กฎหมายคุ้มครองเด็ก


1. หลักเกณฑ์การลงโทษนักเรียนและนักศึกษา
2. ความเข้าใจผิดของโรงเรียน เกี่ยวกับการลงโทษนักเรียน 5 สถาน

ความคิดเห็น