กฎหมายการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการความคิดเห็น