กฎหมายใหม่


กฎหมายใหม่ ปี 2567
1. มกราคม (ไม่มีกฎหมายออกใหม่)
2. กุมภาพันธ์ (ไม่มีกฎหมายออกใหม่)
3. มีนาคม (ไม่มีกฎหมายออกใหม่)
4. เมษายน (1 ฉบับ)
5. พฤษภาคม (ไม่มีกฎหมายออกใหม่)*********************************


กฎหมายใหม่ ปี 2566
1. มกราคม (3 ฉบับ)
    *พระราชกำหนดฉบับนี้ ไม่มีผลใช้บังคับตั้งแต่ต้น เนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยที่ 7/2566 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 ว่าพระราชกำหนดดังกล่าวไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 172 วรรคหนึ่ง คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2. กุมภาพันธ์ (ไม่มีกฎหมายออกใหม่)
3. มีนาคม (10 ฉบับ)
4. เมษายน (ไม่มีกฎหมายออกใหม่)
5. พฤษภาคม (ไม่มีกฎหมายออกใหม่)
6. มิถุนายน (ไม่มีกฎหมายออกใหม่)
7. กรกฎาคม (ไม่มีกฎหมายออกใหม่)
8. สิงหาคม (2 ฉบับ)
  - พระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ. 2566
  - พระราชกำหนดการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อปฏิบัติตามความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับภาษีอากร พ.ศ. 2566
  ***สภาผู้แทนราษฎร์และวุฒิสภา ได้อนุมัติพระราชกำหนดทั้ง 2 ฉบับ แล้ว โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566 (รัฐธรรมนูญ มาตรา 172)
9. กันยายน (ไม่มีกฎหมายออกใหม่)
10. ตุลาคม (ไม่มีกฎหมายออกใหม่)
11. พฤศจิกายน (ไม่มีกฎหมายออกใหม่)
12. ธันวาคม (ไม่มีกฎหมายออกใหม่)


กฎหมาย ปี 2565
1. มกราคม (ไม่มีกฎหมายออกใหม่)
  - พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2565
  - พ.ร.บ.การเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565
3. มีนาคม (ไม่มีกฎหมายออกใหม่)
4. เมษายน (ไม่มีกฎหมายออกใหม่)
5. พฤษภาคม (8 ฉบับ)
6. มิถุนายน (ไม่มีกฎหมายออกใหม่)
7. กรกฎาคม (2 ฉบับ)
8. สิงหาคม (3 ฉบับ)
9. กันยายน (1 ฉบับ)
10. ตุลาคม (9 ฉบับ)
  - พ.ร.บ.กำหนดระยะเวลาดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. 2565
  - พ.ร.บ.มาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. 2565
  - พ.ร.บ.ว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. 2565
  - พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2565
  - พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565
  ***สภาผู้แทนราษฎร์และวุฒิสภา ได้อนุมัติพระราชกำหนดแล้ว (รัฐธรรมนูญ มาตรา 172)
  - พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 23) พ.ศ. 2565
  - พ.ร.บ.กำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด สมาคม และมูลนิธิ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2565
  - พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน พุทธศักราช 2560 พ.ศ. 2565
12. ธันวาคม (1 ฉบับ)
  - พ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาลทราย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565


กฎหมาย ปี 2564
1. มกราคม (ไม่มีกฎหมายออกใหม่)
  - พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 28) พ.ศ. 2564
  - พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 53) พ.ศ. 2564
  - พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2564
  - พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2564
  - พ.ร.บ.ว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
  - พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564
  - พ.ร.ก.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. 2564
  - พ.ร.ก.การให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564
  - พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2564
  - พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2564
  - พ.ร.บ.การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. 2564
  - พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564
  ***พระราชกำหนดฉบับนี้ สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาได้อนุมัติแล้ว (รัฐธรรมนูญ มาตรา 172)
6. มิถุนายน (ไม่มีกฎหมายออกใหม่)
  - พ.ร.บ.ยกฐานะศาลแขวงนครไทย ศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย และศาลแขวงเวียงป่าเป้า เป็นศาลจังหวัด พ.ศ. 2564
8. สิงหาคม (ไม่มีกฎหมายออกใหม่)
  - พ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. 2564
  - พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
10. ตุลาคม (ไม่มีกฎหมายออกใหม่)
  - พ.ร.บ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564
  - พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
  - พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 54) พ.ศ. 2564
  - พ.ร.บ.ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564
  - พ.ร.บ.หอการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564
  - รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2564
12. ธันวาคม (2 ฉบับ)
  - พ.ร.ก.พิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2564
  - พ.ร.ก.แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2564


กฎหมาย ปี 2563
1. มกราคม (ไม่มีกฎหมายออกใหม่)
3. มีนาคม (ไม่มีกฎหมายออกใหม่)
4. เมษายน (ไม่มีกฎหมายออกใหม่)
5. พฤษภาคม (ไม่มีกฎหมายออกใหม่)
6. มิถุนายน (ไม่มีกฎหมายออกใหม่)
8. สิงหาคม (ไม่มีกฎหมายออกใหม่)
11. พฤศจิกายน (ไม่มีกฎหมายออกใหม่)
12. ธันวาคม (ไม่มีกฎหมายออกใหม่)


กฎหมาย ปี 2562
1. มกราคม (ไม่มีกฎหมายออกใหม่)
6. มิถุนายน (ไม่มีกฎหมายออกใหม่)
7. กรกฎาคม (ไม่มีกฎหมายออกใหม่)
9. กันยายน (ไม่มีกฎหมายออกใหม่)
10. ตุลาคม (ไม่มีกฎหมายออกใหม่)
11. พฤศจิกายน (ไม่มีกฎหมายออกใหม่)
12. ธันวาคม (ไม่มีกฎหมายออกใหม่)


กฎหมาย ปี 2561

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (30 ข้อ)

สาระสำคัญ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (ฉบับเตรียมสอบ)

การส่งเด็กเข้าเรียนตามกฎหมาย

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 (55 ข้อ)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ พนักงานราชการ

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ สารบรรณ (ชุดที่ 3)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 (20 ข้อ)