อัยการของแผ่นดิน

รวมกฎหมายเกี่ยวกับพนักงานอัยการ องค์กรอัยการ และการจัดระเบียบข้าราชการ

1. การดำเนินการทางวินัยและสั่งลงโทษทางวินัย สำหรับรองอัยการสูงสุด

ความคิดเห็น