กฎหมายการเงิน การคลัง


1. พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (ครั้ง 1)

2. การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3. โครงสร้างและนิยามศัพท์ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
4. แนวข้อสอบกฎหมายเงินคงคลัง
11. โครงสร้าง พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561

ความคิดเห็น