กฎหมายใหม่


กฎหมายใหม่ ปี 2564
  1. มกราคม (ไม่มีกฎหมายออกใหม่)
    - พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 28) พ.ศ. 2564
    - พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 53) พ.ศ. 2564
    - พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2564
    - พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2564
    - พ.ร.บ.ว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564     - พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564
    - พ.ร.ก.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. 2564
    - พ.ร.ก.การให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564
    ***พระราชกำหนดทั้ง 2 ฉบับ ได้รับอนุมัติจากสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาแล้ว
    - พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2564
    - พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2564
    - พ.ร.บ.การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. 2564
  6. มิถุนายน (ไม่มีกฎหมายออกใหม่)
    - พ.ร.บ.ยกฐานะศาลแขวงนครไทย ศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย และศาลแขวงเวียงป่าเป้า เป็นศาลจังหวัด พ.ศ. 2564
  8. สิงหาคม (ไม่มีกฎหมายออกใหม่)
    - พ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. 2564
    - พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  10. ตุลาคม (ไม่มีกฎหมายออกใหม่)
    - พ.ร.บ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564
    - พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
    - พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 54) พ.ศ. 2564
    - พ.ร.บ.ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564
    - พ.ร.บ.หอการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564
    - รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2564


**********************

กฎหมาย ปี 2563
  1. มกราคม (ไม่มีกฎหมายออกใหม่)
  3. มีนาคม (ไม่มีกฎหมายออกใหม่)
  4. เมษายน (ไม่มีกฎหมายออกใหม่)
  5. พฤษภาคม (ไม่มีกฎหมายออกใหม่)
  6. มิถุนายน (ไม่มีกฎหมายออกใหม่)
  8. สิงหาคม (ไม่มีกฎหมายออกใหม่)
  11. พฤศจิกายน (ไม่มีกฎหมายออกใหม่)
  12. ธันวาคม (ไม่มีกฎหมายออกใหม่)

กฎหมาย ปี 2562
  1. มกราคม (ไม่มีกฎหมายออกใหม่)
  6. มิถุนายน (ไม่มีกฎหมายออกใหม่)
  7. กรกฎาคม (ไม่มีกฎหมายออกใหม่)
  9. กันยายน (ไม่มีกฎหมายออกใหม่)
  10. ตุลาคม (ไม่มีกฎหมายออกใหม่)
  11. พฤศจิกายน (ไม่มีกฎหมายออกใหม่)
  12. ธันวาคม (ไม่มีกฎหมายออกใหม่)

กฎหมาย ปี 2561

ความคิดเห็น