กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง


4. หลักการและแนวคำวินิจฉัย กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง กฎหมายความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
5. เจตนารมณ์ของกฎหมายที่กำหนดให้มีคณะกรรมการ
6. ผู้มีอำนาจออกคำสั่งใช้มาตรการบังคับทางปกครอง และการแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง
7. ผู้มีอำนาจกำหนดค่าปรับบังคับการ และอัตราค่าปรับ
8. การมอบอำนาจในการพิจารณาใช้มาตรการบังคับทางปกครอง
9. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 (แก้ไขล่าสุด ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562) 
10. เบี้ยประชุมกรรมการ
11. ไฮไลท์ กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (มาตรา 12-20)
12. ไฮไลท์ กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (มาตรา 21-33)
13. ไฮไลท์ กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (มาตรา 34-43)
14. ไฮไลท์ กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (มาตรา 44-63)
15. ไฮไลท์ กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (มาตรา 64-87)
16. รวมแนวข้อสอบ และไฮไลท์ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
17. แนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด ประจำปี พ.ศ. 2561
18. สิทธิที่จะได้รับแจ้งข้อเท็จจริง และโอกาสโต้แย้งแสดงพยานหลักฐาน
19. ความหมายของคณะกรรมการ
20. ออกคำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ที่ตายไปแล้ว จะใช้มาตรการบังคับทางปกครองกับทายาทได้หรือไม่

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

การส่งเด็กเข้าเรียนตามกฎหมาย

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ สารบรรณ (ชุดที่ 3)

แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 (20 ข้อ)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

สาระสำคัญ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (ฉบับเตรียมสอบ)