กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา


1. การขออนุญาตฎีกา ในคดียาเสพติด
2. การเรียกประกันหรือหลักประกันการปล่อยชั่วคราว ในชั้นศาลและชั้นสอบสวน
3. สิทธินำคดีอาญามาฟ้องระงับไปโดยความตายของผู้กระทำผิด
4. เขียนคำร้องให้ชดใช้ค่าเสียหายไม่ชัดเจน
5. ผู้ต้องหาขัดขืนไม่มาให้การตามหมายเรียก ไม่ใช่การขัดขืนคำบังคับ แต่ต้องออกหมายจับ
6. ท้องที่กระทำความผิด : กรณีโอนเงินทางธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
7. จำเลยมิได้หลงต่อสู้คดี 
8. จำเลยให้การรับสารภาพในชั้นฎีกา
9. จำเลยไม่ให้การหรือให้การปฏิเสธในคดีอาญา

10. คดีที่พยานอาจได้รับความคุ้มครองตามมาตรการพิเศษ
25. อ่านคำพิพากษาลับหลังจำเลยโดยชอบ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6403/2555)

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ พนักงานราชการ

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ สารบรรณ (ชุดที่ 3)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (ชุดที่ 3)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 (20 ข้อ)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 5)

การส่งเด็กเข้าเรียนตามกฎหมาย