในชั้นศาลและชั้นสอบสวน
3. สิทธินำคดีอาญามาฟ้องระงับไปโดยความตายของผู้กระทำผิด
4. เขียนคำร้องให้ชดใช้ค่าเสียหายไม่ชัดเจน
5. ผู้ต้องหาขัดขืนไม่มาให้การตามหมายเรียก ไม่ใช่การขัดขืนคำบังคับ แต่ต้องออกหมายจับ
6. ท้องที่กระทำความผิด : กรณีโอนเงินทางธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
7. จำเลยมิได้หลงต่อสู้คดี 
8. จำเลยให้การรับสารภาพในชั้นฎีกา
9. จำเลยไม่ให้การหรือให้การปฏิเสธในคดีอาญา

10. คดีที่พยานอาจได้รับความคุ้มครองตามมาตรการพิเศษ
25. อ่านคำพิพากษาลับหลังจำเลยโดยชอบ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6403/2555)

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ พนักงานราชการ

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 (55 ข้อ)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)

การส่งเด็กเข้าเรียนตามกฎหมาย

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 5)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (30 ข้อ)

สาระสำคัญ กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (44 ข้อ)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539